Kort fortalt: Når kan du leie inn arbeidstakere fra et bemanningsforetak

Innleie av arbeidstakere fra et bemanningsforetak er ifølge arbeidsmiljøloven i utgangspunktet kun tillatt i spesifikke situasjoner, og innleie ut over disse situasjonene vil være ulovlig, sier advokatfullmektig i SANDS, Anne-Karin Thorsen.

Konsekvensen av ulovlig innleie er at arbeidstakeren kan kreve fast ansettelse i din bedrift, og det er derfor svært viktig at du kun leier inn arbeidstakere i den utstrekning loven tillater det, sier Thorsen.

Når kan du leie inn arbeidstakere?

Innleie av arbeidskraft er i utgangspunktet kun tillatt i følgende fem situasjoner:

 • Når arbeidet er av midlertidig karakter.
 • Når arbeidet skal utføres i andres fravær (vikariat).
 • Ved praksisarbeid.
 • Ved deltaking i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten.
 • Ved ansettelse av idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.

Når er arbeidet av «midlertidig karakter»?

For at arbeidet skal være av «midlertidig karakter» er det et absolutt krav at behovet for arbeidskraften er tidsbegrenset. Det betyr at dersom arbeidskraftsbehovet er permanent, så vil innleien være ulovlig.

For at innleien skal være lovlig er det også et krav at arbeidet, etter en helhetsvurdering, anses å være av «midlertidig karakter». Både forskjeller i arbeidets art og markerte forskjeller i arbeidsmengde kan tilsi at arbeidet er av «midlertidig karakter».

 • Dersom arbeidsoppgavene har et tidsbegrenset preg, og skiller seg fra det som ellers løpende utføres i din bedrift, vil arbeidets art tale for at arbeidet er av midlertidig karakter. Motsatt vil det normalt ikke være adgang til innleie dersom arbeidstakeren skal utføre arbeid som er normalt og løpende i virksomhetens vanlige drift.
 • Dersom din bedrift har en økt arbeidsmengde, for eksempel som følge av sesongmessige svingninger i arbeidsmengden, eller i forbindelse med store arrangementer, høytider og ferier, så vil forskjeller i arbeidsmengde tale for at arbeidet er av midlertidig karakter. Er det snakk om generelle og variasjoner i ordretilgangen, vil det derimot ikke være snakk om arbeid av midlertidig karakter.

Når er det snakk om et «vikariat»?

Dersom arbeidstakeren du ønsker å leie inn, som følge av fravær av andre arbeidstakere, skal utføre bestemte arbeidsoppgaver eller fylle en bestemt stilling, vil det normalt være snakk om et vikariat.

 • Det er et krav at den det vikarieres for har til hensikt å komme tilbake til stillingen. Det er derimot ikke et krav at personen det vikarieres for er navngitt på forhånd. I forbindelse med ferieavvikling kan ferievikarer benyttes som avløsere uten at vikariatene er knyttet til bestemte personer, sier Thorsen.

 Økt adgang til innleie – tariffavtale med en fagforening med mer enn 10 000 medlemmer

Dersom din bedrift er bundet av en tariffavtale med en fagforening som har mer enn 10 000 medlemmer, kan arbeidsgiver og tillitsvalgte i virksomheten inngå avtale om innleie uavhengig av de ovennevnte begrensningene. For at en slik avtale skal være lovlig må følgende tre vilkår være oppfylt:

 • De tillitsvalgte må representere et flertall av den arbeidstakerkategori det er snakk om å leie inn.
 • Avtalen må gjelde tidsbegrenset innleie, dvs. at den må gjelde for en avgrenset tidsperiode. 
 • Avtalen må være skriftlig.


VISSTE DU AT

Det er kun tillatt å leie inn arbeidstakere fra lovlig registrerte bemanningsforetak. På Arbeidstilsynets nettsider finner du en oversikt over hvilke bemanningsforetak som er lovlig registrerte.