Forslag til statsbudsjett 2020 - Organisering og effektivitet i Skatteetaten

Regjeringen foreslår enkelte endringer for å sikre effektivisering på skatteområdet. For det første foreslås skatteoppkreverfunksjonen overført fra dagens kommunale skatteoppkreverkontor til skatteetaten. Dernest skal det iverksettes tiltak for å bedre saksbehandlingstiden på klagesaker ved å øke bevilgningene til Sekretariatet for skatteklagenemnda samt utarbeide ytterligere retningslinjer for saksbehandlingen.