Utlysning av områder for mineralutvinning på havbunnen

Energidepartementet sendte i slutten av juni forslag til utlysning av første konsesjonsrunde for havbunnsmineraler på høring.

Hvorfor er havbunnsmineraler viktig?

Verden trenger mineraler til det grønne skiftet, og denne tilgangen er avgjørende for å lykkes med overgangen til et lavutslippssamfunn. Havbunnsmineraler inneholder metaller og mineraler som er nødvendige for teknologi som PC, mobiltelefon, batterier, vindturbiner og lignende. Norge forventes å ha tilgang på havbunnsmineraler, og det er påvist sulfider og manganskorper på norsk kontinentalsokkel.

I tillegg til den økende globale etterspørselen etter slike ressurser, understreker energiministeren viktigheten av selvforsyning og ressursforvaltning i en verden preget av stormaktsrivalisering. Norge har den nødvendige kunnskapen og kompetansen for å lykkes med utvinning av ressurser på havbunnen. Og utvinning på egen sokkel vil gjøre det enklere å sikre at miljøkrav og menneskerettigheter ivaretas på en tilfredsstillende måte.

Bakgrunn og veien videre for mineralutvinning på havbunnen

I januar ga flertallet på Stortinget sin tilslutning til regjeringens forslag til åpning av areal på norsk kontinentalsokkel for havbunnsmineralvirksomhet. I april vedtok Kongen i statsråd å formelt åpne et område i Norskehavet og Grønlandshavet for mineralvirksomhet.

Forslaget som nå er sendt på høring har frist for høringsinnspill 26. september 2024. I etterkant av dette vil første konsesjonsrunde utlyses, og søknader vil behandles etter publiserte tildelingskriterier. Miljø og sikkerhet vil være sentrale kriterier under hele prosessen. Godkjenning fra departementet forutsetter at prosjektet kan gjennomføres på en bærekraftig og forsvarlig måte.

Tildeling av tillatelser er tentativt planlagt til første halvår 2025, med forventet start av selve utvinningen i 2030.

Har du spørsmål vedrørende regjeringens forslag eller mineralvirksomhet i Norge? Ta kontakt med oss.