Videre saksbehandling av grunnrenteskatten – ny høring

Finansdepartementets høringsnotat om grunnrenteskatten, som ble publisert 28. september 2022, er svært mangelfullt. Forslaget til grunnrenteskatt har allerede gitt en lang rekke konsekvenser som ikke er beskrevet i utredningen, og det påpekes stadig nye konsekvenser som vil oppstå om det fremlagte forslaget gjennomføres. 

Spørsmålet som vi vil belyse i denne artikkelen er hvordan regjeringen våren 2023 kan håndtere saken for å sikre at grunnrentekatten blir forsvarlig utredet. Etter min oppfatning kan ikke manglene ved utredningen «repareres» gjennom den høringsprosessen ble gjennomført frem til høringsfristen 4. januar 2023. Dersom regjeringen vil fremme forslag om grunnrenteskatt etter høringen må forslaget ut på en ny høringsrunde. Det er den eneste måten man kan rette opp manglene ved Finansdepartementets høringsnotat.  

Utredningsinstruksen, som fastsetter kravene til utredning av statlige reguleringstiltak, fastslår i pkt 3-3 fjerde avsnitt: 

«Hvis høringsuttalelsene eller andre forhold fører til vesentlige endringer i forslaget, skal det reviderte forslaget legges ut på ny høring.» 

Dersom regjeringen etter gjennomgang av høringsuttalelsene vil foreslå vesentlige endringer i det regelverket som er sendt på høring skal altså saken sendes ut på ny høringsrunde. Det vil være et brudd på utredningsinstruksen om regjeringen fremmer et lovforslag for Stortinget med et annet innhold enn høringsforslaget – uten at dette er sendt på høring til næringen og samfunnet for øvrig først. 

Denne bestemmelsen i utredningsinstruksens pkt 3-3 forutsetter at det forslaget som først ble sendt på høring oppfyller utredningsinstruksen. Det betyr at høringsnotatet blant annet inneholder en dekkende beskrivelse av tiltakets positive og negative virkninger for privat og offentlig næringsvirksomhet – slik det fremgår av utredningsinstruksens § 2-1. Når høringsnotatet ikke inneholder en slik beskrivelse må plikten til å sende et nytt forslag på høring være mer omfattende enn det som følger av pkt 3-3 fjerde avsnitt.  

I den situasjonen vi nå står i vil en ny høringsrunde etter min oppfatning være påkrevet uansett, dersom regjeringen vil fremme forslag om grunnrenteskatt etter å ha gjennomgått høringsuttalelsene. Konsekvensen av at Finansdepartementets høringsnotat er så mangelfullt er at høringsuttalelsene naturlig nok vil dreie seg om å rette opp manglene. De fleste uttalelsene vil legge stor vekt på å forklare Finansdepartementet og regjeringen hvilke konsekvenser den foreslåtte grunnrenteskatten vil gi. En viktig effekt av denne høringsrunden vil på denne måten være at den setter Finansdepartementet og regjeringen i stand til å skrive et høringsnotat som oppfyller kravene i utredningsinstruksen.  

Formålet med en høringsrunde er imidlertid ikke at den skal bidra til å gi en akseptabel saksutredning. Når høringsnotatet er så mangelfullt som i dette tilfellet blir det svært vanskelig for regjeringen og Finansdepartementet å vurdere hva som er partsinnlegg i høringsuttalelsene og hva som er saklige korreksjoner eller suppleringer av høringsnotatets innhold. For at saksutredningen skal bli forsvarlig må derfor Finansdepartementet og regjeringen først gjennomgå høringsuttalelsene og så utarbeide et nytt høringsnotat som gjennomfører en saksutredning som oppfyller utredningsinstruksen § 2-1. Og så må det gjennomføres en ny høringsrunde der næringen fremmer sine synspunkter slik at saken blir bredt og saklig belyst. Deretter kan Finansdepartementet vurdere om det skal fremmes et lovforslag for Stortinget og hva dette lovforslaget eventuelt skal inneholde. 

Grunnrentedebatten i høst har med all tydelighet vist at spørsmålet om utforming at en grunnrente for havbruksnæringen er komplisert, og at den må gjennomtenkes grundig før den presenteres og eventuelt gjennomføres. I tillegg har den vist hvor stor betydning denne saken har for norske kystsamfunn. Om regjeringen skal opptre i tråd med sin egen utredningsinstruks er det påkrevet at innføringen av den nye grunnrenteskatten utsettes. Det er nødvendig fordi det må gjennomføres en ny høringsrunde etter at Finansdepartementet har gjennomgått de innkomne høringsuttalelsene og utarbeidet et nytt høringsnotat som oppfyller utredningsinstruksens krav. 

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.