Etablering av nytt fond for naturskadekapital - endringer i naturskadeforsikringsloven og ny tilhørende forskrift

Nye regler om naturskadeforsikring ble vedtatt i statsråd den 26. januar. I forbindelse med ikrafttredelse av endringer i naturskadeforsikringsloven § 4 om etablering av naturskadekapital i Norsk Naturskadepool, ble det vedtatt en ny tilhørende forskrift om naturskadeforsikring. Både lovendringen og forskriften vil tre i kraft fra 1. januar 2025. Forskriften om naturskadeforsikring vil erstatte alle de tidligere tilhørende forskriftene til naturskadeforsikringsloven, og opptre som én felles forskrift.

Naturskadeforsikringsordningen innebærer at brannforsikring av eiendom også vil gir sikrede rett til dekning av økonomisk tap som følge av skader som skyldes naturulykke som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og/eller vulkanutbrudd. Naturskadeforsikringspremien endres fra 0,065 promille og utgjør i 2024 0,070 promille av brannforsikringssummen. Samtlige forsikringsselskaper som erstatter naturskade er med i Norsk Naturskadepool, som nå får i oppgave å forvalte og organisere et felles naturskadeerstatningsfond basert på den kapital som opparbeides gjennom forsikringsordningen.

Deler av dagens ordning har vært gjenstand for kritikk fordi naturskadeforsikringspremien over flere år har vært satt for høyt, noe som har ført til at etablerte forsikringsselskap over tid har opparbeidet seg betydelig naturskadekapital som de har kunnet tære på i de årene hvor ordningen har gått med underskudd. Dette har utgjort en konkurranseulempe for nyere forsikringsselskaper, som har måttet tære på annen egenkapital. Av denne grunn ble det vedtatt i endringslov 17. juni 2022 nr. 59 endringer i naturskadeforsikringsloven § 4 at det skal etableres en ordning der forsikringsselskapene skal avsette det overskuddet som de oppnår ved naturskadeforsikringsordningen i et felles fond som skal forvaltes av Norsk Naturskadepool, istedenfor at det inngår i egenkapitalen til det enkelte forsikringsselskapet. Den nye forskriften vil særlig angi nye regler om organisering og sammensetning av naturskadepoolen og dets styre, og beskrivelse av de oppgaver som vil følge med den nye ordningen og det nye fondet.

Gjennom en overgangsordning tas det sikte på å bygge ned den totale naturskadekapitalen i forsikringsselskapene. Ordningen går ut på at det opprettes et fond som i overskuddsår skal tilføres midler frem til det når en verdi på 4 milliarder kroner. Vi antar det vil bli videre prosess knyttet til overgangsløsningene da forskriften ikke løser alt. I overgangsperioden vil forsikringsselskapene som i dag har positiv naturskadekapital måtte benytte denne til å dekke sin del av årets underskudd. Selskaper uten opparbeidet naturskadekapital vil på sin side få dekket sin andel av underskuddet med fondets midler. I dette ligger det en forskjellsbehandling hvor aktører som i dag har positiv naturskadekapital i overskuddsår må overføre et overskudd til fondet, samtidig som de i overgangsperioden ikke får nyte av fondets midler i underskuddsår. Nyetableringer uten allerede opparbeidet naturskadekapital vil derimot i denne perioden kunne forsikre naturskader så å si uten risiko for tap. Etter verdien på 4 milliarder kroner er nådd vil denne overgangsordningen avløses av en permanent ordning, hvor alle selskaper som er med i poolen vil få trekke på fondets midler i år med underskudd.

Den særnorske naturskadeforsikringsordningen vil fremdeles fungere parallelt sammen med den statlige naturskadeerstatningsordningen (med tre måneders meldefrist), som kan tre inn dersom det blir naturskader på eiendom som ikke kan forsikres gjennom en alminnelig forsikringsordning. Disse to ordningene vil fremdeles sammen danne grunnlaget for at skadelidte mottar økonomisk oppgjør etter at en naturskade har inntruffet.

De nye endringene antas å være et skritt på veien som vil åpne for mer konkurranse i markedet.

Har du spørsmål til endringene, ta gjerne kontakt med oss.