Kompetanseutvikling

I SANDS er engasjementet for det vi jobber med og kvalitet i våre leveranser viktig. Vi tror på livslang læring, samarbeid og deling av kunnskap. For oss er det viktig at våre medarbeidere utvikler seg, både faglig og personlig. I SANDS har vi en målbevisst satsing på kompetanse slik at våre medarbeidere kan være et steg foran. 

Vi skal bli en ledende organisasjon for læring og utvikling. Hvorfor? Fordi våre medarbeidere er vår største verdi, og fordi læring er en faktor for trivsel og for prestasjon. Gjennom å hele tiden utvikle oss blir vi bedre rustet til å håndtere endringer i en verden som endres stadig raskere.

Vår læringsreise starter med en vilje om at vi aldri skal tillate oss å stagnere, men hele tiden søke ny kunnskap. På denne måten utvikler vi oss selv, hverandre og klientene.

For å starte denne reisen er det viktig å kartlegge hva slags kompetanse vi trenger for å nå de målene vi har satt oss. Noen kompetanseområder vil være grunnleggende, andre mer spesifikke for ulike roller. Det handler om å prioritere, utvikle og gjennomføre. I utviklingen er det helt essensielt å forstå målgruppen og deres faktiske behov. Basert på dette setter vi mål, utvikler en en effektiv læringsmodell, får tilbakemeldinger og justerer. På den måten kan vi lansere raskt og sørge for at læringen treffer. Tiden vi bruker på læring skal ha effekt, og den måler vi. På denne måten kan vi enkelt teste nye kurs, få tilbakemelding og justere.

Formatet på læringen er avhengig av hva vi ønsker å oppnå med læringen. Noen temaer vil egne seg med et digitalt format. I tilfeller hvor vi jobber med komplekse temaer og menneskelige ferdigheter så vil det gjerne være fysiske eller blandede formater.

Det meste av læringen skjer på jobb og i møte med kolleger og klienter. Derfor baserer vi vår læring på en kombinasjon av digitale og fysiske løsninger, tilpasset en uforutsigbar og fleksibel hverdag.

Vi er på en endringsreise som vil kreve at vi gjør ting på nye måter. Dette krever mer enn bare læring fordi kunnskap først har verdi når den tas i bruk. Vi må derfor synliggjøre kunnskapens nytteverdi slik at den nye viten tas i bruk.

Har du selv tenkt på hvor du husker etter et kurs? Hvis vi følger teorien fra Ebbinghaus om «the forgetting curve» glemmer vi 75 % av innholdet innen seks dager. For å sikre at kunnskapen sitter  må vi gjøre den praktisk og mottagerne må være bevisst på at de må være villige til å endre sine vaner. Deretter handler det om å repetere. Hjernen vår glemmer kunnskap vi ikke bruker, fordi vi biologisk søker å spare energi. Vi må derfor også ta hensyn til biologiske faktorer når vi tilrettelegger læringen.

Læringen starter i mennesket, og vår evne til å lære avhenger av motivasjon og tro på egen utvikling. For å utvikle oss må vi selv ønske det. Da kan magien skje.

Interesser disiplinerer mer enn disiplin interesserer

Pedagogen Dewey Finn

For oss handler det om å lære smart. Basert på forskning, kvalitet og fokus skal vi utvikle relevante fremtidsferdigheter. For å skape en kultur for læring krever det at vi gjør ting på nye måter, tester, og deler kunnskap og erfaring. Vi må anerkjenne våre utviklingsmuligheter og det krever mot og tillit. Dette krever også innsats over tid, og vi er i gang med en spennende reise. Sammen skal vi utvikle oss for å ligge et hode foran, kanskje til og med to.