Kapitalmarkeder

SANDS’ kapitalmarkedsteam dekker alle typer kapitalmarkedstransaksjoner. Dette inkluderer både rettede emisjoner, fortrinnsrettsemisjoner og utstedelse av obligasjoner.

Vi bistår regelmessig utstedere, meglerhus og investorer i forbindelse med børsnoteringer, aksjeemisjoner, obligasjonsutstedelser og oppkjøp av børsnoterte selskaper.

Vi bistår også jevnlig børsnoterte selskaper og andre aktører i kapitalmarkedet vedrørende compliance & risikostyring, informasjonsplikter, overtakelsestilbud, håndtering av innsideinformasjon og forbud mot innsidehandel. God rådgivning for temaer knyttet til disse områdene krever inngående kjennskap til og erfaring med verdipapirer, børs, selskaps- og finansrett. Våre advokater har bred og detaljert kunnskap til problemstillingene som oppstår og har et praktisk og kommersielt fokus.

Relaterte artikler