Forslag til statsbudsjett 2020 - Signaler om fremtiden

Kildeskatt på renter/royalty

Det har i flere år vært diskutert og anbefalt innføring av kildeskatt på renter og royalty. Regjeringen tar sikte på å sende ut høringsnotat i 2019 og fremme lovforslag i 2020.

Enklere merverdiavgift med én sats

Regjeringen varsler at det vil fortsette sitt arbeid med forenkling av merverdiavgiftssystemet slik dette ble foreslått i NOU 2019:11 med en merverdiavgiftssats og arbeider med høringsinnspillene.

Finansskatten

Finansskatt er en skatt på finansielle tjenester og innebærer at det skal beregnes en skatt på lønnskostnader i selskapet (med en sats på 5 %) i tillegg til at selskapsoverskuddet skattlegges med en sats på 25 %. Dagens regler videreføres. Det er imidlertid tidligere fremsatt forslag til endringer og forenklinger i finansskatten. Regjeringen vil utsette innføring av slike endringer inntil enkelte EØS-rettslige problemstillinger er avklart.

Britisk uttreden av EU (Brexit)

Regjeringen varsler at dersom det Storbritannia forlater EU uten utmeldingsavtale før utløpet av 2019, vil departementet vurdere å innføre en ensidig overgangsregel hvor Storbritannia vil bli behandlet som EØS-stat ut 2019.

Dette vil i så tilfelle få betydning for skatteregler med EØS-kriterier, herunder for den norske fritaksmetoden etter skatteloven § 2-38 for utbytter/gevinst knyttet til aksjer. Det presiseres at en slik overgangsordning ikke vil gjelde for skatteregler der Norge er EØS-rettslig forpliktet til å ikke behandle tredjestater som en EØS-stat. Det vil typisk gjelde krav til EØS-registrert tonnasje innen rederiskatteordningen. Ved en Brexit uten utmeldingsavtale vil således skip registrert i Storbritannia ikke anses som EØS-tonnasje.