Åpenhetsloven; hva er nedslagsfeltet for aktsomhetsvurderingene?

Det er mange selskaper som opplever at åpenhetsloven er en nyvinning på alle områder. Dette medfører ikke riktighet. I denne sammenhengen vises til uttalelser fra Frode Elgesem, som er lagdommer i Borgarting lagmannsrett og leder for Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, til Rett24.no den 22. mars 2022.

«OECDs retningslinjer om ansvarlig næringsliv har i dag tilslutning fra 50 land, og er regjeringenes felles forventninger til næringslivet om å opptre ansvarlig og dermed bidra til en bærekraftig utvikling. Ulike norske regjeringer har opp gjennom årene gitt klart uttrykk for forventningen om at norske virksomheter kjenner til og etterlever OECDs retningslinjer. Dette gjelder ikke minst plikten til å respektere menneskerettighetene og å sikre fagforeningsrettigheter og anstendig arbeid. Plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer, jf. åpenhetsloven § 4, er således ikke noe nytt, men tvert om noe som har vært forventet av næringslivet i lang tid».

Etter regnskapsloven 3-3 c, fremkommer også føringer for store selskaper; herunder:

«Store foretak skal utarbeide en redegjørelse om samfunnsansvar som minst omhandler miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, overholdelse av menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser. Opplysningene skal gis i det omfang som er nødvendig for å forstå foretakets utvikling, resultat, stilling og konsekvenser av foretakets virksomhet.»

Når det nå forhåpentligvis er klart at aktsomhetsvurderingene ikke er en nyskapning, blir spørsmålet videre om vurderingene kun skal gjelde oppstrøms eller om også nedstrøms skal inkluderes. Frode Elgesem har på nytt bidratt med kloke innspill til denne vurderingen. I en leder i Lov og Rett 23. mai 2023, påpker Elgesem blant annet følgende:

«… selskapene – i tillegg til aktsomhetsvurderinger knyttet til aktiviteter hos leverandører og forretningspartnere – har plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og håndtere negativ innvirkning på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold som virksomheten selv forårsaker eller bidrar til.»

Videre skriver Elgesem:

«En investor, långiver, konsulent eller advokat må i sine aktsomhetsvurderinger også kartlegge og håndtere risikoer for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som hen bidrar til. Dette gjelder selv om de direkte forårsakes av selskaper hen er investert i, av låntakere, kunder eller klienter. Dermed omfattes risikoer knyttet til nedstrøms aktiviteter. Dersom man bidrar eller risikerer å bidra til menneskerettskrenkelser, skal man stanse bidraget eller sette inn tiltak for å forebygge risikoene. Har man bidratt til krenkelser, har man plikt til å sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning.»

Ovennevnte forhold innebærer at mange selskaper kan tenkes å måtte utvide det arbeidet som er gjort i virksomheten.

Åpenhetsloven legger opp til at virksomhetene må ha eierskap til sitt arbeid med åpenhetsloven. SANDS’ eksperter har gjennom mange år opparbeidet seg betydelig ekspertise i å bistå klienter i deres compliance-arbeid, eksempelvis ved gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og implementering av compliance-arbeidet i virksomheten og overfor tredjeparter. Gjennom tett dialog og oppfølging med klientene har SANDS’ eksperter lært opp, veiledet, og kvalitetssikret virksomhetenes arbeid. Vår bistand tilpasses selvfølgelig den enkelte virksomhets behov og ressurssituasjon.

Hvordan kan vi bistå?

Åpenhetsloven legger opp til at virksomhetene må ha eierskap til sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger. Samtidig forutsetter åpenhetsloven at det bygges kompetanse og at virksomhetene må gjøre en grundig jobb med oppdatering av rutiner, retningslinjer og malverk. Vi tror derfor på en modell hvor virksomheten har en aktiv deltakelse i prosjektet. Gjennom tett dialog og oppfølging kan SANDS lære opp, veilede, og kvalitetssikre virksomhetens arbeid. Vi kan også ta del i prosjektgruppen eller påta oss ansvaret for prosessen dersom ønskelig. Vår bistand tilpasses selvfølgelig den enkelte virksomhets behov og ressurssituasjon.

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.