BBygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-regionen - Forbud mot å benytte personell fra bemanningsforetak fra 1. april 2023

Lovendringer som trer i kraft 1. april 2023 medfører en generell innstramning i adgangen til å benytte personell fra bemanningsforetak for å få utført arbeid. En endring i en forskrift som trer i kraft samme dato fastsetter et totalforbud mot bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak i bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-regionen (Oslo, Viken og tidligere Vestfold). 

Essensen i lovendringene

Generelt, med unntak for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-regionen, innebærer ny lovgivning at bruk av personell fra bemanningsforetak kun vil være tillatt for å dekke opp (i) vikariater, (ii) når det foreligger avtale om innleie med tillitsvalgte i virksomheter bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, (iii) for innleie innen helsesektoren og (iv) ved innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i klart avgrenset prosjekt. Les mer om disse endringene her.

For bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-regionen, (som omfatter Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke) er det vedtatt endringer som er mer vidtgående. Fra 1. april 2023 innføres det innen nevnte område gjennom en forskriftsendring et totalforbud mot å dekke opp ethvert behov for arbeidskraft innen bygningsarbeid gjennom innleie fra bemanningsforetak. Dette innebærer at virksomheter engasjert i byggenæringen i Oslo-regionen heller ikke kan leie inn vikarer fra bemanningsforetak til å erstatte ansatte som er syke, i permisjon eller på ferie, og kan heller ikke benytte personell fra slike foretak basert på avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

Nærmere om endringene i forskriften

Forbudet mot innleie fra bemanningsforetak til utførelse av bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-regionen er inntatt i ny § 4 i forskrift om innleie fra bemanningsforetak. Med bygningsarbeid menes

 1. oppføring av bygninger,
 2. innrednings-, utsmykkings-, og installasjonsarbeid,
 3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer,
 4. riving, demontering, ombygging og istandsetting,
 5. sanering og vedlikehold, utenom arbeid som er rutinemessig eller mindre omfattende,
 6. graving, sprenging og annet grunnarbeid i tilknytning byggeplass, og
 7. annet arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid.

Med byggeplass menes enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygningsarbeid av et visst omfang.

Dette innebærer at forbudet mot bruk av personell fra bemanningsforetak vil gjelde for virksomheter innen alle fag som er involvert i bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-regionen. Forbudet gjelder på alle nivåer i en kontraktskjede. Om for eksempel en underentreprenør i en totalentreprise har et udekket behov for arbeidskraft, kan ikke dette dekkes opp med personell fra bemanningsforetak.

Overgangsregler

Endringen i forskriften trer i kraft den 1. april 2023 med en overgangsordning frem til 1. juli 2023.

For konkrete innleieavtaler som foreligger per 1. april 2023, for oppdragskontrakter som er inngått før nevnte dato under forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen, samt for bindende tilbud som er inngitt før 1. april 2023, gis de nye reglene virkning fra 1. juli 2023.  

Hvordan tilpasse seg reglene?

Ansette personell

Virksomheter som har benyttet innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak for å få utført arbeid kan dekke opp behovet ved å ansette eget personell. Arbeidsmiljølovens alminnelige regler om ansettelse gjelder. Er det behov for vikarer, f.eks. når ansatte er syke eller i permisjon, kan midlertidig ansettelse benyttes. Det samme gjelder om det oppstår behov av forbigående karakter, f.eks. knyttet til et oppdrag/prosjekt. I sistnevnte tilfelle vil det bero på en konkret vurdering om vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt.

Om en virksomhet ansetter personell og det senere grunnet nedgang i oppdragsmengde e.l. blir redusert behov for arbeidskraft, kan virkemidler som permittering og oppsigelse benyttes.

Innleie fra produksjonsbedrift

Forskriftsendringen omfatter kun innleie fra bemanningsforetak. Arbeidsmiljøloven § 14-13 åpner for at en «produksjonsbedrift» (dvs. en virksomhet som ikke har utleie som forretningsområde), kan leie ut personell til en annen produksjonsbedrift. Flere vilkår må være oppfylt for at slik utleie er lovlig:

 • ansatte som leies ut må være fast ansatt hos utleier,
 • utleie må skje innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse, og
 • utleieaktiviteten må ikke omfatte mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier.
Husk: Tillitsvalgte skal involveres før avtaler om utleie inngås.

Ved utleie basert på lovens § 14-13 må det foretas en helhetsvurdering om vilkårene er oppfylt. En produksjonsbedrift kan for eksempel ikke ansette flere personer enn det forventet «normalbehov» tilsier, og basere seg på utleie av «overskuddskapasitet».

Utleie basert på lovens § 14-13 kan for eksempel være aktuelt om entreprenør A i en periode ikke har nok oppdrag til å sysselsette alle sine ansatte, og entreprenør B har et har midlertidig behov for å øke bemanningen knyttet til et prosjekt. I et slikt tilfelle kan B løse sitt behov ved å leie inn personell fra A i en periode, samtidig som A får avhjulpet sin situasjon.    

Bruk av entreprise

Har en virksomhet benyttet innleid personell fra bemanningsforetak til bygningsarbeid, kan utsetting av oppdrag på entreprise være en måte å få utført oppgaver på når de nye reglene trer i kraft. Det er et grunnleggende skille mellom innleie og entreprise ved at innleie går ut på å levere bemanning, mens entreprise normalt er en resultatforpliktelse.

Fra 1. april 2023 innføres det en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 14-12 femte ledd som er ment å klargjøre skillet mellom innleie og entreprise. Skillet har tidligere bygget på ulovfestet rett.

Ved avgjørelsen av om en entrepriseavtale må anses som en avtale om innleie, skal det etter den nye bestemmelsen særlig legges vekt på om avtalen innebærer at oppdragsgiver leder arbeidet og har ansvar for resultatet. Andre forhold som skal inngå i vurderingen er blant annet:

 • om avtalen innebærer at det i hovedsak skal leveres arbeidskraft,
 • om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet,
 • om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver, og
 • om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.

Avtale om oppdragsutførelse som før innføring av nytt femte ledd i lovens § 14-12 ville blitt ansett som entreprise, kan etter lovendringen bli vurdert som innleie. Det vil bero på en konkret vurdering, hvor både innhold i skriftlig avtale, samt hvordan et oppdrag faktisk gjennomføres, vil være sentrale momenter.

Husk: Det er viktig å være observant på skillet mellom innleie og entreprise ettersom feilskjær kan medføre utilsiktede konsekvenser.

 

Visste du at:

 • Ved brudd på reglene om innleie fra bemanningsforetak kan arbeidstaker kreve ansettelse hos innleier og erstatning. En virksomhet som har inngått det som er ment å være en entrepriseavtale, kan for eksempel risikere at avtalen etter en rettslig prøving anses som ulovlig innleie, og bli sittende med arbeidsgiveransvar for personell som kontraktsmotparten benyttet i oppdraget, samt måtte svare erstatning til disse.
 • Ved brudd på reglene om innleie fra produksjonsbedrift kan en virksomhet som leier ut personell bli ansett for å være bemanningsforetak, og bli vurdert etter lovverket som gjelder for slike virksomheter. I så fall kan det også få konsekvenser for en virksomhet som leier inn.