Kraftige innstramminger i reglene om innleie av arbeidskraft

Stortinget har nylig vedtatt nye regler om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Reglene vil tre i kraft allerede fra 1. april 2023. Endringene har stor betydning for virksomheters adgang til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak og vil også påvirke gyldigheten av eksisterende avtaler om innleie, forklarer advokat Malin Stenseth.

Hvorfor skilles det mellom innleie fra bemanningsforetak og produksjonsbedrift?

Arbeidsmiljøloven har ulike regler for innleie fra bemanningsforetak og produksjonsbedrift. Bakgrunnen for dette henger sammen med arbeidsmiljølovens hovedregel om at arbeidstakere skal ansettes fast. Arbeidstakere som leies ut fra produksjonsbedrifter er, i motsetning til de i bemanningspooler, sikret nødvendig stabilitet og trygghet som følge av at vedkommende vil gå tilbake til sitt faste arbeid etter utført oppdrag.

Reglene for innleie fra bemanningsforetak er i dag derfor strengere enn for innleie fra produksjonsbedrifter, og vil nå skjerpes ytterligere.

Innleie fra bemanningsforetak – hva gjelder fremover?

Innleie fra bemanningsforetak er i dag tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse. Arbeidsmiljøloven oppstiller fem grunnlag for når avtale om midlertidig ansettelse, og dermed også innleie, kan inngås:

 • Når arbeidet er av midlertidig karakter
 • For vikariat
 • For praksisarbeid
 • Med deltakere i arbeidsmarkedstiltak
 • Med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen organisert idrett

Det er nå vedtatt at det fra 1. april 2023 ikke skal være tillatt å leie inn arbeidstakere fra bemanningsbyrå med grunnlag i at arbeidet er av midlertidig karakter. Innleie fra bemanningsforetak vil etter dette være forbeholdt vikariater, praksisarbeid og personer i arbeidsmarkedstiltak eller som er tilknyttet idretten.

Det er viktig å merke seg at det fremdeles vil være adgang til å inngå avtale om innleie fra bemanningsforetak etter avtale med tillitsvalgte. Forutsetningen er at virksomheten er bundet av tariffavtale med en fagforening som har mer enn 10 000 medlemmer.

Les mer om hva du må være oppmerksom på ved innleie fra bemanningsforetak her. Merk at artikkelen er skrevet før det ble vedtatt nye innleieregler.

Hva med eksisterende innleieavtaler?

De nye innleiereglene trer i kraft 1. april 2023. For eksisterende innleieavtaler vil de nye reglene likevel ikke bli gitt virkning før 1. juli 2023. Virksomheten har dermed seks måneder på å tilpasse bemanningen og løpende avtaler til de nye reglene.

At de nye reglene, for avtaler inngått før 1. april 2023, ikke får virkning før 1. juli 2023 innebærer videre at virksomheten frem til 1. april 2023 kan inngå avtaler om innleie med grunnlag i at arbeidet er av midlertidig karakter for planlagte og forestående prosjektarbeider. Avtalen må i tilfelle opphøre innen 1. juli 2023 for ikke å havne i brudd med de nye innleiereglene.

Vær oppmerksom på at innleie må avgrenses mot entreprise 

Innleie og innleiereglene skiller seg fra det som heter entreprise, altså at virksomheten kjøper en tjeneste fra en annen aktør. Entreprise omfattes ikke av arbeidsmiljølovens regler, og det oppstilles i dag ingen nærmere regulering eller forbud knyttet til entreprise.

Tidligere ble skillet mellom innleie og entreprise avgjort basert på ulovfestede kriterier og vurderingsmomenter. For å hindre feilklassifisering mellom innleie og entreprise er det nå vedtatt at det skal inntas en egen bestemmelse i arbeidsmiljøloven som trekker grensen mellom innleie og entreprise.

I henhold til den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven skal det ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie særlig legges vekt på følgende:

 • Om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet
 • Om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft
 • Om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet
 • Om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver, og
 • Om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedvirksomhet

Også denne bestemmelsen vil tre kraft 1. april 2023. For oppdragskontrakter som er inngått før 1. april 2023 gis bestemmelsen først virkning fra 1. juli 2023.

Visste du at:

 • For innleieforhold fra bemanningsforetak som påbegynnes etter 1. april 2023 vil arbeidstakere som har vært sammenhengende ansatt i mer enn tre år (uavhengig av grunnlag) ha rett til fast ansettelse hos innleier
 • Dersom det foreligger brudd på reglene om innleie fra bemanningsforetak, skal retten etter påstand fra den innleide avsi dom for at den innleide har et fast arbeidsforhold hos innleier
 • Det vil fra 1. januar 2023 også innføres en ny regel i arbeidsmiljøloven om at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes på heltid i 100% stilling. Virksomheten kan fremdeles ansette arbeidstakere i deltidsstillinger, men det vil fra nyttår stilles krav til fremgangsmåten for slike ansettelser.

***

Dersom du er usikker på hvorvidt du har adgang til å inngå avtale om innleie fra bemanningsforetak eller produksjonsbedrift anbefaler vi deg å søke juridisk bistand i dag. SANDS’ arbeidsrettsteam bistår jevnlig arbeidsgivere som behøver bistand i forbindelse med innleie. Ta gjerne kontakt med oss.

SANDS Blue

Felles for selskaper med virksomhet knyttet til sjø og hav er at de har behov for rådgivning innenfor en rekke juridiske fagfelt. Dette kan mange advokatfirmaer tilby. SANDS kan i tillegg tilby noe mer. Med kontor i seks av de største kystbyene, kjenner vi næringene fra innsiden. Vi kjenner både utfordringene og problemstillingene som havnæringene møter, og hvilket handlingsrom som finnes innenfor regelverket.

På denne siden kan du finne informasjon om juridiske problemstillinger som er særlig aktuelle for de "blå" næringene.