Regjeringen foreslår ny forskrift om utnyttelse av overskuddsvarme

Regjeringen ønsker å legge til rette for bruk av overskuddsvarme, og sendte derfor ut et forslag til forskrift på høring i mai 2024. Forskriften handler om plikt til å gjennomføre kost-nytteanalyse for å kartlegge mulighetene for å utnytte overskuddsvarme. Bestemmelsene vil få betydning for planlegging av nye datasentre, termiske kraftverk, industrianlegg og energiproduksjonsanlegg. I denne artikkelen forklarer vi formålet med forskriften, hva plikten innebærer og hvilke anlegg som omfattes av forskriften.

Hva er formålet med den nye forskriften?

Plikten til å gjennomføre kost-nytteanalyse vil sikre at bruk av energi i Norge foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte. En kostnadseffektiv utnyttelse av overskuddsvarme kan avlaste kraftnettet, og senke energikostnadene for forbrukere. Forskriften presiserer og utdyper bestemmelsene i energiloven §§ 7-2 til 7-4 om energiplanlegging og kost-nytteanalyser (disse bestemmelsene er sanksjonert, men ikke trådt i kraft). 

Hva innebærer en kost-nytteanalyse? 

Formålet med analysen er å undersøke mulighetene for å utnytte overskuddsvarme. Departementet foreslår en todelt analyse med en oppsummerende del som beskriver prosjektet, og en del som redegjør for fordeler og kostnader for det planlagte anlegget - så vel som det relevante sammenligningsalternativet.

Kost-nytteanalysen skal omfatte en beskrivelse av prosjektet i et samfunnsøkonomiske perspektiv (inkludert ikke-prissatte virkninger). I tillegg til en bedriftsøkonomisk analyse, som skal gi tiltakshaver grunnlag for å vurdere mulighetene for utnyttelse av overskuddsvarme i det konkrete tilfellet. Departementet foreslår videre at oppsummeringsdelen av kost-nytteanalysen skal være åpen, slik at alle relevante interessenter gis mulighet til å komme med innspill. 

Hvilke anlegg omfattes i forskriften? 

Plikten utløses ved planlegging av nye anlegg og ved planlegging av omfattende oppgradering av eksisterende anlegg. Ved oppgraderinger må kostnadene være høyere enn 50 prosent av investeringskostnadene for et nytt sammenlignbart anlegg. 

Energiloven § 7-2 første ledd regulerer hvilke anlegg som i utgangspunktet er omfattet av plikten til å gjennomføre kost-nytteanalyse. Dette gjelder blant annet termiske kraftverk, industrianlegg og energiproduksjonsanlegg med mer enn 20 MW samlet innfyrt termisk effekt. I tillegg gjelder plikten ved planlegging av nye datasentre med mer enn 2 MW samlet tilført elektrisk effekt. 

Departementet foreslår å unnta anlegg for forbrenning av avfall, da disse anleggene allerede er underlagt krav etter annet regelverk. I tillegg foreslås det unntak for enkelte fjernvarmeanlegg og fjernkjøleanlegg, hvor etterspørselen etter varme forventes å være mindre enn 10 GWh årlig.  

Kost-nytteanalysen skal godkjennes av NVE

Departementet foreslår at kost-nytteanalysen sendes til NVE for godkjenning. NVE kan avslå godkjenning dersom kost-nytteanalysen ikke er gjennomført i tråd med kravene i forskriften - eller dersom beregningene og vurderingene er åpenbart uriktige eller ikke begrunnet. 

NVE er foreslått som førsteinstans for å fatte vedtak om hvorvidt et anlegg ikke kan bygges eller utvides, uten at overskuddsvarme utnyttes. Vedtaket vil være et enkeltvedtak som kan påklages til departementet etter alminnelige forvaltningsrettslige regler. Departementet foreslår videre at NVE må fatte vedtak i samråd med kommunen for å sikre kommunal innflytelse og koordinering. 

Mer informasjon

Har du noen spørsmål vedrørende forslaget til den nye forskriften? Ta kontakt med oss!