Norske sanksjoner mot Russland

Verdenssamfunnet har fått summet seg og sanksjoner er innført med umiddelbar virkning. Sanksjonene kommer fra USA, Storbritannia, EU og en rekke andre land. Regjeringen offentliggjorde fredag 18. mars sin oppdaterte forskrift som treffer norske bedrifter.

Sanksjonene er en videreføring, og utvidelse, av eksisterende sanksjoner som rammer selskaper, enkeltpersoner, geografiske regioner og spesifikke sektorer. Situasjonen endrer seg raskt og med det også sanksjonenes rekkevidde. Konsekvensene er og vil være vidt gripende.

Det er derfor avgjørende at selskaper sjekker sine motparter og kontrakter umiddelbart.

Både norske og EUs sanksjoner vil komme til anvendelse på selskaper som direkte eller indirekte eies eller kontrolleres (mer enn 50 prosent) av: 1) et annet selskap eller person som er sanksjonert; eller 2) av et selskap eller person som har en majoritetsinteresser i et annet selskap som er sanksjonert. En grundig sjekk av hele eierstrukturen er derfor å anbefale.

Selv for et norsk selskap som i utgangspunktet ikke er underlagt sanksjoner fra Storbritannia eller USA så vil det være viktig å få oversikt over sine kontrakter. Et eksempel vil være låneavtaler som referer til amerikanske sanksjonsmyndigheter, eller at betalinger under en kontrakt skal gjøres i US Dollar. I begge tilfeller vil kontrakten kunne utløse amerikansk jurisdiksjon og det norske selskapet bør være ekstra årvåkne.

Merk at sanksjonsbestemmelsene, herunder de norske bestemmelsene, ikke innebærer et fullstendig forbud mot å handle med eller interagere med alle russiske selskaper eller enkeltpersoner. Dersom et selskap nekter å oppfylle sine kontraktuelle forpliktelser med russiske kontraktsparter, som ikke er rammet av sanksjonene, vil dette mest sannsynlig innebære et kontraktsbrudd som kan medføre rettslig prosess og erstatningsansvar.

Våre anbefaleringer:

  • Ikke vent at situasjonen skal forbedre seg, igangsett nødvendige tiltak;
  • Sjekk motparter der det er et russisk element i transaksjonen; og
  • Gjennomgå kontrakter for å se hvilke kontraktuelle forpliktelser man har påtatt seg, og om man har robuste sanksjonsbestemmelser som kan gi vern og/eller en termineringsrett