Ytterligere endringer i arbeidsmiljøloven for å sikre tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår

Stortinget har nylig vedtatt ytterligere endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene gjelder blant annet reglene om hvilken informasjon som skal gis i den skriftlige arbeidsavtalen og reglene om prøvetid.

Bakgrunnen for endringene er utviklingen av atypiske ansettelsesformer, som deltidsansettelse og ulike former for midlertidige ansettelser, og at dette kan føre til usikkerhet for arbeidstakere. Endringene gjennomfører et EU-direktiv fra 2019 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår og er ment å gi større forutsigbarhet og fremme faste hele stillinger.

Utvidede krav til den skriftlige arbeidsavtalen

De vedtatte endringene omfatter blant annet utvidede krav til den skriftlige arbeidsavtalen som innebærer at flere opplysninger enn tidligere skal tas inn i arbeidsavtalen.

Listen over forhold det skriftlig skal opplyses om i arbeidsavtalen utvides med følgende punkter:

  • Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforhold herunder formkrav og oppsigelsesfrister,
  • ulike komponenter av lønn, tillegg, etc. må angis særskilt,
  • rett til annet fravær (enn ferie) betalt av arbeidsgiver,
  • innleievirksomhetens identitet dersom arbeidstaker leies ut fra bemanningsforetak,
  • opplysninger om rett til kompetanseheving arbeidsgiver eventuelt tilbyr (kan henvises til lov),
  • ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse (kan henvises til lov).

Det er videre vedtatt nye og strengere krav til hvor tidlig arbeidsavtalen skal foreligge. Etter dagens regler skal arbeidsavtalen foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet startet. Dette kravet innskjerpes til sju dager.

Endringer i arbeidsavtalen skal tas inn i avtalen tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft. I dag er fristen èn måned.

Varighet og bruk av prøvetid

Det er vedtatt det ikke er adgang til å avtale ny prøvetid ved fornyelse av midlertidig kontrakt eller overgang fra midlertidig til fast ansettelse. Forbudet gjelder dersom arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller en stilling som i det vesentlige er likeartet den arbeidstakeren har stått i. Den nye lovbestemmelsen kodifiserer gjeldende rett.

Ved midlertidig ansettelse er det dessuten vedtatt at prøvetiden ikke kan overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet. Prøvetiden kan som ellers forlenges dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden og fraværet ikke er forårsaket av arbeidsgiver.

Presumpsjonsregel om fast ansettelse

Det er også vedtatt en egen bestemmelse om hva som skal legges til grunn når opplysninger i arbeidsavtalen mangler.

  • Dersom det ikke står i arbeidsavtalen at et arbeidsforhold er midlertidig skal fast stilling legges til grunn.
  • Dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om stillingens omfang skal arbeidstakers påstand legges til grunn.

Bevisbyrden ligger hos arbeidsgiver og beviskravet er skjerpet til overveiende sannsynlighetsovervekt.

Andre endringer som kan være verdt å merke seg 

Vær oppmerksom på at også følgende endringer er vedtatt:

  • Informasjon om og beregning av arbeidstid: Dersom arbeidet skal utføres periodevis eller den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere, skal arbeidsavtalen opplyse om dette og fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.
  • Rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår: Dersom en arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt, ber om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår, skal arbeidsgiver gi et skriftlig og begrunnet svar innen en måned etter at forespørselen fant sted.

Hva nå?

Lovsaken ble ferdig behandlet i Stortinget i begynnelsen av desember. Endringene trer ikke i kraft før 1. juli 2024.