EUs foreslåtte Data Acts betydning for leverandører av produkter og tjenester som samler inn data

Benytter eller utvikler din virksomhet tjenester basert på produkter som samler inn data? EU’s foreslåtte Data Act kan få betydning.

 

Det jobbes i disse dager med å vedta en ny dataforordning kalt «Data Act» som skal regulere tilgang til og bruk av data samlet inn gjennom fysiske produkter, der produktet kan kommunisere med en elektronisk kommunikasjonstjeneste – et såkalt «tilkoblet produkt». Et «tilkoblet produkt» er et produkt som er utstyrt med en sensor, en aktuator eller en annen enhet som kan generere data ved bruk av produktet eller en relatert tjeneste – eksempelvis en fysisk enhet kombinert med en sensor som samler inn data, slik som for eksempel smartbøyer, fjernstyrte undervannsroboter eller fartøy med sporingsfunksjoner. Data Act fastsetter blant annet økte forpliktelser for leverandøren av tilkoblede produkter, og større rettigheter for brukere knyttet til produktene.

Økte forpliktelser for leverandør – plikt til datadeling og krav til produktutforming

Data Act vil gi både enkeltpersoner og bedrifter større kontroll over dataene som genereres gjennom tilkoblede produkter. Verdien av data som genereres og samles inn ved bruk av tilkoblede produkter kan være stor. For eksempel kan data om bevegelsesmønster og bruk av et fartøy benyttes til å fastsette et tilpasset forsikringstilbud. Sensordata fra lastekraner kan tenkes brukt til å optimalisere containerhåndtering og minimere ventetid for skip ved havnen. Ved å analysere dataene kan man identifisere flaskehalser, optimalisere driftsprosesser og planlegge ressursallokering mer effektivt.

Leverandører av tilkoblede produkter må sørge for at produktene er designet og produsert på en slik måte at data generert ved bruken av dem er enkelt og sikkerhetsmessig tilgjengelig for brukeren. Dette innebærer at brukeren skal kunne ha direkte tilgang til data som er samlet inn eller generert ved bruken av det tilkoblede produktet, så langt det er relevant og hensiktsmessig. Dersom produktet leveres med en tilhørende softwareløsning, for eksempel i form av en app, vil det være hensiktsmessig at brukeren kan se dataene direkte i appen. Dersom dataene ikke er direkte tilgjengelige for brukeren, må leverandøren sørge for at dataene blir tilgjengelige når brukeren ber om det, og dersom det er teknisk mulig skal brukeren kunne be om utlevering av data gjennom en enkel elektronisk forespørsel.

Dataene skal som hovedregel tilgjengeliggjøres kostnadsfritt, og dersom mulig på kontinuerlig basis. Brukeren kan også be om at dataene deles med andre aktører, for eksempel med et forsikrings- eller analyseselskap. For brukeren vil dette innebære mulighet for bedre (og potensielt billigere) tjenester, ettersom det vil bli flere aktører enn i dag som kan benytte seg av dataene som genereres gjennom tilkoblede produkter.

For leverandører vil Data Act altså medføre økte forpliktelser knyttet til produktutforming og deling av data. I tillegg vil Data Act kunne føre til økt konkurranse, ettersom det vil være flere som kan tilby tjenester i tilknytning til dataene som genereres av leverandørens produkter. Tredjeparter som mottar data er likevel forhindret fra å bruke dataene til å utvikle konkurrerende produkter til det produktet som opprinnelig samlet inn dataene. Dette for å ivareta konkurransefortrinnet og de immaterielle rettighetene som innehas av leverandøren.

Større rettigheter for brukeren – betydning for SMB-er og leverandører av ettermarkedstjenester

Forordningen kan få positive konsekvenser for små og mellomstore bedrifter (SMB-er). Lovverket vil beskytte SMB-er mot urimelige kontraktsvilkår, og det vil utvikles standardiserte kontraktsklausuler for å sikre rettferdige datautvekslingsavtaler med større selskaper. Dette vil stimulere SMB-er til å delta mer aktivt i datadelingsøkonomien, og gi dem bedre forhandlingsposisjon.

Enklere tilgang til data for SMB-er og brukere kan dessuten bidra til flere leverandører av ettermarkedstjenester. Flere leverandører av slike tjenester, kan stimulere til økt utnyttelse av produkter og bedre tilgang på leverandører som kan utføre vedlikehold og reparasjon, noe som igjen gir grunnlag for å øke livstiden på produktene. Slik økt forretnings- og produksjonseffektivitet kan tenkes å få positive konsekvenser i form av reduksjon av avfall, energiforbruk og CO2-utslipp.

SANDS’ vurdering

Data Act vil bidra til økte muligheter for brukere av tilkoblede produkter og for leverandører som ønsker å benytte seg av data fra slike produkter. For leverandørene med tilgang til data, vil det være nye krav å ta hensyn til. Disse aktørene bør vurdere om egne tjenester muliggjør etterlevelse av Data Act’s krav til deling og overføring av data, eller om det må gjøres tilpasning og videreutvikling for å overholde kravene i forordningen.

Det er fortsatt usikkert hvilke konsekvenser overtredelse av Data Act vil ha. I forordningen er det lagt opp til at reglene om konsekvenser for brudd skal fastsettes nasjonalt. Sanksjonene må være effektive, forholdsmessige og avskrekkende, og det er derfor ikke utenkelig at overtredelse kan bli sanksjonert med bøter.

Forordningen har enda ikke trådt i kraft, og endringer kan fortsatt forekomme. Prosessen knyttet til vedtakelse av endelig versjon av Data Act er imidlertid kommet langt, slik at det er nyttig å ha kjennskap til forordningen allerede nå.

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.