Miljørett

Vårt team innen miljørett har langvarig praksis og erfaring med å bistå næringslivet innen dette området som er i stadig utvikling og blir mer komplekst for hvert år som går. Klimautfordringene har vist oss alle betydningen av å ivareta de myndighetskrav som settes, samtidig som virksomheters markedsprofil og omdømme styrkes når man kan kommunisere utad at miljøhensyn ivaretas.

Konsesjonsmyndighetene

Miljørettslige problemstillinger er relevante i mange sammenhenger og en rekke bransjer. Generelt kan sies at enhver industribedrift som slipper ut noe til land, vann og/ eller luft omfattes av forurensningslovens bestemmelser og vil som utgangspunkt være konsesjonspliktig. Myndighetene har som rettesnor at «best available technology» skal benyttes for å rense utslipp, mens virksomhetene er opptatt av at man også beholder sin konkurransekraft i forhold til andre aktører. SANDS har kompetansen og erfaringen til å bistå virksomheter overfor konsesjonsmyndighetene.

Tilsynsmyndighetene

En rekke virksomheter underlegges jevnlig tilsyn fra myndighetene – enten i form av dokumentbaserte stikkprøvekontroller eller mer omfattende revisjoner hvor hele produksjonsapparatet settes på prøve i form av intervjuer med nøkkelpersonell, gjennomgang og revisjon av internkontrollsystemet etc. Dette kan dels skje som ledd i tilsynsmyndighetenes generelle aktiviteter eller som en konsekvens av uhell/ uønskede hendelser. Slike hendelser kan igjen føre til strafferettslige sanksjoner hvor tilsynsmyndighetene kobler inn politi og påtalemyndighet. Vi har erfaring med å bistå virksomheter og enkeltpersoner i alle faser av myndighetens tilsyns- og revisjonspraksis og har advokater som er spesialister på foretaksstraff.

Oppkjøp og salg

Ved oppkjøp av virksomheter har vi lang erfaring med å bistå i EDD-aktiviteter (Environmental Due Diligence) som normalt inngår i en mer generell selskapsrettslig Due Diligence-prosess. Vi har gode kontakter hos miljørådgivere og har også advokater som selv har arbeidet innenfor miljøforvaltningen. Denne kompetansen er også meget relevant ved kjøp/ salg av næringseiendom hvor hovedformålet er videreutvikling av fast eiendom.

Byggeprosjekter

I byggeprosjekter er forurenset grunn en særlig potent risikofaktor som kan medføre betydelige meromkostninger og -tid dersom ikke grunnforholdene avdekkes tidsnok. Vår miljøkompetanse har også betydelig erfaring med prosjekter i grenselandet miljørett, plan- og bygningsrett og entrepriserett. Før man kommer for langt i prosjektering og anbudsinnhenting på eiendom hvor det kan tenkes å befinne seg forurensning bør man sjekke ut hvilke forholdsregler som bør tas.

Avslutningsvis nevnes at forurensningsloven har egne bestemmelser om objektivt erstatningsansvar for den som påfører tredjemann forurensningsskade. Dersom man enten står i fare for å komme i slikt ansvar ev. selv er rammet, bør man innhente bistand for å være på den sikre siden.

 

Relaterte artikler