Grunnrenteskatten i havbruk er ikke tilstrekkelig utredet

VG publiserte torsdag 5. januar en leder med tittelen «Nå trenger vi ikke mer utredning». Et hovedpoeng i artikkelen er at spørsmålet om grunnrenteskatt i havbruksnæringen er tilstrekkelig utredet. Lederen gir inntrykk av at de over 300 høringssvar som har kommet inn etter at regjeringen i høst foreslo grunnrenteskatt i havbruk kun er uttrykk for at laksenæringen ikke vil betale skatt. 

Høringssvarene gir et helt annet bilde av virkeligheten. Forslaget er kommentert av samfunns- og næringsliv langs hele kysten som gir saklig uttrykk for stor bekymring for konsekvensene av dette forslaget. Svarene viser at vi står overfor et meget omfattende og komplisert regelverk som kan få store negative følger for næringsliv, arbeidsplasser og bosetting langs kysten langt ut over havbruksnæringen. Høringssvarene viser samtidig at de utredningene som foreligger, både Havbruksskatteutvalgets utredning fra 2019 og Finansdepartementets høringsnotat fra høsten 2022, er svært mangelfulle. 

Det er forvaltningsloven og Regjeringens egen utredningsinstruks som setter minstekravene til utredning av nye lovforslag og forskrifter. Instruksen fastslår det selvsagte.  Vi kan ikke innføre nye omfattende skattesystemer i Norge uten at konsekvensene av dette er vurdert skikkelig på forhånd. Høringssvarene viser med all tydelighet at grunnrenteskatten ikke er vurdert skikkelig i dag, og det er heller ikke praktisk mulig å få en tilstrekkelig saksutredning på plass slik at Stortinget kan treffe et vedtak om saken før sommeren 2023. Konsekvensene av forslaget til grunnrenteskatt viser seg å være så omfattende og kompliserte at dette ikke lar seg gjøre. 

Etter min oppfatning viser høringssvarene også at organisasjonene i sjømatnæringen har tatt regjeringen på alvor. Regjeringen har budsjettert med økte skatteinntekter fra havbruksnæringen, og organisasjonene har skissert hvordan det kan oppnås med rettferdige regler som ikke har de store negative effektene som grunnrenteskatt vil gi. Det er ikke saklig grunnlag for å stemple dette som en uthalingsstrategi fra lobbyister for å slippe å betale skatt. 

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.