Koronaviruset - oversikt over råd og tiltak i finanssektoren

Nyhetsbrevet oppdateres fortløpende slik at nyeste råd og tiltak er å finne øverst.

1. Finansdepartementet fastsetter ikke forskrift om begrensning i norske finansforetaks adgang til å dele ut utbyttemidler[1]

Finansdepartementet slutter seg til Finanstilsynets vurdering av den ekstraordinære situasjonen, og er enig med Finanstilsynet i at det nå er viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjennomfører disposisjoner som svekker soliditeten. Departementet forventer derfor at finansforetakene venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert, men fastsetter ikke forskrift om dette. Dersom det skulle bli nødvendig ut fra hensynet til å fremme finansiell stabilitet vil departementet imidlertid igjen vurdere behovet for å fastsette en forskrift om begrensning i norske finansforetaks adgang til å dele ut overskuddsmidler.

24. mars 2020

2. Finanstilsynet foreslår forskrift om at overskudd for 2019 i banker og forsikringsforetak holdes tilbake[2]

Finanstilsynet har i brev til Finansdepartementet bedt departementet fastsette en forskrift som krever at banker og forsikringsforetak inntil videre ikke betaler utbytte mv. for 2019, inklusive konsernbidrag. Dette på grunn av den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i, og det etter Finanstilsynets vurdering er viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjennomfører disposisjoner som svekker soliditeten. Bankene kan bli påført betydelige tap, og lavere rente og fall i verdien av eiendeler vil gjøre det mer krevende for livsforsikringsselskapene å møte fremtidige forpliktelser. Skadeforsikringsforetak kan også bli påvirket som følge av økte erstatningsutbetalinger. Finanstilsynet understreker imidlertid at et generelt krav om å holde tilbake overskudd for 2019 ikke innebærer en inndragning av overskuddsmidlene, men en utsatt utdeling. Merk at en forskrift om midlertidig forbud mot utdelingen av overskuddsmidler ikke vil påvirke allerede utbetalte utdelinger.

3. Melding fra Finanstilsynet om utsatte rapporteringsfrister for Solvens II-rapporteringer[3]

Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenesteperson (EIOPA) har anbefalt at enkelte rapporteringsfrister utsettes som følge av utbruddet av koronaviruset. Finanstilsynet følger EIOPAs anbefaling, og gir utsatte rapporteringsfrister for en rekke Solvens II-rapporteringer. Utsatte frister omfatter både årsrapporter og kvartalsrapporter.

23. mars 2020

4. Beslutning fra Finansdepartementet om å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften til 20%[4]

 • Finansdepartementet vedtok den 23. mars 2020 å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften, dette gjøres gjennom forskrift om endring i boliglånsforskriften. Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad, avdragsbetaling, kundenes betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt. Bankene har i utgangspunktet mulighet til å avvike disse kravene for inntil 10% av utlånsvolumet hvert kvartal (8% i Oslo). Disse andelene økes nå til 20% både i Oslo og resten av landet. Endringene gjelder for 2. kvartal 2020, men kan bli forlenget.
 • Departementet presiserer også at bankene kan innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder, uten at dette regnes som et nytt lån etter boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften. Hvis bankene vil gi avdragsfrihet for nye lån eller ved refinansiering må de imidlertid benytte fleksibilitetskvoten.
 • Finanstilsynet understreker at foretakene må påse at kundens interesser ivaretas og at kunden gis utfyllende informasjon om kostnader og betingelser som følge av eventuelle endringer i betalingsplanen.[5]

19. mars 2020

5. Norges Bank reduserer styringsrenten ytterligere[6]

På et ekstraordinært møte 19. mars besluttet Norges Bank å redusere styringsrenten med 0,75 prosentenheter til 0,25%. Dette på grunnlag av at situasjonen i norsk økonomi har ytterligere forverret seg, og lavere lånekostnader på eksisterende og nye lån vil kunne gjøre det lettere for norske bedrifter å komme seg gjennom en krevende tid i tillegg til å hjelpe husholdninger. Når situasjonen normaliseres og smittebegrensende tiltak trappes ned vil lave renter også kunne bidra til at aktiviteten tar seg opp raskere. Norges Bank vil løpende vurdere tiltak som sikrer at styringsrenten får gjennomslag i pengemarkedsrenten, og utelukker ikke at styringsrenten kan bli satt ytterligere ned. Neste ordinære rentemøte er 6. mai.

18. mars 2020 

6. Kartlegging av foretakenes bærekraftsrapportering – ny frist[7]

 • Finanstilsynet gjennomfører kartlegging av hvilke foretak som rapporterer bærekraftsinformasjon, hvilken informasjon foretakene rapporterer og hvordan informasjonen gis. Et foretaks bærekraftsrapportering (hvilket dekker miljø-, samfunns- og styringsmessige forhold) gir informasjon om hvordan foretaket bidrar til en bærekraftig utvikling, og omfatter både hvordan foretaket påvirker omgivelsen og hvordan omgivelsene påvirker foretaket.
 • Kartleggingen omfatter foretak ved Oslo Børs og Oslo Axess som utsteder aksjer, rentepapirer og/eller egenkapitalbevis, når disse har Norge som hjemstat. Tredjelandsutstedere er ikke omfattet av kartleggingen.
 • Som følge av den ekstraordinære situasjonen tilknyttet koronaviruset forlenges fristen for innsendelse i forbindelse med kartleggingen med to uker, slik at ny frist for besvarelse er 15. april 2020.

16. mars 2020 

7. Brev fra Finanstilsynet vedrørende overskuddsdisponering

I forbindelse med krisen tilknyttet utbruddet av koronaviruset og den økonomiske usikkerheten fremover forventer Finanstilsynet at styrene i følgende foretak revurderer overskuddsdisponeringen: [8] [9]

 • banker,
 • holdingforetak i bankdominerte finanskonsern,
 • livsforsikringsforetak,
 • skadeforsikringsforetak, og
 • holdingforetak i forsikringsdominerte konsern.

Dette i tilknytning til at det de siste årene har vært god lønnsomhet over tid, og det på bakgrunn av årsregnskapet for 2019 er foreslått betydelige utbyttebetalinger og annen utdeling av foretakenes midler i flere foretak. Imidlertid, i nåværende situasjon bemerker Finanstilsynet at bankenes overskudd er førstelinjeforsvaret for å dekke økte tap, og at det derfor er viktig at overskudd holdes tilbake for å styrke soliditeten. Det samme gjelder for forsikringsforetak.

Finanstilsynet forventer derfor at foretakenes styre foretar en ny vurdering av overskuddsdisponering for resultatåret 2019, og ber om at styret (om nødvendig) legger frem nye forslag for foretakets generalforsamling om utbyttebetalinger og andre utdelinger. Styrets vurdering skal sendes Finanstilsynet innen 23. mars 2020.

8. EU/EØS-beslutning om rapportering av netto short-posisjoner[10][11]

På bakgrunn av koronaviruset og rådende markedsforhold besluttet EFTAs overvåkningsorgan (ESA) (i tråd med beslutning fra Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) og EØS-avtalen Tillegg 29 nr. 29f jf. shortsalgforodningen 236/2012 (SSR) art. 28 (1) boktav a) å midlertidig senke terskelen for rapportering av netto short-posisjoner til relevante tilsynsmyndigheter. Beslutningen gjelder med virkning fra 16. mars og tre måneder frem i tid. Således gjelder følgende:

 • Fysisk eller juridisk person, som har en netto short-posisjon tilknyttet utstedt aksjekapital i et selskap hvis aksjer er tatt opp til notering på en regulert markedsplass, skal rapportere til relevant kompetent myndighet dersom posisjonen når eller faller under en prosentandel som tilsvarer 0,1% av utstedt aksjekapital i det aktuelle selskapet, og hver 0,1% over den terskelen. Det finnes dog visse unntak.
 • Tilsvarende gjelder for egenkapitalbevis, jf. verdipapirhandelloven § 3-14

13. mars 2020

9. Melding fra Finanstilsynet vedrørende likviditetsreserve (LCR)[12]

Norske finansforetak er underlagt krav til likviditetsreserve (LCR) for å kunne dekke netto utgående pengestrømmer i perioder med begrenset tilgang på markedsfinansering. Det fremkommer av kapitalkravsregelverket (jf. LCR-forordningen art. 4) at foretakene kan bruke likviditetsreserven til å dekke likvidtetsutgang i en stressituasjon. Finanstilsynet aksepterer dette i nåværende situasjon. Dersom et foretak ikke oppfyller kravet til likviditetsreserve, må dette umiddelbart varsles til Finanstilsynet jf. kapitalskravsforordningen art. 414 (dette gjelder også kravet til likviditetsreserve i signifikante valutaer).

10. Finansdepartementets beslutning vedrørende motsyklisk kapitalbuffer

 • Finansdepartementet har besluttet at kravet til motsyklisk kapitalbuffer settes ned fra 2,5% til 1% med umiddelbar virkning (basert på råd fra Norges Bank).[13]
 • Det er etter Norges Banks vurdering risiko for et markert tilbakeslag i norsk økonomi som følge av utbruddet av koronaviruset. Bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker en nedgang. Norges Bank forventer ikke å gi råd om å øke bufferkravet igjen før tidligst i første kvartal 2021, og normalt vil det da tidligst være krav om iverksette et høyere bufferkrav i første kvartal 2022.
 • Finanstilsynet frarådet imidlertid den 12. mars at kravet til motsyklisk kapitalbuffer settes ned fra 2,5% og at den heller holdes uendret i 1. kvartal 2020.[14] Dette da Finanstilsynet vurderer norske bankers utgangspunkt slik at det ikke er nødvendig med redusert bufferkrav for å sikre kundene kredittilgang og nødvendige betalingsutsettelser. Finanstilsynet vurderer det imidlertid heller slik at det er risiko for at et redusert bufferkrav vil bidra til høyere utbytte og svakere soliditet enn ellers.
 • Norges Bank uttalte også at når bankenes generalforsamlinger skal fastsette utbytte bør de i tiden fremover ta hensyn til den ekstraordinære situasjonen landet nå er i.

11. Melding fra Finanstilsynet vedrørende rapporteringsforpliktelser[15]

Utbruddet av koronaviruset fører til at det må gjøres store omprioriteringer av hvordan ressurser brukes i den daglige driften, hvilket i mange tilfeller medfører stor belastning på enkelte ressurser. Finanstilsynet ber foretak som opplever konkrete utfordringer å kontakte Finanstilsynet, slik at praktiske løsninger kan etableres for hvert spesifikke tilfelle. Finanstilsynet har i tillegg gitt generell fristutsettelse for følgende rapporter:

 • Rapportering fra banker om næringsfordelte tap (KRT-1131) utsettes til 31. mars 2020 (siste frist for innrapportering),
 • Rapportering fra betalingstjenestetilbydere om svindelrapporteringen (KRT-1132) utsettes til 31. mars 2020 (siste frist for innrapportering),

Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling (KRT-1007) utsettes til 31. mars 2020 (siste frist for innrapportering).

12. mars 2020

12. EBA publiserte uttalelse i forbindelse med utbruddet av koronaviruset[16]

 • European Baking Authority (EBA), sammen med nasjonale kompetente organer og den europeiske sentralbanker, koordinerer en samlet innsats for å lindre den umiddelbare operasjonelle byrden for banker. EBA anbefaler nasjonale kompetente organer til å bruke fleksibiliteten som er å finne i regulatoriske rammeverk for å støtte banksektoren, og det anbefales også at det planlegges tilsyn (inkl. fysiske inspeksjoner) og at mindre viktige tiltak utsettes. EBA anbefaler også at det utvises fleksibilitet overfor banker for rapportering til tilsynsmyndigheter på noen områder (men på en slik måte at viktig informasjon nødvendig for å vurdere bankenes finansielle stilling fortsatt innhentes).  
 • I sammenheng med at fokuset burde være operasjonelle utfordringer har EBA bestemt seg for å utsette planlagt stress-test frem til 2021. I 2020 vil EBA gjennomføre ytterligere transparenstiltak for å kunne fremlegge oppdatert informasjon på bankers eksponering og kvalitet på aktiva (asset quality) til markedsdeltakere.
 • EBA anbefaler også at banker bør følge forsvarlige utbytte-retningslinjer.

13. Norges Bank reduserte styringsrenten og tilfører likviditet

 • Styringsrenten ble besluttet redusert med 0,5 prosentenheter til 1% på ekstraordinært styremøte 12. mars i Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet.[17] Komitéen er forberedt på å sette styringsrenten ytterligere ned.[18]
 • For å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrentene tilbyr Norges Bank ekstraordinære tremåneders F-lån så lenge det er nødvendig. Det gis full tildeling i F-lånene, til en rente som tilsvarer den gjeldende styringsrenten (alle banker får låne ønsket volum til den annonserte renten).[19]

11. mars 2020

14. ESMA publiserte råd til deltakere i verdipapirmarkedene

Utbruddet av koronaviruset og innvirkningene på finansmarkedet følges tett av finanstilsynsmyndigheter i Europa. Råd publisert av den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) gjelder også for markedsaktører i Norge.[20] Rådene er som følger:[21]

 • Foretak innenfor finansmarkedet må være forberedt på å iverksette beredskapsplaner for å sikre fortsatt operasjonell virksomhet i tråd med regulatoriske forpliktelser,
 • Utstedere bør løpende informere om relevant og vesentlig informasjon om konsekvensene av koronaviruset for deres virksomhet i tråd med transparensforpliktelser under MAR,
 • Utstedere bør ta inn konsekvenser (faktiske og potensielle) av koronaviruset inn i årsrapporten for 2019, dersom denne enda ikke er avlagt, og dersom avlagt burde dette tas med i finansiell rapportering som foretas imellom årsrapporter (interim financial statements),
 • Forvaltningsselskapene skal videreføre kravene om risikohåndtering.

Kilder

[1] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/finansforetakenes-disponering-av-overskudd-for-2019/id2695011/

[2] https://www.finanstilsynet.no/contentassets/26a7b72a66e44f9aa94ee9e13d6417a3/finansforetakenes-disponering-av-overskudd-for-2019.pdf

[3] https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/finanstilsynet-folger-eiopas-anbefaling-om-lettelser-i-rapporteringskrav/

[4] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/midlertidig-okt-fleksibilitet-i-boliglansforskriften/id2694589/

[5] https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/midlertidig-okt-fleksibilitet-i-boliglansforskriften/?utm_campaign=38fc7d9a20&utm_medium=email&utm_source=newsletter

[6] https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2020/2020-03-20-pressemelding/

[7] https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/kartlegging-av-foretakenes-barekraftsrapportering/

[8] https://www.finanstilsynet.no/contentassets/9ad6102e217940ef8b3d836f68be0c46/disponering_overskudd_2019_bank.pdf

[9] https://www.finanstilsynet.no/contentassets/9ad6102e217940ef8b3d836f68be0c46/disponering_overskudd_2019_forsikring.pdf

[10] https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/beslutning-om-shortsalg-fra-eftas-overvakningsorgan-esa-og-den-europeiske-verdipapir--og-markedstilsynsmyndigheten-esma/?utm_campaign=aec468eab4&utm_medium=email&utm_source=newsletter

[11] http://www.eftasurv.int/da/DocumentDirectAction/outputDocument?docId=5299

[12] https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/krav-til-likviditetsbuffer/?utm_campaign=b6783d2eba&utm_medium=email&utm_source=newsletter

[13] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/motsyklisk-kapitalbuffer-settes-ned/id2693388/

[14] https://www.finanstilsynet.no/contentassets/0c72278a693844d4b1f9f6c197db953d/motsyklisk_kapitalbuffer_2020.pdf

[15] https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/utsettelse-av-rapporteringsfrister/?utm_campaign=a783074550&utm_medium=email&utm_source=newsletter

[16] https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector

[17] https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Rentemoter/2020/mars-2020/

[18] https://static.norges-bank.no/contentassets/27042b00a8894409a325b04261970deb/ppr_1_20.pdf?v=03/13/2020104430&ft=.pdf

[19] https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2020/2020-03-12-pressemelding/

[20] https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/rad-fra-esma---koronaviruset/?utm_campaign=3578de19e3&utm_medium=email&utm_source=newsletter

[21] https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-market-participants-covid-19-impact