Skatte- og avgiftstiltak i møte med koronavirus-utbruddet

Storting og regjering har siden 13. mars 2020 arbeidet aktivt med tiltak for å møte de økonomiske utfordringene med koronavirus-utbruddet. Det holdes løpende pressekonferanser det det redegjøres for disse endringene. Stortinget sender løpende anmodningsvedtak til regjeringen om å foreslå endringer i skatte- og avgiftsreglene. Vi vil her i denne artikkelen ta for oss de skatte- og avgiftsmessige forslagene som fremsettes fra regjeringen og holde den løpende oppdatert.

Forslag 27. mars 2020

Oppsummert
Regjeringen har 27. mars 2020 lagt frem ytterligere forslag til endringer i statsbudsjettet for 2020 i Prop 67 S (2019-2020) som skal behandles av Stortinget. Nedenfor er en oppsummering av forslagene:

 • Utsettelse av betaling av forskuddsskatt for personlige skattytere for både 1. og 2. termin.
  - 1. termin forfaller 1. mai (som tidligere foreslått)
  - 2. termin forfaller 15. juli.
 •  Unntak fra utsatt betaling av forskuddsskatt for kraftselskaper.
 •  Midlertidig reduksjon av laveste mva-sats reduseres ytterligere fra 8 til 7 prosent fra 1. april til 31. oktober 2020
  - Lav mva-sats ble opprinnelig redusert fra 12 til 8 21. mars 2020

Stortinget har tidligere lagt frem forslag om redusert arbeidsgiveravgift med 4 prosentpoeng. Regjeringen orienterer i forslaget om at dette må vurderes nærmere og at konkret forslag vil først legges frem i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020.

Utsatt betaling av forskuddsskatt for personlige skattytere for 2. termin

Forskuddsskatten for personlige skattytere betales normalt i fire like store terminer 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. For å bedre likviditetssituasjonen for personlige skattytere, ble betalingsfristen for den første terminen som forfalt 15. mars, utsatt til 1. mai 2020. For å unngå at forfall for første termin kommer for nær forfall for andre termin, har departementet fastsatt utsatt betalingsfrist også for andre termin fra 15. mai til 15. juli 2020.

Nye terminer for betaling av forskuddsskatt vil etter dette bli 1. mai, 15. juli, 15. september og 15. november i 2020.

Unntak fra utsatt betaling av forskuddsskatt for kraftselskaper

Enkelte kraftforetak betaler naturressursskatt (1,3 øre per kWh) samt grunnrenteskatt (37 prosent). I Prop. 58 LS (2019–2020) 20. mars uttalte departementet at utsettelsen av betalingsfristen ikke skal gjelde for naturressursskatt eller grunnrenteskatt, men at kraftforetak kan få utsatt betalingsfrist for forskuddsskatt på alminnelig inntekt. Ettersom det vil være svært krevende teknisk å ha ulik behandling av forskuddsskatt på alminnelig inntekt og naturressursskatt/grunnrenteskatt foreslås det at ordningen med utsatt betalingsfrist ikke skal gjelde for selskaper som har naturressurs- og grunnrenteskatt.

Midlertidig reduksjon i laveste mva-sats fra 12-7 prosent

Stortinget vedtok 21. mars at den lave merverdiavgiftssatsen skal reduseres fra 12 til 8 prosent fra 1. april til og med 31. oktober. Stortinget anmodet regjeringen å revurdere sitt forslag og understreket samtidig at det må vurderes ytterligere lettelser i merverdiavgiften om den reduserte satsen ikke gis tilbakevirkende kraft til 1. januar 2020.

I forslaget fra Regjeringen skal den lave satsen i merverdiavgiften settes ned med enda ett prosentpoeng, til 7 prosent fra 1. april til 31. oktober 2020.  Regjeringen revurderte om satsreduksjonen til 8 prosent kunne gjøres med virkning fra 1. januar 2020 uten å finne grunnlag for å endre sin opprinnelige konklusjon. Regjeringen foreslo derfor i stedet å senke satsen med ytterligere ett prosentpoeng til 7 prosent.

* * *

Hele forslaget fra regjeringen finner du her.


Forslag 20. mars 2020

Oppsummert

Regjeringen har 20. mars 2020 lagt frem ytterligere forslag til endringer i statsbudsjettet for 2020 i Prop 57 S (2019-2020) og Prop 58 LS (2019-2020) som skal behandles av Stortinget. Nedenfor er en oppsummering av forslagene.

 • Utsatt frist for innbetaling av
  - forskuddsskatt for selskaper for 2.termin fra 15. april til 1. september 2020.
  - arbeidsgiveravgift fra 15. mai til 15. august 2020.
  - merverdiavgift for 1. termin fra 14. april til 10. juni 2020.
 • Midlertidig reduksjon av laveste mva-sats fra 12 til 8 prosent fra 20. mars til 31. oktober 2020

Flertallet på stortinget skal også være enige om å midlertidig senke arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng i to måneder fremover. Det antas at regjeringen kommer tilbake til dette 27. mars.

Fristutsettelser for betaling av forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift

Regjeringen foreslår at departementet gis adgang til i forskrift å gi regler om «avvikende forfallstidspunkt i særlige situasjoner» der slik adgang ikke allerede foreligger. Departementet vil i tilfelle så raskt som mulig etter ikrafttredelsen fastsette forskrift om nytt tidspunkt for betaling. Det vil ifølge forslaget ikke påløpe renter for perioden utsettelsen gjelder.

Forskuddsskatt for selskaper for 2. termin, som skulle vært betalt 15. april 2020 får nå utsatt betalingsfrist til 1. september 2020. Utsettelsesordningen også gjelde for finansskatt. Forslaget skal imidlertid ikke gjelde for naturressursskatt eller grunnrenteskatt. Det gjelder videre ikke for petroleumsselskapenes inntekt fra utvinning og rørledningstransport ettersom det her gjelder egne skattebetalingsordninger.

Arbeidsgiveravgiften forfaller til betaling i seks terminer, hhv. 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november, men avvikende forfallstidspunkt kan fastsettes i forskrift, jf. skattebetalingsloven § 10-10. Det foreslås at fristen for innbetaling 15. mai utsettes til 15. august 2020.

Merverdiavgiften forfaller også til betaling i seks terminer. Forslaget innebærer at fristen for å betale merverdiavgift for 1. termin (altså for omsetning i januar og februar) utsettes fra 14. april til 10. juni 2020. Her foreslås det lovendring slik at regjeringen i forskrift kan fravike betalingsfristene i skatteforvaltningsloven § 10-30.

Midlertidig reduksjon av laveste sats for merverdiavgift fra 12 til 8 prosent

Regjeringen foreslår å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 pst. til 8 pst. i perioden fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020. Fra 1. november 2020 vil satsen igjen være 12 pst. Dette omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

Forslaget er noe mindre omfattende enn anmodningen fra stortinget i vedtak av 16. mars 2020, der man ønsket virkningstidspunkt fra 1. januar 2020. Dette skyldes at regjeringen vurderer en slik tilbakevirkende kraft å utgjøre statsstøtte som krever godkjenning fra ESA, og at det vil være for tid- og ressurskrevende å gjennomføre dette som en støtteordning.

* * *

Hele forslaget fra regjeringen 20. mars 2020 finner du her.

Forslag 13. mars 2020

Oppsummert

Regjeringen holdt pressekonferanse 13. mars 2020 kl 12.30 hvor det ble lagt frem økonomiske tiltak i møte med korona-virusutbruddet i Norge. Det ble lagt frem to proposisjoner, Prop 52 S og Prop 53 S (2019-2020), som skal behandles av Stortinget. Forslagene skal støtte de utfordringer næringer og bedrifter vil møte som en følge av virusutbruddet, og tiltakene som er satt i verk av regjeringen for å stanse spredningen av viruset. Forslaget er ikke vedtatt av Stortinget og det kan komme endringer. Det har senere blitt avholdt pressekonferanser der man har vedtatt ytterligere tiltak. Nedenfor er en oppsummering av tiltakene.

 • Midlertidig tilbakeføring av selskapsunderskudd mot tidligere års overskudd
 • Utsatt betaling av formuesskatt for inntektsåret 2020
 • Utsatt betaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende 15. mars 2020
 • Lufthavnavgifter oppheves midlertidig

I tillegg er det iverksatt andre økonomiske tiltak som (i) endringer i permitteringsregelverket, (ii) endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven samt (iii) tidsbegrenset unntak fra avkorting i pensjon for helsepersonell.

Vi vil nedenfor behandle endringene i skatt- og avgift.

Midlertidig tilbakeføring av selskapsunderskudd

Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig adgang til å tilbakeføre underskudd i 2020 mot skattlagt overskudd to foregående år. Det blir satt en beløpsgrense på 30 mill kroner. Har man underskudd på 30 mill. kroner i 2020, mens man har et overskudd på 20 mill. kroner i 2018 og 10 mill. kroner i 2019 vil man altså kunne få tilbakebetalt 6,6 mill. kroner.

Tiltaket likebehandler alle næringer, men vil særlig komme de mest utsatte bedriftene til gode. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil først bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjørene i 2021, men  regjeringen mener at forslaget kan åpne opp for at bankene vil være villig til å gi mer lån i denne krevende situasjonen for norske bedrifter.

Forslaget omfatter bare aksjeselskap mv. som har gått fra overskudd i 2018 eller 2019, til underskudd i 2020. Underskuddet må være oppstått i 2020. Avgrensingen sikrer at selskapene som nyter godt av tiltaket, også er egnet til å gå med overskudd. Således unngås det at bedrifter som ikke er egnet til å gå med overskudd, eller som i utgangspunktet ikke driver næring, nyter godt av tiltaket.

For selskap som har gjennomgått fisjon i underskuddsåret, skal det skje en fordeling av beløpsgrensen mellom overdragende og overtakende selskap i fisjonen. Dersom det er gjennomført skattefri fusjon eller fisjon, vil en eventuell underskuddsposisjon videreføres i det overtakende/overdragende selskapet, og vil dermed omfattes av den midlertidige adgangen til tilbakeføring for dette selskapet. Det er gitt en rekke særskilte reguleringer av tilbakeføring i fusjons-og fisjonstilfeller som ikke vil gjennomgås her.

Det foreslås en bestemmelse som inntas i skatteloven § 16-63 annet ledd, som regulerer at underskudd som gir grunnlag for skattefradrag for tilbakeføring, ikke kan gi grunnlag for fremføring i inntekt for et senere år. Dersom et aksjeselskap har fått innvilget kreditfradrag i året 2018/2019 så vil imidlertid ikke dette påvirkes av de nye reglene. Dette fordi behovet for enkel og gjennomførbar regel er viktigere selv om det kan føre til at selskapet effektivt over tid får et større fradrag i den delen av skatten som er betalt til utlandet.

Regelen vil også gjelde for petroleums-, kraftverk -, og rederinæringen selv om reglen innenfor disse næringene vil ha begrenset effekt på selskapenes økonomi.

På usikkert grunnlag er det anslått at forslaget vil gi et provenytap i størrelsesorden 3,5 mrd kroner i 2020, som blir bokført i 2021.

Utsatt betaling av formuesskatt

Regjeringen foreslår en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020.

Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021. Videre vil skattytere som kan sannsynliggjøre at virksomheten vil gå med underskudd i 2020, søke om fritak for forskuddstrekk eller forskuddsskatt for virksomhetsformue for de gjenstående betalingsterminene i 2020. Det vil gi bedre likviditetssituasjonen til virksomhetene ved at bedrifter med underskudd kan la være å betale utbytte til eiere for å dekke formuesskatt. Eiere som får utsatt formuesskatten, vil dessuten ha større mulighet for å støtte bedriften.

For å unngå at forslaget er i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, må muligheten til å utsette betalingen av formuesskatt også omfatte virksomhetsformue i EØS-land. På denne bakgrunn foreslår departementet at skattyter som er formuesskattepliktig til Norge for virksomhetsformue i et EØS-land, er omfattet av utsettelsesordningen så lenge de øvrige vilkårene er oppfylt.

Betalingsutsettelsen vil bli ansett som et lån fra staten til den enkelte skattyter. Dersom hver enkelt skattyter ønsker å benytte seg av denne regelen så må man søke om utsettelse av formuesskatten innen fristen for levering av skattemeldingen, 30. april.

På usikkert grunnlag anslås provenytapet i 2020 til om lag 400 mill. kroner bokført. Provenytapet er midlertidig og vil motsvares av økte skatteinntekter i senere år. Skatteinntektene anslås å øke med om lag 380 mill. kroner bokført i 2021 og med 20 mill. kroner bokført i 2022.

Utsatt betaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende

Samtidig med regjeringens forslag til regelendringer 13. mars ble det gitt utsettelse av innbetaling av forskuddsskatt for personlige næringsdrivende. Første termin av forskuddsskatten 15. mars får utsatt frist for innbetaling til 1. mai. Tiltaket gjennomføres for å bedre likviditetssituasjonen for de selvstendig næringsdrivende. Forslaget vil også omfatte personlige deltakere i deltakerlignede selskap.

Stortinget har 16. mars bedt regjeringen om at det gis utsettelse med innbetaling av forskuddsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift utsettes for å bedre likviditeten til bedriftene.

Lufthavnavgifter oppheves frem til 30. juni 2020 og flypassasjeravgiften frem til 31. oktober 2020

I dag betaler flyselskapene løpende lufthavnavgifter. Dette er startavgiften, passasjeravgiften og sikkerhetsavgiften. Disse utgjorde i 2019 om lag 3,8 mrd kroner i inntekter for Avinor. Siden disse avgiftene betales fortløpende, legger Samferdselsdepartementet til grunn at endringer bare kan virke fremover i tid. 

Fra og med fredag 13. mars 2020 vil det i forskrift inntas fritak for flyselskapene å betale startavgift og sikkerhetsavgift frem til 30. juni 2020. Flypassasjeravgiften forslås opphevet for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. Det følger av forslaget at innbetalt avgift for flyginger tidligere i år skal tilbakebetales til flyselskapene. Formålet med dette er å hjelpe flyselskapene i en krevende økonomisk situasjon.

Provenytapet ved forslaget anslås til 1,56 mrd  kroner påløpt og bokført i 2020 sammenlignet med saldert budsjett.

* * *

Hele forslaget fra regjeringen 13. mars 2020 finner du her.

Vi vil oppdatere denne saken etter hvert som det kommer tiltak i form av endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i forbindelse med korona-utbruddet.