Strømnettutvalget legger frem utredning om utvikling av strømnettet i Norge

14. juni 2022 presenterte strømnettutvalget sin utredning om utvikling av strømnettet i Norge (NOU 2022:6) for Olje- og energiminister Terje Aasland.

Utvalgets mandat var å foreslå (1) tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg, (2) prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet om forbruksutviklingen, og (3) mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt. 

De viktigste anbefalingene er:

(1) Tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg
a) Innføring av frister og framdriftsplaner
b) Bedre og tidligere involvering og utredninger, og mer parallelle prosesser
c) Bedre forarbeid og forbedring av søknader gir grunnlag for mer bruk av «fast track» for mindre saker
d) Bruk av betingede anleggskonsesjoner
e) Økte ressurser til konsesjonsmyndighetene

Lov- og forskriftsforslag: Utvalget har foreslått å endre § 2 i forskrift om ekstern kvalitetssikring. Endringen innebærer at ansvaret for den eksterne kvalitetssikringen skal flyttes fra Statnett til departementet. Dette vil blant annet bidra til at departementet blir tidligere og mer løpende involvert og dermed bruker kortere tid på behandlingen.

(2) Prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet om forbruksutviklingen
a) Bedre prissignaler for eksisterende nett gjennom innføring av abonnert effekt i regional og transmisjonsnett
b) Bedre prissignaler for nye nettinvesteringer gjennom tidligere forpliktende tilbud om anleggsbidrag
c) At nettselskapene gis kostnadsdekning for tidlig utredning
d) Bedre utnyttelse av dagens nett gjennom vurdering av driftspolicy, tilknytning med vilkår, digital samhandlingsevne, energieffektivisering og bedre utnyttelse av fleksibilitetsressurser
e) Utarbeidelse av en sektorveileder for samfunnsøkonomisk analyse av nettanlegg

(3) Mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt
a) Mer standardisert tilknytningsprosess, bedre informasjon til aktører og kart over ledig kapasitet
b)Kriterier for vurdering av driftsmessig forsvarlig og operasjonalisering av tilknytning med vilkår
c) Tydeliggjøring av kriterier for tildeling av kapasitet basert på objektive og ikke-diskriminerende kriterier – hvilket innebærer en videreføring av prinsippet «først i tid, best i rett» 
d) Økt tilsyn med nettselskapenes etterlevelse av tilknytningsplikten
e) Innføring av utvidet tilknytningsplikt for utvalgte anleggskonsesjonærer

Lov- og forskriftsforslag: Utvalget foreslår å endre ordlyden i energiloven § 3-4 fra å gjelde i «ekstraordinære tilfeller» til i «særlige tilfeller,» slik at departementet i særlige tilfeller kan gi dispensasjon fra tilknytnings- og investeringsplikten for uttakskunder. I tillegg foreslår utvalget en ny § 3-4 i NEM-forskriften som vil tydeliggjøre anleggskonsesjonærens plikter.

Utredningen ble sendt ut på høring den 14. juni 2022 med høringsfrist 30. september 2022.

Utredningen (NOU 2022:6) kan leses i sin helhet her.