Havvind – Lovforslag om tildeling av areal

30. september 2022 la Olje- og energidepartementet frem en proposisjon med forslag om ny § 3-2 i havenergiloven (Prop. 143 L (2021-2022). Departementet foreslår i proposisjonen et rettslig rammeverk for prosessen som leder frem til tildeling av områder som er åpnet for havvind og annen fornybar energi til havs. Samme dag godkjente Kongen i statsråd at proposisjonen blir oversendt til Stortinget.

Hovedinnholdet i lovforslaget er:

  • Hovedregelen for tildeling av et eller flere områder innenfor et åpnet område skal være at området blir lyst ut og tildeles gjennom konkurranse
  • I særlige tilfeller kan områder tildeles etter søknad, men uten utlysning og konkurranse, for eksempel der noen vil utvikle et prosjekt i et område ingen har fattet interesse for
  • Det kan kreves vederlag for tildelingen av et område
  • Der utlysningen blir konkurranseutsatt, skal tildelingen av et område gjøres enten ved auksjon (økonomisk konkurranse), etter en vurdering av andre objektive og ikke-diskriminerende vilkår for søkeren (for eksempel ved utvikling av umoden teknologi), eller ved en kombinasjon av disse
  • Ved tildeling av et areal må søkerne ha tilfredsstillende teknisk kompetanse og finansiell styrke og oppfylle relevante krav til helse, miljø og sikkerhet
  • Departementet kan kreve at aktørene som vil delta i en konkurranse om areal, skal prekvalifiseres før deltakelsen
  • Den som får tildelt et område, får en tidsavgrenset enerett til å gjennomføre en prosjektspesifikk utredning og søke om konsesjon
  • Departementet kan avholde en ny konkurranse om området dersom søkeren ikke har gjennomført utredningen av prosjektet og søkt konsesjon før den fastsatte fristen

11. mai 2022 lanserte regjeringen sin ambisjon for havvind i Norge Les vårt nyhetsbrev om dette her. 

Lovforslaget bidrar til å legge til rette for utlysning av areal på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II innen første halvdel av 2023.

Proposisjonen kan i sin helhet leses her.