Vindkraft – Hvordan påvirkes miljø og samfunn?

Vindkraft, og særlig landbasert vindkraft, har vært mye debattert som følge av virkningene det har for miljøet og samfunnet. 30. mars 2022 publiserte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i samarbeid med Miljødirektoratet og andre statlige myndigheter oppdatert kunnskap om hvordan vindkraft påvirker klima, naboer, naturmangfold, friluftsliv, arealbruk, infrastruktur, kulturminner og kulturmiljøer mv. Samarbeidet er en oppfølging av stortingsmeldingen om vindkraft på land, og vil være et viktig verktøy fremover for vurderinger av vindkraftprosjekter.

Kunnskapsgrunnlaget gir en oversikt over virkninger for miljøet og samfunnet, hvilke tiltak som kan begrense de negative konsekvensene og hva som er kunnskapsbehovet framover. NVE opplyser at målet er at innbyggere, utbyggere og norske myndigheter skal få et felles grunnlag for vurderingene av vindkraftprosjekter. Kunnskapsgrunnlaget skal oppdateres årlig fremover.

Konsesjonsbehandlingen av landbasert vindkraft ble stanset i 2019, og vil først gjenopptas når Stortinget beslutter rammene for fremtidig konsesjonsbehandling. Regjeringen har nylig gitt signaler om at de ønsker mer vindkraft på land, og at dette vil være politisk mulig gitt grundigere prosesser og større lokal medvirkning. Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget er et svært viktig bidrag for å oppnå dette. NVE har i tillegg fått i oppdrag å utrede nye krav i den framtidige konsesjonsbehandlingen som ferdigstilles i midten av mai i år, herunder maksimalhøyde for vindturbiner, avstand fra nærmeste bebyggelse og byggefrist etter godkjent konsesjon.

Kunnskapsgrunnlaget om virkningene fra vindkraft er publisert på mer enn 30 temasider på NVE sine nettsider, som du finner her.