Skatt & avgift

Skatter og avgifter er sentralt for enhver næringsvirksomhet i Norge. Regelverket er komplekst og preges av stadige endringer, også i takt med en stadig økende globalisering og internasjonal handel. Det stiller høye krav til juridisk kompetanse og breddekunnskap, samtidig som det setter høye krav til kommersiell forståelse. Brudd på regelverket kan få alvorlige konsekvenser. Våre skatterådgivere gir råd til norske og internasjonale selskaper og investorer. SANDS har særlig kompetanse innen strategisk skatterådgivning, M&A, internasjonale forhold og rettstvister.

To-the-point. Prompt feedback. Effective delivery

Klient, Legal500, 2022

 

Våre skatterettsadvokater har omfattende erfaring med kontroll-, klage- og tvistesaker mot staten, og har ført flere prinsipielle saker for Høyesterett.

Våre tjenester omfatter blant annet:

 • Strategisk skatte- og avgiftsrådgivning
 • Nasjonal og internasjonal person- og selskapsbeskatning
 • Internprising
 • Rådgivning og Due Diligence ved M&A, omdanninger og refinansiering av selskaper
 • Regnskapsspørsmål ved transaksjoner
 • Incentivordninger for ansatte
 • Generasjonsskifter
 • Særskatteregimer; kraft-, petroleums- og rederibeskatning
 • Merverdiavgift
 • Toll og særavgifter
 • Bokettersyn og klagesaker
 • Prosedyre for domstolene

Samarbeid på tvers av faggrupper

Våre spesialister innen skatte- og avgiftsrett tar sikte på å være blant de ledende i Norge. Faggruppen er sammensatt av medarbeidere med lang erfaring og spesialkompetanse. Flere har også verdifull erfaring fra stillinger ved skatte- og avgiftsmyndighetene.

Vår rådgivning er tydelig og praktisk rettet, tilpasset klientens forretningsvirksomhet og rammebetingelser. Firmaet har et kontinuerlig fokus på bransjeforståelse, og våre medarbeidere samarbeider tett på tvers av firmaets faggrupper. Dette gjelder særlig innen havbruk og fiskeri, teknologi, energi, offshore og maritim virksomhet, M&A, bank og finans, forsikring, næringseiendom og internasjonal handel. Firmaets nasjonale tilnærming med kontorer i landets største byer bidrar også til at vi er tett på klienten, og er oppdaterte på lokale markedsforhold.

Skatter og avgifter inngår i tett sammenheng med regnskap og økonomi. I tillegg til vår spisskompetanse på skatt og avgift besitter gruppen også kompetanse innen økonomiske og regnskapsrettslige spørsmål, herunder spørsmål som oppstår ved transaksjoner, omorganiseringer og verdsettelse.

Internasjonalt fokus

Skattegruppen har et sterkt internasjonalt fokus og opererer gjennom medlemskap i nettverket World Tax Services (WTS), et av verdens største uavhengige skattenettverk med advokatfirmaer i nærmere 100 medlemsland. Samarbeid, erfaring- og kunnskapsutveksling i nettverket styrker vår kompetanse og evne til raskt å etablere rådgiverteam på tvers av landegrenser. På den måten kan vi effektivt skreddersy samlede løsninger i de jurisdiksjoner våre klienter opererer i. Tjenesteporteføljen fokuserer på skatt og juridisk rådgivning. For å unngå interessekonflikter, avstår nettverket bevisst fra å utføre årlige revisjoner. 

WTS Global er rangert i Band 1 i Chambers Global Guide 2022.

Våre representanter i WTS er Ulf Sørdal og Torgeir Fjeldskaar.

Nyhetsbrev fra WTS:

WTS Global VAT Newsletter 1 2023

WTS Transfer Pricing Newsletter 2 2021

 

 

Relaterte artikler