Endringer i permitteringsregler og regelverk for syke- og omsorgspenger fra 19. mars 2020

Nedenfor i punkt 2-5 er det en oversikt over de endringer som Regjeringen og partiene på Stortinget er enige om. Det ventes at endringer i permitteringsregelverket vedtas den 19. mars og at de skal tre i kraft «straks». Det vil også komme endringer av andre regler gjennom forskrifter, men det er foreløpig uklart når disse vil tre i kraft.

Varslingsfrist overfor ansatte ved permittering

Adgangen til å permittere er ikke lovfestet, men følger av bestemmelser i Hovedavtalene (som inngår som del 1 i mange tariffavtaler). Bestemmelser om permittering gjelder iht. rettspraksis også for virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale.

Ansatte skal ved permittering som hovedregel varsles skriftlig 14 kalenderdager før permittering skal iverksettes. Det er en unntaksbestemmelse i Hovedavtalene hvor det står følgende:

«Ved permittering på grunn av slike uforutsette hendinger som nevnt i AML § 15-3 (10) er varslet 2 dager, ved brann 14 dager.»

I arbeidsmiljøloven § 15-3 (10) som det er vist til, er det bestemmelser om forkortet oppsigelsestid ved «ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser». Vi mener at permittering grunnet koronaeffekter kan anses å være i kategorien «naturhendelser, eller andre uforutsette hendelser», og at det kan grunnlag for permittering med 2 dagers varslingsfrist. Det må i så fall være i tilfeller hvor det er nødvendig å helt eller delvis innstille driften på grunn av brå endring i mulighetene for sysselsetting av arbeidskraften.  

Varslingsfristen regnes fra den dagen varselet leveres/sendes, og ikke fra tidspunktet ansatte mottar varselet.

Arbeidsgivers lønnsplikt under iverksatt permittering

Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering er regulert i permitteringslønnsloven. 

 • Etter gjeldende hovedregel i lov om lønnsplikt under permittering må arbeidsgiver betale lønn i de første 15 dagene etter at permitteringer er iverksatt (regnet fra første arbeidsdag). Denne perioden reduseres nå til 2

Ytelser fra NAV til arbeidstakere som blir permittert

 Ytelser til permitterte er regulert i folketrygdloven. 

 • Etter gjeldende regler i folketrygdloven vil permitterte som søker om dagpenger få en ventetid på 3 arbeidsdager fra det tidspunkt permittering trer i kraft og til NAV begynner å betale dagpenger. Ventetiden fjernes, slik at de permitterte går rett fra lønn over på dagpenger under permitteringen.
 • Permitterte vil som nevnt få lønn fra arbeidsgiver i en arbeidsgiverperiode på 2 dager etter at permittering er iverksatt. Deretter vil de i de neste 18 dagene motta ytelser fra NAV tilsvarende full lønn. Det er et «tak» slik at inntekt over 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) (ca. kr 600 000 i årslønn) ikke dekkes av NAV i 18-dagers perioden. Etter utløpet av 18-dagers perioden vil dagpengene utgjøre 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G. Dette er en kraftig økning i dagpengeytelsene. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget i forhold til tidligere regler når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert per 20. mars og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.
 • Dagpenger beregnes av inntekt foregående 12 måneder, eller gjennomsnittlig inntekt de siste 36 måneder om det gir et høyere grunnlag.
 • Det er normalt et krav til minsteinntekt på 1,5G for å ha rett til dagpenger. Dette er nå redusert til 0,75 G (dvs. cirka kr 75 000) i løpet av de siste avsluttede 12 kalendermåneder, alternativt 2,25 G (ca. kr. 225 000) i løpet av de siste 36 avsluttede kalendermåneder. Når dette trer i kraft skal fastsettes av departementet.
 • Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.

Les mer om rettighetene til selvstendig næringsdrivende og frilansere her.

SYKEPENGER OG OMSORGSPENGER

Sykepenger

 • Arbeidsgiverperioden ved sykdom som i dag er 16 dager blir ved betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien redusert til 3 dager.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere gis rett til sykepenger fra og med dag 4 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler (dvs. 80 % dekning for selvstendig næringsdrivende og 100 % for frilansere av inntekt inntil 6 G.

Omsorgspenger

 • Arbeidstakere med omsorg for barn som må være borte fra arbeidet fordi barnehager og skoler holder stengt, og som ikke har mulighet til å utføre arbeid fra hjemmekontor, vil ha rett til omsorgspenger, (tilsvarende det som gjelder ved barn eller barnepassers sykdom).
 • Arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger reduseres fra 10 til 3 dager i kalenderåret. Ytelsen er begrenset opp til 6 G på årsbasis.
 • NAV vil etter 3 dager overta med betaling av sykepenger. Antall dager med omsorgspenger og permisjonsrett utvides til 20 dager per ansatt, og 30 dager dersom en har flere enn 2 barn.
 • Det innføres en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

* * *