Regjeringen legger frem et veikart med 100 tiltak som skal styrke grønn industri i Norge

23. juni 2022 la regjeringen frem sin storsatsing for et grønt industriløft – et veikart som presenterer nye ambisjoner, virkemidler og hele 100 tiltak for å styrke de syv innsatsområdene havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO2-håndtering, skog, tre- og bioøkonomi og prosessindustri.

Regjeringen har foreslått flere tiltak som sikrer gode og forutsigbare rammebetingelser for næringsvirksomhet, og uttaler at dette er avgjørende for å lykkes med det grønne industriløftet. Formålet med veikartet er å sette fart på den grønne omstillingen i norsk økonomi, og regjeringens tilnærming og visjon for et grønt industriløft er å kutte utslipp samtidig som de skaper nye jobber og øker de grønne investeringene.

Regjeringen vil blant annet bidra med å mobilisere mest mulig privat kapital til det grønne skiftet blant annet gjennom internasjonalt konkurransedyktige ordninger for risikoavlastning til grønne industriprosjekter. Tiltaket vil gjøre det mulig for bedrifter å få finansiert antatt lønnsømme investeringer uten å ta hele risikoen selv. Støtten vil skje i form av statlige lån, garantier og egenkapital, og behovet er anslått til 60 milliarder kroner fram til 2025.

I tillegg til statlig risikoavlastning til grønne industriprosjekter, vil regjeringen blant annet iverksette følgende tiltak:

  1. øke saksbehandlingskapasiteten for å bidra til raskere konsesjonsbehandling av nett og produksjon av kraft
  2. satse på «mer og grønnere maritim eksport», innenfor rammene av eksportreformen «Hele Norge eksporterer» og vil videreutvikle internasjonalt og nordisk samarbeid som muliggjør demonstrasjon og uttesting av grønne løsninger gjennom etablering av grønne korridorer/nullutslipp sjøtransportkorridorer
  3. legge frem en nasjonal strategi for klargjøring av grønne industriområder og industriparker med internasjonale konkurransefortrinn i hele landet
  4. gjennomgå hele virkemiddelapparatet for å spisse innsatsen ytterligere mot grønn omstilling i næringslivet og bygge opp under grønt industriløft
  5. gjennomføre en bred kompetansereform for arbeidslivet med basis i trepartssamarbeidet, med særskilt vekt på industriens fremtidige utfordringer
  6. opprette et grønt industriråd ledet av næringsministeren, der partene i arbeidslivet, industriaktører, miljøbevegelsen og forsknings- og utviklingsmiljøer kan drøfte utfordringer og utvikle en felles forståelse av ulike aktørers rolle og ansvar når det gjelder grønn industriutvikling
  7. arbeide for å effektivisere konsesjonsprosessen frem mot ferdigstilling av de første vindkraftprosjektene i norske havområder, hvor målet er å legge til rette for at de første prosjektene kan settes i drift før 2030
  8. bidra til å bygge en sammenhengende verdikjede for hydrogen produsert med lave eller ingen utslipp der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt, og kartlegge markedsmulighetene for hydrogen i Europa og utrede potensialet for eksport av hydrogen fra Norge gjennom ulike produksjons- og distribusjonsløsninger
  9. fortsette arbeidet med å fremme CO2-håndtering, hydrogen og elektrifisering som viktige bidrag til å kutte utslipp fra norsk industri og nå temperaturmålet i Parisavtalen
  10. legge til rette for industriell videreforedling av skog ved å utvikle ressursgrunnlaget og forbedre infrastrukturen i skogbruket