Velg den rette oppgjørsmekanismen: Kjøp og salg av aksjeselskaper

M&A

Ved kjøp og salg av aksjeselskaper står valget mellom Locked Box og Closing Balance sentralt. De to hovedtypene oppgjørsmekanismer har ulike fordeler og ulemper for kjøper og selger. For å kunne ta den beste avgjørelsen, er det essensielt å forstå hvordan hver mekanisme fungerer. I denne artikkelen beskriver vi de grunnleggende forskjellene mellom Locked Box og Closing Balance og ulike betraktninger for valg av riktig oppgjørsmekanisme.

Ved kjøp og salg av aksjeselskaper blir partene som oftest først enige om selskapets virksomhetsverdi (EV – Enterprise Value). Virksomhetsverdien brukes som utgangspunkt for beregning av egenkapitalverdien (EqV – Equity Value), dvs. den endelige kjøpesummen for aksjene.

Partene må videre enes om de prinsipper og mekanismer som skal gjelde for beregning av egenkapitalverdien basert på virksomhetsverdien, ofte kalt EV/EqV-broen. Denne beregningen skjer vanligvis basert på selskapets balanse per en bestemt dato. Balansen benyttes til å justere virksomhetsverdien for selskapets netto gjeldsposisjon (rentebærende gjeld fratrukket kontanter og eiendeler som lett kan omgjøres i kontanter) og avvik fra en såkalt normalisert arbeidskapital (faktisk arbeidskapital fratrukket normalisert arbeidskapital).

Alternativene

Det finnes to hovedtyper av oppgjørsmekanismer: Locked Box og Closing Balance. Disse mekanismene har ulike fordeler og ulemper for kjøper og selger, og valget avhenger av flere faktorer, som risiko, kompleksitet, tidsramme og forhandlingsstyrke.

Locked Box

Locked Box er en oppgjørsmekanisme som krever at partene blir enige om endelig kjøpesum før aksjekjøpsavtalen signeres, basert på selskapets balanse (Locked Box Regnskapet) per en bestemt dato (Locked Box Datoen) som vanligvis ligger så nær i tid som mulig til datoen for gjennomføring av transaksjonen (Gjennomføringsdatoen). Kjøpesummen ligger fast og justeres ikke etter Gjennomføringsdatoen. Av denne grunn stilles det som oftest krav om at Locked Box Regnskapet er revidert.

Ved Locked Box overtar kjøperen eierskapet til aksjene på Gjennomføringsdatoen, men overtar den økonomiske risikoen for selskapet allerede fra Locked Box Datoen. For å kompensere selger for et oppgjør senere enn verdsettelsestidspunktet, dvs. Locked Box Datoen, er det relativt vanlig å fastsette en rentekompensasjon for selger i perioden fra Locked Box Datoen og frem til Gjennomføringsdatoen.

På bakgrunn av at den økonomiske risikoen går over fra selgeren til kjøperen på et tidligere tidspunkt enn Gjennomføringsdatoen, har kjøperen behov for beskyttelse mot at selgeren tar penger ut av selskapet og dermed tapper verdiene. Selgeren gir derfor vanligvis kjøperen en garanti for at det ikke har skjedd noen ‘lekkasje’ av verdier fra selskapet mellom Locked Box Dato og Gjennomføringsdato, for eksempel gjennom utbytte eller andre utdelinger til eierne, eller gjennom å pådra seg forpliktelser.

Fordeler med Locked Box

Hovedfordelen med Locked Box er at det gir full visshet om den endelige kjøpesummen før Gjennomføringsdatoen, og forenkler dermed kjøpers finansieringsplanlegging. I tillegg reduseres kompleksiteten, ressursbruken og kostnadene ved transaksjonen, da partene blir enige om den endelige kjøpesummen før signering av aksjekjøpsavtalen og slipper dermed å forhandle på prinsippene og prosedyrene for utarbeidelse av balansen eller å løse eventuelle senere tvister relatert til beregning av endelig kjøpesum.

Closing Balance

I motsetning til Locked Box, innebærer oppgjørsmekanismen Closing Balance at kjøper overtar den økonomiske risikoen for selskapet samtidig med overtakelse av det faktiske eierskapet (dvs aksjene), på Gjennomføringsdatoen. Closing Balanse innebærer altså at egenkapitalverdien fastsettes basert på en balanse per Gjennomføringsdato.

Ettersom en balanse per Gjennomføringsdato nødvendigvis først kan utarbeides etter Gjennomføringsdato, er det fornuftig å gjøre et best mulig estimat på egenkapitalverdien forut for Gjennomføringsdato. Et slikt estimat blir ofte basert på en balanse forut for signeringsdato, som senere justeres basert på balansen per Gjennomføringsdato.

Partene må i aksjekjøpsavtalen bli enige om prinsippene og prosedyrene for utarbeidelse av gjennomføringsbalansen og beregning av egenkapitalverdien basert på denne balansen. For å forenkle det etterfølgende arbeidet med beregning av egenkapitalverdien, og for å redusere risikoen for tvister i denne forbindelse, anbefales det å utarbeide og vedlegge til aksjekjøpsavtalen en balansekartlegging som viser hvordan de enkelte balansepostene påvirker egenkapitalverdien.

Ettersom det likevel er en reell risiko for at tvister kan oppstå relatert til gjennomføringsbalansen, bør partene regulere hvordan slike tvister skal løses. Som oftest fastsettes det at slike tvister løses av en uavhengig revisor oppnevnt av partene.

Fordeler med Closing Balance

Hovedfordelen med Closing Balance er at det gir rettferdighet for begge parter, da kjøpesummen reflekterer den faktiske verdien av selskapet på Gjennomføringsdatoen. Dette kan øke verdien av selskapet for selgeren, da selgeren får betalt for overskuddet som genereres helt frem til Gjennomføringsdatoen. Videre reduseres risikoen for kjøperen ettersom kjøperen blir eier av selskapet og påtar seg de økonomiske risikoene samtidig. Kjøper trenger da gjerne noe mindre trygghet for balansen enn ved Locked Box, da kjøper får anledning til å kontrollere denne i etterkant når kjøper er eier og dermed har full kontroll.

Generelt kan man si at jo lengre tid det forventes å gå mellom signering og Gjennomføringsdato, for eksempel i påvente av godkjennelse fra Konkurransetilsynet, jo større grunn kan det være for å velge Closing Balance.

Kontakt oss for mer informasjon

Vi har her beskrevet forskjellene på de vanligste oppgjørsmekanismene ved kjøp og salg av aksjeselskaper, Locked Box og Closing Balance, samt de viktigste fordelene med disse. I praksis ser vi også at partene ønsker hybridvarianter for å bedre ivareta sine interesser. SANDS har førsteklasses kompetanse hva gjelder rådgivning om valg av oppgjørsmekanisme, samt utarbeidelse av aksjekjøpsavtaler og øvrig bistand i forbindelse med kjøp og salg av aksjeselskaper. Kontakt oss gjerne ved behov for bistand.