Restrukturering og insolvens

SANDS' restrukturerings- og insolvensgruppe  bistår bedrifter i økonomiske vanskeligheter, med særlig fokus på strategisk rådgivning, restrukturering, refinansiering og kreditorforhandlinger.

Vi ser at det stadig oftere gjøres gjeldende personlig ansvar mot daglig leder og styret, i mange tilfeller også straffansvar. Tidlig involvering av kvalifiserte rådgivere er ofte avgjørende for å klare å berge virksomheten, samt unngå personlig ansvar dersom det ender i konkurs. 

Våre advokater har omfattende erfaring med denne type arbeid, som krever en bred og helhetlig tilnærming. Vi evner å ivareta de kommersielle, juridiske og menneskelige utfordringene slike saker utløser. 

Vi bistår også kreditorer med oppfølgning av krav mot bedrifter som sliter, herunder også overfor konkursbo.

Hvordan vi jobber vi?

Vi ønsker å være tett på slik at vi får best mulig situasjonsforståelse og kan tenke kort og langt samtidig. Sammen med bedriftens ledelse arbeider vi med dag til dag utfordringene, samtidig som vi meisler ut mulige permanente løsninger. Vårt hovedfokus vil alltid være å berge bedriften og dets verdier, samt hjelpe bedriften til å gjøre redningsarbeidet innenfor forsvarlige rammer. Vi henter supplerende kompetanse fra våre øvrige fagmiljøer, slik at vi alltid kan tilby et skreddersydd team tilpasset problemstillingene hver enkelt sak reiser. Våre advokater har jobbet med flere av de største og mest profilerte sakene i Norge de siste årene, og har opparbeidet seg et sterkt tillitsforhold til aktørene i kredittmarkedet og næringslivet.

Vi bistår også banker, øvrige finansforetak, verdipapirforetak, obligasjonseiere og andre i forbindelse med tapsutsatte engasjement ved forhandlinger og restruktureringer, samt sikring og inndrivelse av krav. Vi har lang erfaring som bobestyrere og bistår jevnlig klienter i spørsmål relatert til gjeldsforhandlinger og konkurs.

Med kontorer i alle landsdeler, kan vi behandle landsomfattende saker på en optimal og kostnadseffektiv måte. Vi engasjeres ofte av utenlandske aktører i saker som involverer innenlandske låntakere, utstedere og andre skyldnere.

Eksempler på saker vi jevnlig arbeider med:

  • Strategisk rådgiving til  styrer, ledelse og kreditorer i krevende driftssituasjoner.
  • Rådgivning og annen bistand til virksomheter i økonomiske vanskeligheter hvor siktepunktet er å sikre verdier og finne bærekraftige løsninger - herunder utredning av kreditorposisjoner, handlingsalternativer, strukturering og gjennomføring av forhandlinger med kreditorer og andre interessegrupper
  • Rådgivning og bistand til banker, obligasjonseiere og andre långivere i forbindelse med tapsutsatte engasjement
  • Konkursbobehandling og gjeldsforhandlinger
  • Sikring og inndrivelse av fordringer, pant og garantier
  • Tvangsinndrivelse, midlertidig sikring og arrest
  • Oppfølgning av krav mot debitorer i utlandet
  • Bistand i konkursrettslige spørsmål som tilbakeholdsrett, separatistrett, omstøtelse, erstatning mv.
  • Vurdering og oppfølging av ansvarssaker knyttet til styreansvar, profesjonsansvar og forsikring