Forslag til endringer i utflyttingsskatten – må betales innen 12 år

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til endring i reglene om utflyttingsskatt for personer som eier aksjer og tilsvarende eiendeler. Hovedpunktene i forslaget er innføring av en begrensning i betalingsutsettelse til maksimalt 12 år, samt å begrense beregningsgrunnlaget til verdiendringer som har oppstått mens eier bor i Norge.

Etter dagens regler vil eier av aksjer og tilsvarende eiendeler ved utflytting bli skattepliktig for gevinst som har oppstått på eiendelene. Gevinsten beregnes som om eiendelene var solgt siste dag før skatteplikten til Norge opphører, eller skattepliktige ansees bosatt i utlandet etter skatteavtale. Skattepliktige kan imidlertid søke betalingsutsettelse, i prinsippet for ubestemt tid, mot rapporteringsplikt og eventuelt sikkerhetsstillelse. De sentrale endringene i departementets forslag retter seg mot disse utgangspunktene.

Oppgjør av utflyttingsskatt

Departementet foreslår at betalingsutsettelse kan gis for maksimalt 12 år. Som alternative oppgjørsmetoder foreslås umiddelbar betaling, betaling i rater over 12 år og utsatt betaling i 12 år med tillegg av renter. Hensikten med endringen er å sikre at skattekravet faktisk blir betalt innenfor en overskuelig periode. Departementet antar at de alternative oppgjørsmetodene ikke vil gi en uforholdsmessig likviditetsbelastning for skattepliktige, samtidig som forslaget ivaretar hensynet til mobilitet. Departementet foreslår videre at et eventuelt fradrag ved tap skal gis umiddelbart. Vilkårene for å oppnå betalingsutsettelse foreslås videreført, med det tillegg om at behovet for sikkerhetsstillelse ved utflytting innenfor EØS må vurderes konkret med hensyn til risiko for manglende oppgjør.

Etter dagens regler bortfaller utflyttingsskatten dersom utflytteren igjen blir skattepliktig til Norge. Departementet foreslår at dette bare skal gjelde dersom tilbakeflytting skjer innen 12 år. Dersom utflyttingsskatten allerede er betalt, foreslås det at skatten allikevel vil kunne bortfalle dersom det kunne vært gitt utsettelse, og aksjene fortsatt er i behold.

Beregning av utflyttingsskatt for personer med midlertidig opphold i Norge

Någjeldende beregningsmetode for skattepliktig gevinst kan for innflyttere til Norge innebære at verdistigning som er opparbeidet utenfor Norge reelt sett blir beskattet i Norge ved senere utflytting. Departementet foreslår derfor å beregne aksjenes inngangsverdi etter markedsprisen for tidspunktet for innflytting.

Forslaget inneholder også endringer i beregning av inngangsverdi når en innflytter til Norge som ilegges norsk utflyttingsskatt senere flytter tilbake til Norge. Kjernen i endringene er at de søker å forhindre at verdiendringer som ikke har oppstått i Norge, kommer til beskatning i Norge. Endringene søker også å hensynta allerede skattlagt gevinst ved beregning av inngangsverdien ved en eventuell tilbakeflytting, og dermed forhindre dobbeltbeskatning. De foreslåtte endringene rammer tilfeller der tilbakeflytting skjer både innenfor og utenfor 12-årsfristen.

Endringene foreslås å gjelde for personer som anses skattemessig utflyttet etter norsk rett eller skatteavtale fra og med i dag, 20. mars 2024.

Høringsfristen er 21.05.2024. Høringsnotatet med utfyllende beskrivelse av alle endringene kan i sin helhet leses her