Restrukturering og insolvens

SANDS' restrukturerings- og insolvensgruppe gir råd og bistand til bedrifter i økonomiske krisesituasjoner, med særlig fokus på restrukturering, refinansiering og kreditorforhandlinger. Våre advokater har både fagkunnskapen og den sosiale forståelsen som er nødvendig for å gi solid praktisk og kommersiell rådgivning til mennesker i en krevende situasjon.

Hvordan vi jobber vi?

Vi jobber med bedrifter i økonomisk krise for å gi dem styringsverktøy i en vanskelig situasjon. Vårt hovedfokus er å bevare våre klienters verdier. Våre advokater har unik kunnskap om restrukturering og insolvens, og samarbeider aktivt med SANDS’ egne revisorer og de andre fagmiljøene på huset for å finne de beste løsningene. Våre advokater har jobbet med flere av de største og mest profilerte sakene i Norge de siste årene, og har opparbeidet seg et sterkt tillitsforhold til aktørene i kredittmarkedet og næringslivet.

Vi bistår også banker, øvrige finansforetak, verdipapirforetak, obligasjonseiere og andre i forbindelse med tapsutsatte engasjement ved forhandlinger og restruktureringer, samt sikring og inndrivelse av krav. Vi har lang erfaring som bobestyrere og bistår jevnlig klienter i spørsmål relatert til gjeldsforhandlinger og konkurs.

Med kontorer i alle landsdeler, kan vi behandle landsomfattende saker på en optimal og kostnadseffektiv måte. Vi engasjeres ofte av utenlandske aktører i saker som involverer innenlandske låntakere, utstedere og andre skyldnere.

Eksempler på saker vi jevnlig arbeider med:

  • Guiding av styrer, ledelse og kreditorer i krevende driftssituasjoner.
  • Rådgivning og annen bistand til virksomheter i økonomiske vanskeligheter hvor siktepunktet er å sikre verdier og finne bærekraftige løsninger - herunder utredning av kreditorposisjoner, handlingsalternativer, strukturering og gjennomføring av forhandlinger med kreditorer og andre interessegrupper.
  • Rådgivning og bistand til banker, obligasjonseiere og andre långivere i forbindelse med tapsutsatte engasjement.
  • Konkursbobehandling og gjeldsforhandlinger
  • Sikring og inndrivelse av fordringer, pant og garantier.
  • Tvangsinndrivelse, midlertidig sikring og arrest.
  • Oppfølgning av krav mot debitorer i utlandet
  • Bistand i konkursrettslige spørsmål som tilbakeholdsrett, separatistrett, omstøtelse, erstatning mv.
  • Vurdering og oppfølging av ansvarssaker knyttet til styreansvar, profesjonsansvar og forsikring.
  • Prosessoppdrag innenfor restrukturering og insolvens.