Konkurranseloven under koronakrisen: Særskilt unntak for transportnæringen

I går vedtok regjeringen en ny forskrift som gir et midlertidig unntak fra forbudet mot konkurransebegrensende avtaler for foretak innen transportsektoren.

Unntaket gjelder imidlertid bare samarbeid som er nødvendige for å sikre opprettholdelsen av samfunnskritiske funksjoner i forbindelse med coronakrisen. Formålet med unntaket er å sikre at person- og godstransporttilbudet opprettholdes fullt ut under krisen, og at tilgangen til varer og andre tjenester opprettholdes. For eksempel vil unntaket gi ellers konkurrerende transportselskaper, typisk innen luftfart, anledning til å samarbeide om rutetilbud. Forskriften presiserer at samarbeid ikke må gå lenger enn det som er strengt nødvendig for å oppfylle formålet med unntaket. Ifølge forskriften må derfor unntatte samarbeid sikre effektivt ressursbruk og forbrukernes interesser. Samarbeid etter dette unntaket må meldes til Konkurransetilsynet.

Lovhjemmelsgrunnlaget for dette unntaket er en ganske vidt utformet unntakshjemmel i konkurranseloven § 3, som gir regjeringen myndighet til å gjøre unntak for bestemte markeder eller næringer. Hensynene bak transportsektor-unntaket og kriteriene for å benytte det, har imidlertid tydelig slektskap med det generelle unntaket fra kartellforbudet gitt i konkurranseloven § 10 tredje ledd. Sistnevnte «fritar» samarbeid som i utgangspunktet rammes av kartellforbudet etter første ledd, når samarbeidet medfører samfunnsøkonomiske effektivitetsgevinster som oppveier dets konkurransebegrensende virkninger. Tredje ledd-unntaket kan ha særlig aktualitet i disse krisetider, typisk overfor samarbeid om produksjon eller distribusjon av varer coronavirusutbruddet gir knapphet på, eksempelvis hvor felles distribusjon kan sikre at varene distribueres raskere og med bedre kapasitetsutnyttelse.

Selv om vi nå er i en krisesituasjon på grunn av coronaviruset, er den store hovedregelen at forbudet mot kartellsamarbeid gjelder fullt ut. Som ellers forbyr konkurranseloven § 10 samarbeid mellom foretak som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Dagens «unntakstilstand» rettferdiggjør derfor ikke prissamarbeid, markedsdelingssamarbeid eller utveksling av konkurransesensitiv informasjon mellom konkurrerende bedrifter. Unntak fra konkurranseloven for samarbeid innen transportsektoren har vært forsøkt før, da innen ekspressbuss-markedet. Selv om det kan gis unntak fra konkurranseloven, kan norske myndigheter ikke gi unntak fra konkurransereglene i EU og EØS. Samarbeid innen transport vil dermed likevel kunne rammes av de europeiske konkurransereglene. Unntaksforskriften for transportnæringen gir ingen avklaring på forholdet til EU-/EØS-reglene.

Næringsdrivende innen samme bransje kan normalt drøfte f.eks. hvordan bransjen best mulig kan respondere på coronasituasjonen, så lenge man begrenser seg til generell drøftelse av rammevilkår. Det vil dermed ikke være i strid med konkurranseloven at man innenfor en bransje eller næringslivet generelt, koordinerer de budskap som gis til offentlige myndigheter om behovene for krisedempende tiltak og disse tiltakenes konkrete utforming. Som nevnt må imidlertid bedrifter opptre innenfor både norske og europeiske konkurranseregler.