Høyesterett: Forsikringsselskapets oppsigelse av forsikringsforholdet med Hells Angels var ugyldig

Den 26. juni 2024 avsa Høyesterett dom i sak HR-2024-1184-A. Det sentrale spørsmålet var om et forsikringsselskap kunne nekte fornyelse av en eiendomsforsikringsavtale fordi lokalene benyttes av en motorsykkelklubb som er tilsluttet Hells Angels. Høyesterett konkluderte med at forsikringsselskapets oppsigelse var ugyldig. Dommen tydeliggjør hvilke forhold et forsikringsselskap kan vektlegge dersom de ikke ønsker å fornye en forsikringsavtale.

Sakens bakgrunn

Forsikringstaker A leide ut et lokale som ble brukt som klubblokale av motorsykkelklubben Hells Angels Bergen. Forsikringstaker A har selv vært medlem og styremedlem i Hells Angels Bergen, og det var enighet om at A kan identifiseres med motorsykkelklubben for de spørsmål saken reiser.

Forsikringsselskapet har forsikret eiendommen siden 2010, men i oktober 2019 varslet selskapet at de ikke ville fornye forsikringen ved utløpet av forsikringsperioden i januar 2020. Begrunnelsen var at selskapet, som en del av sin policy, ikke ønsket å tilby forsikring til kunder som kunne være involvert i organisert kriminalitet, herunder medlemmer av såkalte "1% MC-klubber" som Hells Angels.

A påklaget oppsigelsen til Finansklagenemda og fikk medhold. Forsikringsselskapet aksepterte ikke nemdas avgjørelse og anla sak. Både tingretten og lagmannsretten fant oppsigelsen ugyldig. Forsikringsselskapet anket til Høyesterett, som slapp inn saken for å vurdere rettsanvendelsen knyttet til forsikringsavtaleloven § 3-5 andre ledd første punktum om hva som ligger i at et forsikringsforetak kun kan unnlate å fornye en forsikring dersom det foreligger «særlige grunner» som gjør det rimelig å avslutte forsikringsforholdet.  

Kort om partenes syn

Forsikringsselskapet anførte at de ikke lenger hadde tillit til at forsikringstaker ville etterleve sine plikter i forsikringsavtaleloven, som er en forutsetning for beregning av premie og forsikringsrisiko. Forsikringsselskapet mente at de mer overordnet måtte kunne legge vekt på at Hells Angels er en såkalt 1% MC-klubb, og at slike klubber betegnes som kriminelle miljøer blant annet i politiets trusselvurderinger. Videre mente forsikringsselskapet at deres samfunnsansvar og plikter etter blant annet hvitvaskingsloven måtte tillegges betydning.

Forsikringstaker anførte at vilkårene for å nekte fornyelse ikke var oppfylt. Forsikringsforholdet hadde forløpt uten problemer siden 2010 og det var ikke meldt noen krav i forsikringsperioden. Forsikringsselskapet hadde heller ikke ført noen bevis for at medlemmer av Hells Angels Bergen var straffedømte. Forsikringstaker mente at et avslag begrunnet med alminnelig mistillit ville uthule forsikringstakers vern og være i strid med foreningsfriheten.

Høyesteretts vurdering  

Etter en gjennomgang av relevante rettskilder, systembetraktninger og overordnede hensyn kom Høyesterett frem til at det ikke er grunnlag for å tolke forsikringsavtaleloven § 3-5 andre ledd slik at manglende generell tillit basert på en forsikringstakers tilknytning til et kriminelt miljø, kan gi grunnlag for å nekte fornyelse av forsikringsavtalen.

Vilkåret om «særlige grunner» må forstås som at det må foreligge forhold av konkret betydning for den aktuelle forsikringsavtalen og den forsikringsrisikoen avtalen representerer.

På bakgrunn av dette fant Høyesterett at det i denne saken ikke var tilstrekkelig grunnlag for å nekte fornyelse av forsikringsavtalen. Forsikringsforholdet hadde løpt i 10 år uten problemer. Forsikringsselskapet hadde også gjennom flere år vært kjent med at lokalene ble brukt av Hells Angels. Det var heller ikke ført bevis for kriminell aktivitet fra foreningen eller dens enkeltmedlemmer som var av konkret betydning for forsikringsforholdet.

Høyesterett fant dermed at oppsigelsen måtte settes til side som ugyldig.

Dommens betydning

I denne dommen klargjør Høyesterett tolkningen av forsikringsavtaleloven § 3-5. Høyesterett understreker at forsikringsselskapene ikke kan nekte fornyelse basert på mer generelle antakelser om forsikringstakerens tilknytninger til bestemte miljøer, men at de må vise til forhold som har konkret betydning for det aktuelle forsikringsforholdet.