Offshore vind – forslag om regelendringer og veileder for arealtildeling

11. juni 2021 åpnet Olje- og energidepartementet høring av Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergiloven og havenergilovforskriften.

Olje- og energidepartementet foreslår tydeliggjøring av arealtildeling til fornybar energiproduksjon til havs:

(i) Som hovedregel skal konsesjonsprosessen i et åpnet område starte med at departementet deler området inn i flere mindre områder og fastsetter maksimal installert effekt for hvert enkelt område.

(ii) Departementet skal deretter utlyse en konkurranse om areal. Som hovedregel skal det konkurransen gjennomføres ved auksjon. Departementet kan også bestemme at et område skal tildeles på grunnlag av andre objektive og ikke-diskriminerende vilkår, og kan i tilfelle fastsette størrelsen på vederlaget. Departementet legger opp til å sende forslag til auksjonsmodell på offentlig høring før auksjon blir brukt til å tildele områder.

(iii) Departementet kan stille krav om prekvalifisering for at aktører skal få delta i en økonomisk eller kvalitativ konkurranse. Avgjørelse om prekvalifisering skal treffes og kunngjøres i forbindelse med utlysning, jf. punkt (ii) over.

(iv) Den som vinner konkurransen om areal, blir gitt en enerett til å håndtere melding og etter hvert levere konsesjonssøknad for det aktuelle området. Eneretten er tidsavgrenset. Dersom melding eller søknad om konsesjon ikke er innsendt innen bestemte tidsfrister, og departementet ikke har gitt fristforlengelse, faller retten til det tildelte området bort. Da kan departementet lyse ut området på nytt eller tildele området uten utlysing. Ved eventuelt avslag på konsesjon, kan departementet lyse ut området på nytt.

(v) Det legges opp til at vindkraftanlegg i første omgang vil tilknyttes gjennom radialer, enten til land i Norge, til utlandet eller tilknyttes petroleumsinstallasjoner. Det legges opp til at nettanleggene planlegges, bygges og finansieres av aktørene til havs. Det legges videre til grunn at radialene regnes som kundespesifikt nett, og at regler for anleggsbidrag etter energiloven gjelder ved tilknytning til land som krever nettforsterkning av det innenlandske nettet.

Høringsfristen er 20. august 2021. Departementet ber særlig om innspill til prekvalifiseringsprosessen, blant annet hvilke fagfelt en aktør skal ha kompetanse innenfor for å være i stand til å utvikle et storskala vindkraftverk i norske havområder. Departementet ønsker også tilbakemeldinger på hvordan man kan prekvalifisere konsortium eller selskaper som vil prekvalifisere seg sammen. Videre ber departementet om innspill til hvilke kriterier som er mest relevante for den kvalitative tildelingen på Utsira Nord gitt målet om teknologiutvikling av flytende havvind.