Manglende aksjonæravtale er ekstremsport

Aksjonærkonflikter forekommer dessverre hyppig og medfører gjerne betydelig økonomisk skade for selskapet og eierne. Aksjonærkonflikter kan også oppleves som svært tyngende på et rent personlig plan. Vår erfaring er at manglende aksjonæravtale i et selskap er ekstremsport fordi selskapslovgivningen i mange tilfeller ikke gir noen fullgod løsning. De fleste aksjonærkonflikter kan og bør derfor unngås gjennom utarbeidelse av en aksjonæravtale enten ved etablering av selskapet eller samtidig som selskapet tar inn en ny aksjonær. Når konflikten har oppstått er det som regel for sent.  

Hva er en aksjonæravtale?

Med «aksjonæravtale» siktes det til avtaler mellom aksjonærer om hvordan disse skal opptre i sin rolle som aksjeeiere i et aksjeselskap. For mange aksjonærer er det viktig å få avtaleregulert hva som skal skje dersom et bestemt forhold inntreffer i fremtiden, og enten unngå at konflikter oppstår eller regulere hvordan konflikter skal håndteres. Aksjonæravtaler kan i motsetning til selskapsvedtekter holdes konfidensielle.

Eksempler på regulering i aksjonæravtaler som kan forebygge konflikt mellom aksjonærene:

  • Valg av selskapets ledelse: Regulering av hvordan daglig leder, styrets leder og øvrige styremedlemmer skal velges
  • Utbyttepolitikk: Regulering av vilkår for utbetaling av utbytte
  • Medsalgsrett (tag-along): Regulering av mindretallets rett til å ta del i flertallets salg av aksjer i selskapet
  • Medsalgsplikt (drag-along): Regulering av mindretallets plikt til å delta i flertallets salg av aksjer i selskapet
  • Exit-strategi: Regulering av rett til å initiere og få gjennomført en prosess for salg av alle aksjene i selskapet
  • Konkurranseforbud: Forbud mot å drive konkurrerende virksomhet
  • Anti-utvanning: Regulering som beskytter mot utvanning ut over den beskyttelse aksjeloven gir
  • Dead-lock: Regulering av tilfeller der stemmelikhet forhindrer selskapsvedtak
  • Verdsettelse av selskapet ved eierskifte, kapitalforhøyelser, innløsning/utløsning mv.

Hvem bindes av aksjonæravtalen?

En aksjonæravtale er bindende for alle som slutter seg til den. Aksjonærer som ikke ønsker å slutte seg til avtalen blir ikke bundet. Utfordringene dette fører med seg kan avdempes ved å innta et vilkår i aksjonæravtalen om at den enkeltes aksjer kun kan overdras til andre som tiltrer aksjonæravtalen.  

Hvilken betydning har aksjonæravtalen for selskapet og tredjemenn?

Aksjonæravtalen har som utgangspunkt ikke selskapsrettslige virkninger og kan derfor ikke påberopes overfor tredjemenn. Avtalen kan imidlertid få slik virkning ved at aksjonærene inntar bestemmelser fra avtalen i selskapets vedtekter. Dette er særlig praktisk i tilfeller der aksjene ikke skifter hender på frivillig basis, eksempelvis ved arv eller tvangssalg.

Når bør aksjonæravtalen inngås?

Aksjonæravtaler kan inngås både før og etter stiftelsen av selskapet, men i likhet med enhver annen avtaleinngåelse må en slik avtale være basert på at partene er enige om innholdet.  Ved selskapets stiftelse er situasjonen gjerne oversiktlig, aksjonærene er vennlige innstilte mot hverandre og har et ønske om å skape forutsigbarhet ved å inngå en aksjonæravtale. Det er på dette tidspunktet det er minst ressurskrevende å sørge for at aktuelle parter slutter seg til en aksjonæravtale. Det er også på dette tidspunktet potensialet for konfliktforebygging er størst.

Hvilke konsekvenser får brudd på aksjonæravtalen?

Brudd på avtalen gir grunnlag for ordinære kontraktsrettslige sanksjoner, slik som krav om erstatning.

Høyesterett har nylig avsagt en kjennelse om hvordan stemmerettsforpliktelser fastsatt i aksjonæravtale kan håndheves ved tvang. Denne kan du lese mer om nederst på denne siden. Det kan for øvrig avtalefestes sanksjoner mot kontraktsbrudd, eksempelvis slik at aksjene til en part som vesentlig misligholder avtalen kan tvangsinnløses.

Viktigheten av profesjonell skreddersøm

Det er her fremhevet at aksjonæravtaler kan forhindre potensielle aksjonærkonflikter. Dette avhenger imidlertid av at aksjonæravtalen er utformet med en tilstrekkelig grad av kvalitet og konkret tilpasning. SANDS har førsteklasses kompetanse hva gjelder utarbeidelse av aksjonæravtaler og bistår jevnlig sine klienter med å skreddersy slike avtaler. Kontakt oss gjerne her ved behov for bistand.

Relaterte artikler