Selskapsrett

Selskapsretten anses som et av de viktigste fundamentene innen forretningsjussen. Den selskapsrettslige lovgivningen gir et sett ytre rammer, hvor målet er i størst mulig grad å optimalisere og effektivisere eierskap til, og operativ drift av, selskaper innen det gitte selskapsrettslige rammeverket.

SANDS' kompetanse dekker alle selskapsformer som aksje- og allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, indre selskap, samvirkeforetak, foreninger og stiftelser. Vi bistår i spørsmål som oppstår mellom selskapet og dets aksjeeiere vedrørende utøvelse av selskapets og eiernes rettigheter og forpliktelser, utredninger og reguleringer knyttet til forholdet mellom eierne, og med granskinger av selskapsrettslige forhold.
Vår selskapsrettslige rådgivning relaterer seg til alle norske selskaper, samt internasjonale virksomheter med tilstedeværelse i Norge eller som planlegger en etablering i Norge.

Corporate governance og styreansvar

SANDS’ selskapsrettslige rådgivning omfatter også corporate governance og styreansvar. Vi bistår jevnlig selskaper som ønsker å sikre tilliten til selskapet, og selskapets ledelse og styre med å utarbeide rutiner og prinsipper for eierstyring og god selskapsledelse. Vår rådgivning dekker også spørsmål knyttet til rollefordelingen mellom eiere, styret og daglig leder, og til ulike selskapsorganers kompetanse, eksempelvis styrets plikter og ansvarsspørsmål for styre og øvrig ledelse.
Vår rådgivning er preget av spisskompetanse, høy servicegrad og høy partner-attention. Vi tilstreber å yte førsteklasses, praktiske råd som er tilpasset klientens kommersielle målsetninger.  
Noen eksempler på prosesser vi ofte bistår i:
  • Valg av selskapsform
  • Aksjonæravtaler
  • Selskapsetableringer og avvikling av selskaper
  • Omdanning 
  • Ulike former for kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelser
  • Aksjonærers minoritetsvern
  • Styreansvar
  • Corporate governance

Relaterte artikler