Ny tiltakspakke og lånegarantiordning for næringslivet

M&A

Stadig flere virksomheter er hardt rammet av inntektsbortfall grunnet coronasituasjonen. Regjeringen kunngjorde derfor den 2. april i år flere tiltak ment for å styrke likviditeten til både små og store bedrifter. Driver du næringsvirksomhet bør du gjøre deg kjent med hovedtrekkene ved disse tiltakene, slik at du vet hva de vil innebære for din bedrift.

Støttetiltak og lånegarantiordning fanger opp små og store bedrifter

Bedrifter som har behov for likviditet vil nå kunne omfattes av flere ulike støtteordninger, deriblant:

  1. Den foreslåtte tiltakspakken med støttetiltak til næringslivet på 5 milliarder kroner

og

  1. Ordningen med statlige garantier for lån til små og mellomstore bedrifter, som 2. april også har blitt utvidet til å omfatte større virksomheter.

Foreslått tiltakspakke på 5 milliarder kroner

I forslaget regjeringen har fremlagt er alle skattepliktige registrerte foretak i Norge i utgangspunktet kvalifisert til å motta støtte. Enkelte foretak er likevel unntatt, se lenger ned. For å motta støtte er det foreslått som et inngangsvilkår at bedriftene kan dokumentere et omsetningsfall på minst 30 % per måned, men at det for mars måned vil være tilstrekkelig med et omsetningsfall på 20 %.

Slik regner du ut hva du har krav på av kompensasjon

Det er først og fremst løpende utgifter som ikke kan avvikles raskt tiltakene er ment å kompensere. Eksempler på dette er utgifter til husleie, leie av utstyr, forsikringer og til regnskapsføring. Dekningsgraden er ment å være utformet slik at bedriftene vil komme seg gjennom krisen, men ikke nødvendigvis slik at bedriftene får dekket alle sine løpende utgifter fullt ut.

Størrelsen på et tildelt tilskudd vil regnes ut etter følgende formel:

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent * (faste kostnader minus egenandel) * justeringsfaktor.

For bedrifter som har blitt pålagt å stenge av staten vil justeringsfaktoren være 0,9, mens for øvrige bedrifter vil den være 0,8. Sistnevnte vil i tillegg motta en egenandel på 10 000 kroner per måned. Egenandelen vil være 0 kroner for bedrifter stengt av staten og 10 000 kroner forøvrige bedrifter.

For å motta tilskudd er det videre et krav at støttebeløpet utgjør minst 5000 kroner. Støtten er begrenset til maksimalt 30 millioner kroner per foretak per måned, men dette taket kan bli hevet for store konserner.

Dette må du vite dersom bedriften din har behov for støttetiltak:

  • Det vil opprettes en søknadsportal som er ventet å være operativ fra den 17. april
  • Søknadene vil behandles automatisk, og oppgitte opplysninger vil kryssjekkes med tilgjengelig informasjon. Opplysningene må kunne dokumenteres i ettertid ved attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører
  • Utbetalinger vil gjennomføres så raskt som mulig
  • I første omgang vil ordningen dekke kostnader for mars, april og mai, men ved behov kan den bli forlenget

En rekke foretak er likevel unntatt de foreslåtte støtteordningene

I forslaget er det innført viktige unntak som innebærer at følgende foretak ikke vil kunne motta støtte: foretak som er begjært konkurs eller under konkursbehandling, foretak uten aktivitet, foretak uten ansatte (utenom enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde), flyselskaper og private barnehager med egen støtteordning, foretak i finansnæringen (avgrenses basert på finansskatt) og foretak innen produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, utenriks sjøfart -varetransport, olje- og gassutvinning (avgrenset til de som er under oljeskatteregimet).

Tiltakspakken ventes vedtatt innen kort tid

Før forslaget blir endelig vedtatt, gjenstår det for partiene på Stortinget å forhandle seg frem til en endelig versjon. Fordi deler av tiltakspakken vil kreve en lovendring, og vil den endelige tiltakspakken måtte vedtas av Stortinget to ganger. Det er ventet at Stortinget vil foreta første behandling tirsdag 7. eller torsdag 9.april, og at andre behandling vil foretas rett over påske. Det er ventet at tiltakene deretter vil tre i kraft svært raskt.

Ordningen med statlige garantier for lån til små, mellomstore og større bedrifter

Tiltaket er ment å avhjelpe bedrifter som står i en akutt likviditetsmangel. Ordningen innebærer at staten på visse vilkår garanterer for 90 % av lånebeløpet som bankene tilbyr bedriftene. Opprinnelig omfattet ordningen kun små og mellomstore bedrifter, men etter endringene gjennomført den 2. april gjelder ordningen nå også for større bedrifter. Endringene trådte i kraft umiddelbart.

Kan min bedrift søke lån under ordningen?

Vurderingen av om vilkårene er oppfylt vil bli foretatt av finansforetaket der bedriften søker om lån. Tidligere tak som gjaldt maksimal omsetning, balanse og antall ansattefor å kvalifisere til ordningen gjelder derimot ikke lenger – foretak som tidligere har fått avslag på dette grunnlaget kan derfor nå kvalifisere for lån med statlige garantier.

På tross av endringene opererer ordningen fremdeles med to ulike kategorier foretak:

  1. små og mellomstore bedrifter (SMB): virksomheter som sysselsetter færre enn 250 personer og som ikke har en omsetning som overstiger 50 millioner euro eller har en samlet balanse som overstiger 43 millioner euro,
  2. større bedrifter: virksomheter som ikke oppfyller vilkårene for små- og mellomstore bedrifter.

Hvilken kategori man tilhører har betydning for hvilke hovedvilkår som må være oppfylt og for hvor mye man kan få i lån.

Med de nye endringene kan bedrifter som oppfyller disse hovedvilkårene søke lån under ordningen:

1. Bedriften må ha næringsvirksomhet i Norge

Vilkåret er ikke nærmere presisert, men det er et krav at foretaket har rett eller plikt til registrering i foretaksregisteret. I praksis vil alle næringsdrivende foretak ha en slik rett eller plikt.

2. Bedriften må være i akutt likviditetsmangel

Bedriften må som følge av Covid-19-utbruddet stå overfor en akutt likviditetsmangel. Akutt likviditetsmangel anses å foreligge når bedriften ellers ikke hadde hatt tilgang til lån fra finansforetak til dekning av utgifter og investeringer som er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid. Hovedårsaken til likviditetsmangelen må dessuten være direkte eller indirekte virkninger av Covid-19-utbruddet.

3. Bedriften må normalt være lønnsom

Ordningen gjelder kun virksomheter som må anses å være lønnsomme under normale forhold. Bedrifter hvor minst ett av følgende forhold hadde inntruffet den 31. desember 2019 anses for å ha hatt økonomiske problemer og er derfor utelukket fra ordningen:

a) For foretak med begrenset ansvar (omfatter aksjeselskap eller allmennaksjeselskap): hvis mer enn halve aksjekapitalen eller tilsvarende var tapt på grunn av akkumulerte tap,

b) for foretak der minst én deltaker har ubegrenset ansvar for foretaksgjelden (omfatter enkeltmannsforetak eller ansvarlige selskap): hvis mer enn mer enn halvparten av den bokførte kapitalen var tapt som følge av akkumulerte tap,

c) hvis foretaket var konkurs etter konkursloven eller foretaket oppfylte vilkårene for å bli begjært konkurs av dets kreditorer, eller

d) hvis foretaket hadde mottatt krisestøtte og ikke ennå tilbakebetalt lånet eller innfridd garantien, eller foretaket hadde mottatt omstruktureringsstøtte og var fremdeles underlagt en omstruktureringsplan,

e) for større bedrifter: hvis foretaket i begge de to foregående årene hadde hatt en bokført gjeld som utgjør 7,5 ganger eller mer av den bokførte egenkapitalen og en EBITDA-rentedekningsgrad som var lavere enn 1.

Det gjelder et unntak for foretak små og mellomstore bedrifter som har eksistert i mindre enn tre år: slike foretak vil ikke anses for å være i økonomiske vanskeligheter selv om vilkårene i bokstav a eller b var oppfylt.

Hvor mye lån kan man få under ordningen?

Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn:

(i) to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 (dersom bedriften er etablert 1. januar 2019 eller senere kan ikke lånet utgjøre mer enn bedriftens anslåtte lønnskostnader for de to første driftsårene) eller 25% av bedriftens omsetning i 2019. I særlig begrunnede tilfeller kan lånet være høyere for å dekke bedriftens likviditetsbehov de neste 12 måneder (for større bedrifter) eller 18 måneder (for små og mellomstore bedrifter).

(ii) lånet kan uansett ikke overstige NOK 50 millioner for små og mellomstore bedrifter, mens taket er 150 millioner for større bedrifter.

Hva må min bedrift gjøre for å få lån?

Vi anbefaler bedrifter som tror de er omfattet av ordningen å starte forberedelser raskt for å få en raskest mulig prosess hos bankforbindelsen sin. Banken vil trenge oppdatert informasjon om nåværende drift og tiltak som er iverksatt grunnet krisen, mest mulig oppdaterte finansiell informasjon og regnskaper, samt annet materiale for analyse av bedriftens likviditetsbehov og muligheter for videre drift fremover. En godt forberedt henvendelse vil øke sjansene for rask saksbehandling. SANDS bistår jevnlig låntakere i dialog og forhandling med banker og finansforetak, og kan rådføre din bedrift i forbindelse med den nye låneordningen.  

***

Krisepakker for å holde hjulene i gang behandles nå i ekspressfart og på løpende bånd av regjering og storting. Det er krevende å holde oversikt i det mylder av tiltak, nye lover og forskrifter som nå behandles i et forrykende tempo. I dagene frem mot påske vil stortinget arbeide natt og dag for å behandle tiltakspakken til næringslivet. SANDS står naturligvis til tjeneste for bedrifter som ønsker bistand og råd i å finne frem i denne «jungelen».