Forslag til statsbudsjettet 2020 - Personbeskatningen

De generelle skattesatsene beholdes uendret. Regjeringen foreslår imidlertid enkelte justeringer i personfradraget og forskyver innslagspunktene for trinnskatten (tidligere toppskatt) i takt med generell prisvekst. Videre økes minstefradraget i pensjonsinntekt.

Omlegging av NRK-avgiften

NRK-avgiften skal fra 1. januar 2020 finansieres over statsbudsjettet. Dette finansieres ved å redusere personfradraget for alle skattytere.

Aksjesparekonto

Ordningen med aksjesparekonto gir grunnlag for å utsette beskatning av utbytte. Ved utbetaling av utbytter til personer bosatt I utlandet kan det imidlertid påløpe plikt til å betale kildeskatt. Regjeringen foreslår at tilbyder av aksjesparekonto kan pålegges å trekke kildeskatt ved utlendingers uttak fra aksjesparekonto.

Formuesskatt

Det har til nå vært en mulighet å oppnå betydelig redusert formuesskatt ved enkelte omorganiseringer på grunn av særskilte verdsettelsesregler for nystiftede selskaper og selskaper som har vært overtakende selskap i søster-fusjon og omvendt mor-datter-fusjon. Denne effekten har ikke vært tilsiktet fra lovgivers side. For å hindre tilpasningsmuligheter er det foreslått endringer i verdsettelsesreglene for ikke-børsnoterte aksjer. Nå skal slike aksjer verdsettes til aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi samt at selskaper som har vært overtakende selskap i ovennevnte fusjonstilfeller skal verdsettes per 1. januar i skattefastsettelsesåret – ikke 1. januar i inntektsåret slik dagens regler tilsier.

Det foreslås også endringer i verdsettelse av næringseiendom som kan påvirke formuesskatten, jf punktet nedenfor.

Endringene foreslås å tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019.