Forslag til statsbudsjett 2020 - Merverdiavgift

Forslaget til statsbudsjett for 2020 byr på få endringer for merverdiavgiften. Med unntak av opphevelsen av 350 kroners grensen for avgiftsfri innførsel (omtalt nedenfor) dreier endringene seg om en teknisk tilpassing av reglene i forbindelse med avviklingen av kringkastingsavgiften og en oppdatering av avgiftsfritaket for elektrisk kraft til husholdningsbruk i Nord-Norge til også å omfatte energi fra alternative energikilder.

En viss spenning har på forhånd knyttet seg til spørsmålet om oppfølging av forslaget om avvikling av dagens reduserte avgiftssatser til fordel for innføring av en felles merverdiavgiftssats. Dette forslaget blir kun omtalt i utkastet til statsbudsjett for 2020 – Finansdepartementet skal nå vurdere forslaget og de mottatte høringsuttalelsene. Hva, og eventuelt når, noe skjer videre med forslaget sies det ikke noe om.

Avvikling av 350-kroners grensen

Som ventet er grensen på kr 350 for avgiftsfritt kjøp fra utlandet foreslått fjernet fra 1. januar 2020. Regjeringen har lenge vært under press for å oppheve fritaket på grunn av at bestemmelsene gir utenlandske nettbutikker et konkurransefortrinn overfor norske aktører.

Det foreslås videre at utenlandske selgere (selgere eller formidlere som ikke er hjemmehørende eller har fast driftssted i Norge) skal være pliktig å beregne norsk merverdiavgift på varer, unntatt næringsmidler, med verdi opptil kr 3000.

Det foreslås videre innført en forenklet registrerings- og rapporteringsordning som innebærer at salget skal underlegges ordinær merverdiavgift, men fritas for toll- og særavgifter. Den nye registreringsordningen foreslås innført 1. april 2020. I dag må privatpersoner som kjøper varer med verdi mellom kr 350 og kr 3 000 betale toll, i praksis 10,9 % på klær, 25 % merverdiavgift samt fortollingsgebyr til spedisjonsfirmaet som håndterer innførselen. Dersom forslaget til statsbudsjett blir vedtatt vil kjøperne kun bli belastet 25 % merverdiavgift på kjøpene.

For salg inntil kr 350 vil de foreslåtte endringene følgelig være ugunstige mens de for salg mellom kr 350 og kr 3 000 vil være gunstige for de utenlandske nettbutikkene.  Samtidig vil endringene trolig sette en stopper for dagens praksis med oppsplitting av sendinger for å komme under grensene.