Koronaviruset – likviditetsmessige utfordringer

Koronaviruset og restriksjoner knyttet til dette vil medføre alvorlige økonomiske problemer for mange næringsdrivende. Omfattende inntektsbortfall innebærer at mange vil gå tom for likviditet dersom krisen blir langvarig. Flere er også særlig utsatt i det korte bildet.

Dette gjelder virksomheter med lav likvid egenkapital, men hvor løpende inntekter i forhold til kostnader og gjeld har vært tilfredsstillende. Når inntektene forsvinner eller vesentlig reduseres så å si over natten sier det seg selv at dette vil få fatale konsekvenser. Dette gjelder ikke bare flyselskaper, hotell, restaurant og utelivsbransjen, men også handels- og produksjonsbedrifter i ulike bransjer.

Regjeringen har kommet med forskjellige tiltaksordninger for å avhjelpe situasjonen. Disse er velkomne og nødvendige. Flere tiltak vil trolig komme. Situasjonen er meget alvorlig dersom man ikke får kontroll på viruset i løpet av kort tid. Vi er i ukjent terreng og hver enkelt næringsdrivende og bedrift må ta sine forholdsregler og planlegge for at dette kan bli langvarig.

Hva må man så gjøre:

  • Redusere kostnadene – alle tiltak som kan redusere kostnadene må vurderes raskt; permittering av ansatte, utsettelse av prosjekter og innkjøp, terminering eller reforhandling av eksisterende kontrakter mv.
  • Likviditeten, kan den sikres – alle tiltak som kan sikre likviditeten må vurderes raskt; oppfølgning av utestående fordringer, henstand med betalinger, sikring av betaling ved inngåelse av nye kontrakter med garanti eller forskudd, forholdet til banken, lån og kreditter, finnes det ikke driftskritiske eiendeler som kan realiseres til akseptable priser, sale/leaseback ordninger osv.
  • Ny kapitaltilførsel og/eller utvidede kreditter – det må også vurderes om det er mulig å sikre likviditet gjennom tilførsel av ny egenkapital eller lån fra eierne eller andre, eller gjennom økte kredittrammer fra banken.

Mange vil nok oppleve at ovennevnte tiltak ikke er tilstrekkelige eller ikke lar seg gjøre i det omfang som er nødvendig. Da står man igjen med gjeldsforhandlinger, eller dersom ikke det går konkurs.

Utenrettslige gjeldsforhandlinger bør det i de aller fleste tilfelle være god mulighet til å få til i den foreliggende situasjon, fordi den er ekstraordinær og alle på sett og vis sitter i samme båt. Få er tjent med konkurs og realisering av aktiva nå. Myndighetene har også lempet på bankenes kapitalkrav. Ytterligere har myndighetene foreslått en statlig lånegarantiordning rettet mot små og mellomstore bedrifter samt et statlig obligasjonsfond for større bedrifter på i alt 100 milliarder kroner. Dette er også tiltak som vil kunne hjelpe mange.

Vellykket gjennomføring av gjeldsforhandlinger forutsetter god planlegging, realisme og tillit. For å øke muligheten for gode løsninger er det viktig at man tar tak i problemstillingen så tidlig som mulig, også om situasjonen ikke skulle være prekær i øyeblikket. Proaktiv adferd skaper tillit og øker muligheten for gode løsninger. Samtidig er det under denne krisen kanskje viktig å være tidlig i feltet.

* * * * *

SANDS har etablert en egen korona-beredskap 24/7 rettet særlig mot økonomiske og finansielle utfordringer, herunder gjeldsforhandlinger, restrukturering, refinansiering og insolvens.

Våre advokater i denne gruppen har ulik erfaring og spisskompetanse, og samarbeider tett med andre faggrupper i firmaet. Flere har erfaring fra bank og håndtering av gjeldsforhandlinger og utsatte engasjementer. Vi kombinerer høy faglig kvalitet med bransjeforståelse og grunnleggende kjennskap til de utfordringer slike prosesser byr på. Vi gjør grundige analyser av handlingsalternativer og gjennomfører forhandlinger med integritet. Vårt siktemål er alltid å søke den beste løsning for våre for våre klienter.