PropTech

PropTech er en samlebetegnelse som favner alle teknologibaserte løsninger innen eiendomsbransjen, inkludert entreprisesektoren. De teknologiske løsningene kan bidra til forbedringer i måten eiendom og bygg- og anleggsprosjekter håndteres på, og kan som helhet ha store effekter innen disse bransjene.

På et rettslig plan knytter PropTech seg til flere rettsområder. På den ene siden alle problemstillinger knyttet til teknologifeltet, som rettighetssikring, personvern, finansiering, teknologikontrakter mv, og på den andre siden fast eiendoms rettsforhold, og entreprise- og anleggsrett.

SANDS/PROP TECH

SANDS’ ressursgruppe for PropTech er satt sammen for å kunne håndtere dette sammensatte kompetansebehovet på en effektiv måte. Gruppen kombinerer på en unik måte juridisk ekspertise fra faggruppene næringseiendom, entreprise og teknologi. Gruppen representerer derfor spesialistkompetansen som kreves i typiske PropTech-prosjekter.

Ressursgruppen tilrettelegger for tett samarbeid og intern kompetansedeling mellom de forskjellige faggruppene. På denne måten kan vi tilby sømløs spesialistkompetanse på alle rettsområder som er relevante innen feltene eiendom og teknologi.

Ressursgruppen PropTech bistår leverandører av teknologiske tjenester rettet mot bransjene fast eiendom og entreprise, samt eiendomsaktører og entreprenørselskaper som ønsker å ta i bruk, teste eller investere i PropTech.

Hvorfor en egen ressursgruppe for PropTech?

Det er flere utfordringer med PropTech fra et rettslig perspektiv, men alle kan løses dersom man har tilgang til den rette juridiske kompetansen. Målet til ressursgruppen PropTech er derfor å sørge for at den rette juridiske kompetansen blir satt til å løse spørsmålene innen hvert område. På den måten kan vi sikre kvaliteten og effektiviteten i den bistanden vi yter.

I tillegg ser vi at en ressursgruppe kan føre til et tettere samarbeid via nettverket hver advokat i ressursgruppen bringer med seg. For eksempel vil det for eiendoms- og entrepriseaktører kunne være fordelaktig å kunne vurdere en teknologi i en tidlig fase i utviklingen, hvilket forutsetter kunnskap om teknologiselskapene.

For teknologenes del kan nettverksutvekslingen for eksempel benyttes til å finne selskaper som kan teste teknologien. Dette kan være avgjørende for at utviklingen munner ut i løsninger som er kommersielt bærekraftige. Nettverkskoblingen kan også gi teknologiselskapene tilgang på potensielle investorer.