Regjeringen vil gi bedre vern til yrkesdykkere

Yrkesdykkere har tidligere hatt ulikt vern avhengig av hvilken plattform de har dykket fra. For å sikre et mer helhetlig verneregelverk, fattet Stortinget i mai 2021 lovvedtak om at all yrkesdykking i norsk farvann skal reguleres av arbeidsmiljøloven. Før lovendringen trer i kraft ønsker regjeringen å utarbeide en forskrift som skal sikre yrkesdykkere de rettighetene de i dag har i skipsarbeidsloven, samtidig som de får nye rettigheter etter arbeidsmiljøloven.  

Yrkesdykkere skal overføres til arbeidsmiljøloven

Stortinget vedtok i mai 2021 at arbeidsmiljøloven skal gjelde også for arbeidstakere som utfører «dykkeoperasjoner», uavhengig av hvilken plattform det dykkes fra, og om den som deltar i en dykkeoperasjon fra skip er del av skipsmannskapet. Følgelig vil flere arbeidstakere som i dag er omfattet av skipsarbeidsloven «overføres» til arbeidsmiljøloven.

Formålet med lovendringen er å ivareta helse, miljø og sikkerhet for dykkerne og samtidig sikre et helhetlig tilsynsregime og sikkerhetsregelverk for all dykking i norsk farvann.

Lovendringen er ennå ikke trådt i kraft.

Vil yrkesdykkere få i både pose og sekk?

Skipsarbeidsloven inneholder visse særrettigheter som ikke gjenfinnes i arbeidsmiljøloven. Når yrkesdykkere som er del av skipets mannskap overføres til arbeidsmiljøloven vil disse rettighetene i utgangspunktet gå tapt for de aktuelle arbeidstakerne.

Sentrale rettigheter som følger av skipsarbeidsloven uten tilsvarende rettigheter i arbeidsmiljøloven, er særlig:

  • Arbeidstakere omfattet av skipsarbeidsloven har rett til full lønn ved arbeidsuførhet som følge av sykdom eller skade, ikke begrenset til folketrygdens maksbeløp.
  • Etter skipsarbeidsloven er rederiet solidarisk ansvarlig med arbeidsgiveren for utbetaling av lønn, feriepenger og andre økonomiske krav. Solidaransvaret har praktisk betydning i tilfeller hvor arbeidstaker ikke er ansatt i rederiet, men er innleid som mannskap på skipet.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår nå en forskriftshjemmel med tilhørende forskrift som skal sikre yrkesdykkere de rettighetene som de i dag har etter skipsarbeidsloven, samtidig som de får nye rettigheter når arbeidstakervernet flyttes til arbeidsmiljøloven.

Departementet viser blant annet til at det ikke har vært en hensikt med lovendringen at de aktuelle arbeidstakerne skal tape rettigheter til lønn ved sykdom og skade. Solidaransvaret er foreslått å gjøres gjeldende så langt det passer.

Verdt å merke seg:

  • Arbeidstakerne vil være omfattet av enten arbeidsmiljøloven eller skipsarbeidsloven. Disse lovene er gjensidig utelukkende som vernelov for den enkelte arbeidstaker.
  • For virksomheter hvor dykking ikke er en del av virksomhetens ordinære drift, men hvor dykkeoperasjoner utføres av skipsarbeidstakere mer tilfeldig og unntaksvis, for eksempel i forbindelse med vedlikehold av eget skip, vil skipsarbeidsloven, og ikke arbeidsmiljøloven, gjelde.
  • Skipssikkerhetsloven får anvendelse for skip uavhengig av om arbeidstakere på skipet omfattes av arbeidsmiljøloven eller skipsarbeidsloven.
  • Arbeidsmiljølovens arbeids- og hviletidsbestemmelser skal gjelde fullt ut, og dermed ha forrang over skipssikkerhetslovens regler på dette området.

***

Departementet har allerede startet arbeidet med en ny forskrift og tar sikte på å ferdigstille denne så raskt som mulig. SANDS følger utviklingen tett!

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.