Kort forklart: Kan sykefravær gi grunnlag for oppsigelse?

Arbeidsgiver kan ikke gå til oppsigelse av en sykemeldt arbeidstaker på grunn av sykefravær de første 12 månedene av et sykefravær, uansett sykdomsårsak og utsikter til bedring. Etter 12 måneder kan sykefravær gi grunnlag for oppsigelse, dersom det utgjør «saklig grunn».

Vern mot oppsigelse de første 12 månedene av et sykefravær

I de første 12 månedene av et sykefravær er alle arbeidstakere vernet mot oppsigelse på grunn av sykefraværet. Dette vernet gjelder uavhengig av sykdomsårsaken eller utsiktene til bedring.

Kan sykefravær legges sammen?

Dersom arbeidstakeren kommer tilbake på jobb før det har gått 12 måneder, vil vernetiden på 12 måneder normalt begynne å løpe på nytt dersom arbeidstaker skulle bli syk på ny.

I noen tilfeller vil sykemeldingsperiodene kunne legges sammen slik at fraværet samlet overstiger 12 måneder. Dette kan være tilfellet dersom oppholdene mellom sykemeldingsperiodene er kortvarige og sykdomsproblemene er de samme. I alle tilfeller vil det bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet om sykefraværene kan ses under ett. Korte hyppige fravær er det som hovedregel ikke adgang til å summere sammen.

Oppsigelse grunnet andre forhold enn sykefraværet

Forbudet mot oppsigelse i verneperioden gjelder kun oppsigelser som begrunnes i arbeidstakers sykefravær. Dette betyr at dere i utgangspunktet kan si opp arbeidstakeren i verneperioden dersom oppsigelsen er saklig begrunnet i andre forhold.  Ved oppsigelse på grunn av andre forhold enn sykefraværet, gjelder det alminnelige oppsigelsesvernet i arbeidsmiljøloven.

OBS! Det stilles strenge krav til at dere som arbeidsgiver kan dokumentere at oppsigelsen i verneperioden skyldes andre forhold en sykefraværet. Dersom dere skal si opp en arbeidstaker i verneperioden skal oppsigelsen anses å ha sin grunn i sykefraværet, med mindre dere kan dokumentere at det er overveiende sannsynlig at oppsigelsen er helt uavhengig av sykefraværet.

Dersom arbeidstaker er sykemeldt i mer enn 12 måneder

Etter verneperioden på 12 måneder gjelder det alminnelige oppsigelsesvernet. Dette betyr at dere kan si opp arbeidstakeren dersom det foreligger saklig grunn.

I vurderingen av hvorvidt sykefravær kan gi saklig grunn til oppsigelse er særlig oppfylling av arbeidsgivers omplasserings- og tilretteleggingsplikt, og arbeidstakers sykdomsbilde, av betydning. Dere må også alltid foreta en rimelighetsvurdering, der ulempene dere opplever ved å ha arbeidstaker ansatt veies opp mot de ulemper en oppsigelse vil ha for arbeidstakeren.

1. Arbeidsgivers oppfyllelse av omplasserings- og tilretteleggingsplikten

Som arbeidsgiver har dere plikt til å følge opp og tilrettelegge arbeidet for en arbeidstaker som har fått redusert arbeidsevnen som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., slik at arbeidstaker kan beholde arbeidet. Om nødvendig pikter dere som arbeidsgiver også å omplassere arbeidstaker til annet passende arbeid, dersom tilrettelegging ikke er tilstrekkelig eller mulig. Omplasserings- og tilretteleggingsplikt er ikke absolutt, men gjelder så langt det det er mulig. Det er sjelden saklig grunn til oppsigelse dersom dere kan omplassere arbeidstaker eller tilrettelegge arbeidssituasjonen slik at arbeidstakeren kan komme tilbake i arbeid.

Plikter overfor NAV

Husk at dere som arbeidsgiver også har en egen oppfølgnings- og tilretteleggingsplikt overfor NAV. Dette gjelder både under og etter verneperioden på 12 måneder. Etter vår oppfatning vil manglende oppfyllelse av disse forpliktelsene kunne tale mot at dere har grunnlag for oppsigelse av arbeidstakeren. Dette gjelder særlig der oppfyllelse kunne ha bedret arbeidstakers situasjon.

Klikk her for å se mer informasjon fra NAV om hvordan du som arbeidsgiver skal følge opp sykemeldte arbeidstakere.

2. Sykdomsbildet

Dersom det må forventes at arbeidstaker er tilbake i arbeid om kort tid vil det kunne tale mot at dere har saklig grunn for oppsigelse av arbeidstaker. Motsatt vil det tale for at det foreligger grunnlag for oppsigelse dersom det er påregnelig at arbeidstaker vil ha et omfattende sykefravær i tiden fremover. Dersom arbeidstaker er tilbake i jobb, men risikoen for tilbakefall er stor, taler det for at dere har saklig grunnlag til å gå til oppsigelse.

TIPS:
Som følge av det sterke oppsigelsesvernet av sykemeldte arbeidstakere, og det strenge beviskravet som oppstilles for oppsigelser grunnet andre forhold, anbefales dere å ta kontakt med en advokat for rådgivning dersom dere vurderer å si opp en medarbeider som er sykemeldt.