Hvordan har vi jobbet med aktsomhetsvurderinger og avveining av risiko?

Arbeidet er basert på prinsipper om risikobasert tilnærming og forholdsmessighet, og SANDS har vurdert risiko, alvorlighetsgrad og sannsynlighet etter type risiko og negative konsekvenser, og rangert leverandørene etter dette. 

 

 

SANDS har i hovedsak innenlandske leverandører, og ingen utenfor EU og USA. De fleste leverer tjenester, og ingen leverandører er knyttet til industri som nevnt under kulepunkt to nedenfor.

I vurderingsprosessen har risiko for sosial dumping hatt overordnet fokus, herunder tvangsarbeid, diskriminering, lave lønninger som ikke dekker menneskelige behov, bruk av overtid, forurensning og ulykker. Basert på denne prosessen har syv leverandører blitt undersøkt nærmere, innenfor bransjer som blant annet renhold, kantine, catering, hotell og innredning. 

SANDS har benyttet tilgjengelig informasjon, samt søk på nettsidene til aktuelle leverandører. Samtlige av de leverandørene SANDS har undersøkt nærmere, opplyste på sine nettsider at de har innført rutiner og jobber aktivt for å motvirke brudd på menneskerettigheter, og for anstendige arbeidsvilkår.

Hvilke fokusområder har vært særlig viktige for SANDS?

I arbeidet med vurderinger under åpenhetsloven, har SANDS hatt følgende fokusområder:

  • Geografi – Alle leverandører er lokalisert i Norge eller innen EU og USA
  • Industri – Ingen leverandører innenfor olje og gass-, verksted-, næringsmiddel-, kjemisk-, tekstil- eller prosessindustri
  • Marked/bransje – Fokus på bransjer med risiko for – og som kan ha underleverandører med risiko for – sosial dumping
  • Beløp – Fokus på leverandører der sum av innkjøp beløp seg til over kr 100 000,- siste 12 måneder