Hege Birkeland Ersdal

Hege Birkeland Ersdal

Partner (H)

Ersdal er spesialisert innenfor tvisteløsning med hovedfokus på sivil prosess og økonomisk kriminalitet. Ersdal håndterer løpende tvisteløsning knyttet til eiendom, kontraktsforhold, erstatningskrav, mellommannsforhold og er som spesialist på tvisteløsning også involvert i rettssaker innenfor en rekke andre fagområder. Innenfor økonomisk kriminalitet har Ersdal prosedert og vært involvert i flere av de historisk største sakene i Norge om økonomisk kriminalitet, særlig knyttet til korrupsjon, innsidehandel og tiltaler knyttet til brudd på skattelovgivningen, unndragelse av merverdiavgift og regnskapslovgivningen.

Prosedyre har utgjort en vesentlig del av Ersdal advokatpraksis i ca. 20 år. Ersdal har prosedert for alle instanser (tingrett, lagmannsrett og Høyesterett) og har også omfattende erfaring fra voldgift. Ersdal fikk møterett for Høyesterett i 2007 og har også etter dette hatt en rekke saker for Høyesterett.

Ersdal er videre leder for firmaets eiendomsavdeling. I tillegg til tvistesaker innenfor eiendom har hun innenfor bransjen omfattende erfaring med forhandling om, utferdigelse av og tolkning av kontrakter, så som utviklingsavtaler, leiekontrakter, overdragelse av eiendom og eiendomsselskaper m.m. Ersdal har også spisskompetanse innenfor problemstilling knyttet til forholdet mellom privatrettslige avtaler og offentlig reguleringsplan/offentlige tillatelser. Ersdal prosederte i 2002 den såkalte Bortelidsaken i Høyesterett, inntatt i Rt. 2002 side 145, hvor det prinsipielt ble avklart at en privatrettslig avtale i utgangspunktet gjelder uavhengig av om det foreligger offentlige tillatelser som gir anledning til noe som i henhold til avtalen er forbudt.

Ersdal ble partner i firmaet i 2002. Før dette arbeidet hun som advokat i Advokatfirmaet Smith Grette Wille DA.

Av annen relevant erfaring kan nevnes at Ersdal har politisk erfaring. Ersdal har tidligere vært leder av Flekkefjord Unge Høyre og Vest-Agder Unge Høyre. I tillegg har hun vært folkevalgt medlem av Vest-Agder fylkesting og i denne forbindelse også medlem av Hovedutvalget for kultur og utdanning i en 4 års-periode. Ersdal har også erfaring gjennom en rekke styreverv i private selskaper og er også styremedlem i Juristenes Utdanningssenter.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 82
M: +47 480 16 582
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Rose Marie Avestruz
Epost: ra@sands.no

Spesialisering:
Konfliktløsning og prosedyre Ekspropriasjon og skjønn
Utdanning:
1996 Cand. jur., Universitetet i Bergen