Ytterligere begrensninger i mulighetene for å drive handel med Russland

Norge innfører en ny runde med sanksjoner mot Russland. Den nye sanksjonspakken går lenger i å innføre restriksjoner på varer og tjenester som er viktige for Russland, og skal redusere Russlands evne til å finansiere krigen i Ukraina. Med den siste sanksjonspakken innsnevres muligheten til å handle med Russland og regimets støttespillere ytterligere.

Ny sanksjonspakke

Den 30. januar utvidet Norge på nytt sanksjonene mot Russland. Sanksjonene speiler i stor grad EUs niende sanksjonspakke, som ble vedtatt 16. desember.

Anniken Huitfeldt uttaler at det er helt nødvendig å reagere mot Russland sin brutale krigføring i Ukraina, og at Norge derfor fortsetter å stå sammen med EU om å styrke sanksjonene mot Russland.

De nye tiltakene kort oppsummert

De viktigste endringene i den siste sanksjonspakken av 30. januar 2023 er:

  • Listeføring av ytterligere 141 personer og 49 enheter på sanksjonslisten inkludert Russian Regional Development Bank
  • Av hensyn til global matsikkerhet er det lagt opp til nye hjemler for frigivelse av, og tilgang til å stille til rådighet, midler til personer som før listeføringen av dem hadde en viktig rolle i internasjonal handel med landbruksprodukter og matvarer.
  • Forbud mot å inneha stillinger i juridiske personer eid eller kontrollert av russiske offentlige institusjoner.
  • Nye eksportrestriksjoner, knyttet til flerbruksvarer og -teknologi, og varer og teknologi som kan bidra til å forbedre Russland sin militære og teknologiske kapasitet. Listen over enheter knyttet til Russland sitt militære- og industrikompleks blir utvidet med 168 enheter, inkludert russisk-kontrollerte enheter på Krim og i Sevastopol.
  • Utvidelse av forbudet mot investeringer i energisektoren, ved å inkludere bergverksdrifts- og utvinningssektoren i Russland.
  • Utvidelse av eksportrestriksjoner knyttet til varer til bruk i luftfarts- og romindustrien, til å inkludere motorer til luftfartøy og deres deler.
  • Forskriften er endret for å presisere at overføring og kjøp av listeførte varer internt i Norge er tillatt, samt for å tillate kjøp, import og overføring av listeførte varer fra EU til Norge.

Les mer i regjeringens pressemelding her.

Fremdeles samarbeid om forvaltningen av fiskebestandene i Barentshavet

Fra før har Norge innført et havneforbud som innebærer at det er forbud mot havneanløp for russiskflaggede fartøy. Det er fartøyets flagg som er styrende for om havneforbudet kommer til anvendelse. Havneforbudet er begrenset til Fastlands-Norge. 

Fiskefartøy som anløper Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord er særskilt unntatt fra forbudet mot havneanløp. Fiskefartøy kan derfor lande fisk og gjennomføre mannskapsbytter. Bakgrunnen er at Norge er forpliktet til å samarbeide om forvaltningen av fiskebestandene i Barentshavet.

Forbudet vil normalt heller ikke omfatte søk- og redningsfartøy eller forskningsfartøy.

Visste du at?

  • Norge har fra før innført svært omfattende tiltak som omfatter alle sektorer som er av økonomisk betydning for Russlands evne til å finansiere sin krigføring mot Ukraina.
  • Tiltakene er særlig rettet mot finanssektoren, energisektoren og transportsektoren.
  • Tiltakene inneholder en rekke bestemmelser om eksportkontroll, herunder forbud mot eksport og import av en rekke varer, teknologier og tjenester til og fra Russland og til bruk i Russland, samt restriksjoner knyttet til ulovlig okkuperte områder i Ukraina. 

Sanksjonsregelverket er komplekst og kan være vanskelig å navigere i. I tillegg kan situasjonen endre seg raskt. Ta gjerne kontakt med oss i SANDS for bistand til å kartlegge og håndtere aktuell sanksjonsrisiko.

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.