Rapporteringsplikt etter regnskapsloven § 3-3a

Regnskapsloven stiller en rekke krav til innholdet i en årsberetning. Blant annet kreves det at virksomheter skal opplyse om forhold av betydning for miljøet. I denne artikkelen går vi nærmere inn på kravene i regnskapsloven § 3-3a til å opplyse om forhold som kan medføre en «ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø».

Formålet med regnskapsloven § 3-3a tiende ledd er å gi grunnlag for å vurdere virksomheten et foretak driver med i en miljørettslig sammenheng. I tillegg skal bestemmelsen gjøre det enklere å danne et bilde av selskapets miljømessige forpliktelser og utviklingsmuligheter.

Hvem omfattes av rapporteringsplikten?

Opplysningsplikten i regnskapsloven § 3-3a tiende ledd kommer til anvendelse dersom det foreligger forhold ved virksomheten som kan medføre en «ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø». Denne opplysningsplikten sammenfaller med kunnskapskravet i miljøinformasjonsloven § 9, og bestemmelsene må derfor leses i lys av hverandre.

Hvorvidt noe utgjør en «ikke ubetydelig påvirkning» må vurderes konkret. Etter ordlyden skal det derimot ikke veldig mye til før rapporteringsplikten inntrer. Positiv miljøpåvirkning omfattes også av rapporteringsplikten, slik at en virksomhet for eksempel må rapportere om tiltak for å avbøte eller gjenopprette skader.

Et moment ved vurderingen av om en virksomhet medfører en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø er hvorvidt påvirkningen er regulert av annen lovgivning. Et eksempel på dette er «vanlig forurensning» etter forurensningsloven § 8, som det ikke er nødvendig å ta inn i årsberetningen.

En bør merke seg at plikten til å opplyse om miljøpåvirkninger ikke avhenger av virksomhetens størrelse. Også mindre virksomheter vil kunne påvirke det ytre miljø på en ikke-ubetydelig måte, og det er derfor viktig at virksomheten og miljøpåvirkningen vurderes konkret. Bestemmelsen kommer imidlertid ikke til anvendelse for små foretak, som definert i regnskapsloven § 1-6.

Hvilke plikter følger av bestemmelsen?

Regnskapsloven § 3-3a tiende ledd oppstiller en plikt til å gi opplysninger om hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt om hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.

Dersom påvirkningen har funnet sted, vil det normalt være tilstrekkelig å gi en kortfattet beskrivelse av de aktuelle forholdene og konsekvensene av disse, samt å henvise til eventuelle konsesjoner og tillatelser som virksomheten har.

For større foretak vil det kunne være hensiktsmessig å utarbeide en beskrivelse av miljømessige forhold i årsberetningens generelle del, samt å utarbeide egne kapitler som utdyper informasjonen ved behov.

Hva er konsekvensene dersom rapporteringsplikten ikke følges?

Dersom årsberetningen er mangelfull, vil selskapet risikere forsinkelsesgebyr, samt i mer alvorlige tilfeller, straff. Brudd på bestemmelsen kan potensielt også få andre konsekvenser for virksomheten, slik som tap av omdømme og interne varslingssaker.

SANDS Green

Det grønne skiftet angår hele næringslivet. Alt fra små, lokale familiebedrifter til store børsnoterte selskaper er allerede underlagt strenge regler, samtidig som de vil bli nødt til å tilpasse seg nye krav og reguleringer i de kommende årene. Dette skaper utfordringer, men byr også på store muligheter. Våre advokater har den nødvendige spisskompetansen til å yte verdifull rådgivning om hvordan bedrifter påvirkes av og bør innrette seg for å ta del i det grønne skiftet. Ta kontakt med en av våre spesialister innenfor din bransje for en samtale om hvordan vi kan bistå dere i dette viktige arbeidet.

På denne siden kan du finne informasjon om hvordan det grønne skiftet påvirker bedrifter i alle bransjer og næringer.