Oppsigelse av sjøfolk - når er oppsigelse saklig?

En skipsarbeider kan si opp eget arbeidsforhold uten nærmere begrunnelse. En oppsigelse fra arbeidsgiver må derimot alltid være saklig begrunnet i arbeidsgivers eller virksomhetens forhold, eller i forhold som skyldes arbeidstakeren selv. Når har arbeidsgiver egentlig slikt saklig grunnlag for å si opp en skipsarbeider? 

Oppsigelse grunnet arbeidsgivers eller virksomhetens forhold 

Nedbemannings- og omstillingsprosesser kan være nødvendig for å sikre et forsvarlig grunnlag for videre drift eller for å effektivisere driften i virksomheten. Arbeidsgiver vil i slike situasjoner normalt ha saklig grunnlag for oppsigelse såfremt arbeidsgiver ikke har annet passende arbeid å tilby arbeidstaker. Husk at det likevel skal foretas en saklig utvelgelse og en avveining mellom arbeidsgivers behov for oppsigelse og ulempene for arbeidstaker.  

Etter skipsarbeidsloven vil registrering av skip i NIS alltid gi saklig grunn til oppsigelse dersom arbeidsgiver ikke har annet passende arbeid å tilby arbeidstaker. 

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold 

Typiske forhold hos arbeidstaker som kan gi saklig grunnlag for oppsigelse er: 

 • Illojalitet og instruksbrudd 
 • Trakassering 
 • Mangelfulle arbeidsprestasjoner 
 • Skoft og ulovlig fravær 
 • Bruk av rusmidler 

Merk at arbeidstakere har et sterkt oppsigelsesvern og at terskelen for saklig oppsigelse er høy. Ved oppsigelse grunnet mangelfulle arbeidsprestasjoner har domstolene for eksempel oppstilt krav til at det må foreligge en markert svikt eller et kvalifisert avvik i arbeidsprestasjonen. Dersom dette ikke foreligger kan oppsigelsen anses som usaklig.  På grunn av de særlige forholdene på sjøen, vil omstendigheter som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko normalt utgjøre saklig grunn for oppsigelse. 

Oppsigelse grunnet sykdom hos arbeidstaker 

Arbeidsgiver kan ikke gå til oppsigelse av en sykemeldt skipsarbeider på grunn av sykefravær de første 12 månedene av et sykefravær, uansett sykdomsårsak og utsikter til bedring. Skipsarbeidsloven presiserer at arbeidstaker som vil påberope seg oppsigelsesvern på grunn av sykefravær innen rimelig tid må gi varsel om grunnen til fraværet. Arbeidsgiver kan også fremsette krav om legeattest som bekreftelse på det samlede fraværet. En sykemeldt arbeidstaker kan imidlertid sies opp på andre grunnlag enn selve sykdommen.  

Oppsigelse i prøvetid 

I prøvetid gir skipsarbeidsloven de ansatte et noe svakere oppsigelsesvern. Oppsigelser i prøvetid begrunnes i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Reglene om oppsigelse i prøvetid innskrenker likevel ikke arbeidsgivers rett til å si opp arbeidstaker etter de ordinære reglene om oppsigelse.   

Endringsoppsigelse 

Terskelen for gyldig oppsigelse vil normalt være lavere dersom arbeidstaker samtidig tilbys en ny stilling i virksomheten, typisk i forbindelse med omorganisering. Endringsoppsigelser vil også være aktuelt dersom det er snakk om endringer som ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett.  

Hvordan gå frem? 

Skipsarbeidsloven oppstiller strenge krav til hvordan arbeidsgiver skal gå frem i oppsigelsesprosesser. Blant annet oppstilles det krav til at arbeidsgiver skal avholde et drøftelsesmøte med arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte før det treffes beslutning om oppsigelse. På denne måten gis arbeidstaker anledning til å kommentere og imøtegå de forholdene som en oppsigelse eventuelt vil bygge på, og arbeidsgiver får et best mulig grunnlag å treffe en veloverveid beslutning på. 

Skipsarbeidsloven oppstiller også krav til at oppsigelsen skal være skriftlig, samt at denne skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes rekommandert. Dersom arbeidstaker er i arbeid om bord, skal oppsigelsen søkes levert personlig. 

Oppsigelsen skal inneholde følgende opplysninger: 

 • Arbeidstakers rettigheter til å kreve forhandlinger og reise søksmål 
 • Arbeidstakers rettigheter til å fortsette i stillingen 
 • De frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen 
 • Hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist 

Husk: Skipsarbeidere har som utgangspunkt ikke rett til å fortsette i stillingen under behandling av søksmål om gyldigheten av en oppsigelse. 

Husk: Dersom oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold skal oppsigelsen også inneholde opplysninger om fortrinnsrett. 

Visste du at: 

 • Det stilles ikke krav til at arbeidstaker må ha mottatt muntlig eller skriftlig advarsel for at en oppsigelse skal kunne anses saklig begrunnet. 
 • En oppsigelse kan ikke alene begrunnes med at arbeidsgiver har funnet en kandidat for stillingen som er «bedre» eller «flinkere». 
 • En oppsigelse som ikke oppfyller formkravene vil som hovedregel kjennes ugyldig arbeidstaker går til søksmål innen fire måneder. 

Dersom du er usikker på prosessen anbefaler vi deg å søke juridisk bistand i dag. SANDS’ arbeidsrettsteam bistår jevnlig arbeidsgivere og rederi i oppsigelsesprosesser både på land og på sjø. Ta gjerne kontakt med oss. 

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.