Compliance og Risk management

SANDS er et av Norges ledende advokatfirmaer innen compliance og risk management, bestående av et svært sterkt og velrenommert fagmiljø. Våre spesialister er kommersielle rådgivere og "trusted advisors" for blant annet styrer og toppledelse. Vi rådgir selskaper, organisasjoner og offentlige institusjoner for å håndtere risiko og sikre langsiktig lønnsomhet gjennom inngåelse av gode kontrakter og ressurseffektive investeringer, samt unngå og/eller minimere tvister, omdømmemessige og finansielle tap. 

Due diligence og rådgivning i transaksjoner

Volumet av nasjonale og internasjonale transaksjoner er omfattende, samtidig som forventningene til investorers bevissthet om og håndtering av risiko er stadig økende. Innen flere bransjer er integrering av ansvarlig investeringspraksis (ESG) også blitt et krav.

Våre spesialister er «trusted advisors» i alle ledd av investerings- og transaksjonsprosesser, enten som selvstendige, eksterne rådgivere eller sammen med interne team hos klienten. Arbeidet vårt kan blant annet omfatte identifisering av risikoområder og undersøkelser (due diligence) av potensielle investeringsobjekter før investering eller oppkjøp. Funn i due diligence-prosessen benyttes typisk for å danne et bedre grunnlag for investeringsbeslutning og i forhandlinger til fordel for oppdragsgiver. Funn kan omhandle ny informasjon om utsatte risikoområder, blant annet målselskapets ledelse, agenter, leverandører, selskapets pengestrømmer, og/eller kontrakter eller lisenser/tillatelser det er knyttet risiko til, for å nevne noen.

Vi bistår også med vurderinger av lovligheten av transaksjoner og emisjoner, herunder vurderer fremskaffelsen av finansiering og/eller konsesjoner/tillatelser, samt lovligheten av eksport og/eller import av varer og tjenester.

"Audits" av compliance hos klienter eller tredjeparter

Vi bistår selskaper i deres helhetlige compliance-arbeid, både ved risikobasert oppfølging av selskapenes verdikjeder, herunder bruken av leverandører, konsulenter, agenter og andre tredjeparter.

Våre undersøkelser og spesialrevisjoner («special purpose audits») undersøker/vurderer som regel virksomhets compliance (etterlevelse) av interne og eksterne retningslinjer samt lover og regler, identifiserer eventuelle svakheter og, om ønskelig, rådgir om hvordan det er forventet at svakhetene bør utbedres. Slike gjennomganger er ofte risikobasert og kan være relatert til anti-korrupsjon, etikk, virksomhetens operasjonelle prosesser, eller compliance (etterlevelse) og implementering/praktisering av retningslinjer relatert til ESG (environmental, social, governance) håndtering/tilnærming.

I tillegg til avdekkende undersøkelser har vi betydelig erfaring med å bistå selskaper, organisasjoner og offentlige institusjoner i deres compliance-arbeid, eksempelvis utarbeidelse og revisjon av styringsdokumenter og implementering av compliance programmer, valg av organisasjonsstruktur, mv.

Tverrfaglig samarbeid

 

Relaterte artikler