Hvilke rettigheter har selvstendig næringsdrivende og frilansere i forbindelse med koronaepidemien?

Koronaepidemien rammer både næringslivet og private med stor tyngde, og en av de gruppene som blir hardest rammet er frilansere og selvstendig næringsdrivende. Den 16. mars 2020 vedtok Stortinget en rekke endringer til fordel for disse gruppene.

SANDS vil her forsøke å gi deg som frilanser eller selvstendig næringsdrivende svar på de mest stilte spørsmålene rundt dine rettigheter i dagens situasjon:

Jeg er smittet av koronaviruset – har jeg krav på sykepenger fra NAV?

Retten til sykepenger for selvstendig næringsdrivende og frilansere avviker fra retten til ordinære arbeidstakere. Den 16. mars 2020 vedtok Stortinget å innføre en ordning slik at selvstendig næringsdrivende og frilansere gis rett til sykepenger fra dag 3 av fraværet, med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler (dvs. 80 % dekning for selvstendig næringsdrivende og 100 % for frilansere av inntekt inntil 6 G).

Som selvstendig næringsdrivende/frilanser kan du også forsikre deg mot inntektsbortfall på grunn av sykdom, slik at du har rett til sykepenger fra første fraværsdag. Det er derimot et vilkår at forsikringen er tegnet minst 4 uker før sykdommen inntreffer.

For nærmere informasjon om vilkårene for sykepenger, se informasjonssidene til NAV.

Skoler og barnehager er stengt, hvilke rettigheter har jeg?

Den 12. mars 2020 besluttet regjeringen at foreldre som må være hjemme med barn som følge av stengte skoler/barnehager, kan få omsorgspenger fra NAV dersom dette forhindrer dem i å arbeide.

Den 16. mars ble det vedtatt å innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

Regjeringen vurderer å utvide antall dager foreldre kan være hjemme og motta omsorgspenger avhengig av utviklingen av koronaepidemien.

Alle mine oppdrag er avlyst, har jeg rett til dagpenger fra NAV?

Som selvstendig næringsdrivende har du normalt ikke rett på dagpenger fra NAV, som følge av at du ikke har betalt arbeidsgiveravgift, og derfor ikke opparbeidet deg slike rettigheter. I lys av dagens situasjon er det nå besluttet å endre regelverket, slik at du som selvstendig næringsdrivende skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 % av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.

Merk at dersom du har hatt en inntekt som normal arbeidstaker i løpet av de siste 36 månedene, som overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (G = p.t. kr 99 858 ), kan du ha rett til dagpenger på et tidligere tidspunkt, forutsatt at øvrige vilkår er oppfylt.

Som frilanser vil du ha krav på dagpenger fra NAV som en vanlig arbeidstaker som følge av at du er arbeidsledig, forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt. Du vil altså få utbetalt dagpenger fra NAV tidligere enn en selvstendig næringsdrivende. Dette fordi frilansere opparbeider seg rettigheter på lik linje som vanlige arbeidstakere.

Dersom du er ansatt i ditt eget aksjeselskap kan du motta dagpenger på lik linje med andre arbeidstakere. Selv om du eier selskapet kan du permitteres, og deretter få rett til dagpenger fra NAV, forutsatt at vilkårene for å motta dagpenger er oppfylt. 

Usikker på om du fyller vilkårene for å motta dagpenger? Nærmere gjennomgang av vilkårene fra NAV finner du her.

Kan oppdrag avlyses på grunn av korona? Hvilke rettigheter har jeg?

Hvilke rettigheter du har ved avlysninger av oppdrag, vil i utgangspunktet avhenge av den kontrakt som er inngått. Mange kontrakter inneholder en klausul som regulerer spørsmålet, for eksempel en såkalt «force majeure-klausul». Det er derfor viktig å lese grundig gjennom avtalen.

Dersom spørsmålet om avlysning ikke er regulert, vil man falle ned på den ulovfestede regelen om force majeure. Force Majeure kan påberopes av en kontraktspart dersom det foreligger en hendelse utenfor den berørte parts kontroll, som forhindrer oppfyllelsen av en kontraktsforpliktelse. Det er også et krav om at partene ikke med rimelighet kunne forutse hindringen ved kontraktsinngåelse, og ikke med rimelighet kunne unngått hindringen og dens konsekvenser.

Koronaepidemien er en hendelse som kan utløse force majeure, og for kontrakter inngått forut for epidemiens utspring vil det også ha vært vanskelig å forutse epidemien ved kontraktsinngåelse, eller unngått hindringen og dens konsekvenser.

Dersom Koronaepidemien er skyld i at avtalen ikke kan gjennomføres, for eksempel som følge av myndighetenes beslutning om å forby arrangementer over et visst antall personer, så vil dette kunne gi grunnlag for å påberope seg force majeure. Følgelig vil avtalte oppdrag kunne avlyses, uten at du som selvstendig næringsdrivende/frilanser har noen krav på betaling eller kompensasjon.

Hvorvidt klausulen kan påberopes må vurderes i hvert konkrete tilfelle.

SANDS vil oppdatere denne oversikten forløpende ved eventuelle endringer.