Regjeringen innfører permanent prising av leveringspliktige kraftleveranser

Den norske regjeringen har nylig annonsert en betydelig endring i energimarkedet ved å innføre permanent prising av leveringspliktige kraftleveranser. Denne endringen vil bli implementert i forskriften om kraftomsetning og nettjenester. Reformen er ment å sikre at både forbrukere og leverandører opererer under forutsigbare og rettferdige betingelser.

Bakgrunn

Utgangspunktet i det norske markedet er at kunden selv tegner avtale med valgfri kraftleverandør. Leveringspliktige kraftleveranser er en ordning hvor kraftleverandører er forpliktet til å levere strøm til kunder som ikke har en aktiv strømavtale.

Tidligere har regelverket gitt nettselskapet frihet til å bestemme pris på slik leveringspliktig kraftleveranse etter seks uker. Formålet med denne regelen var å incentivere forbrukeren til å ta aktiv del i det norske sluttbrukermarkedet.

De siste årene har imidlertid vært preget av høye strømpriser og et lite forutsigbart strømmarked. Som følge av dette har det oppstått behov for å beskytte kunder med betalingsproblemer mot urimelige høye strømkostnader. Det nye regelverket skal sikre at disse kundene ivaretas samtidig som at ordningen med leveringspliktig kraftlevereanse ikke blir attraktivt for øvrige forbrukere.

Hva innebærer endringen?

Forskriftsendringen innebærer at påslag settes til 5 øre per kWh eks. mva. de første seks ukene på leveringsplikt, for deretter å øke til 8 øre per kWh eks. mva. etter dette. Påslaget legges på spotprisen.

RME (Reguleringsmyndigheten for energi) har foretatt beregninger av påslaget, og den nye regelen er fastsatt i tråd med disse beregningene. Den nye reguleringen skal balansere de ulike hensynene på en bedre måte enn dagens regulering, og sikre at forbrukere med betalingsproblemer ikke blir sittende igjen med høyere strømregninger enn nødvendig.

Implementering

Den nye regelen vil tre i kraft fra 1. juli 2024.