Kort forklart: Vær oppmerksom ved innleie fra bemanningsforetak

Ulovlig innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak kan få store konsekvenser for en virksomhet. Det er særlig fire forhold man må være oppmerksomme på.

Sikre at dere har grunnlag for innleie
Det første dere må gjøre som innleier er å sikre at dere har grunnlag for å leie inn arbeidstakere. Dersom dere leier inn fra et bemanningsforetak uten å ha grunnlag for dette, vil innleien være ulovlig. Dette kan få store konsekvenser, da det gir den innleide arbeidstakeren krav på fast ansettelse i deres virksomhet. I tillegg til fast ansettelse kan den innleide kreve erstatning, sier Heitmann.

Dere kan i utgangspunktet bare leie inn arbeidskraft:

 • når arbeidet er av midlertidig karakter
 • for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
 • for praksisarbeid
 • med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
 • med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Se også: Når kan du leie inn arbeidstakere fra et bemanningsforetak?

Krav om likebehandling

For det andre er det viktig at dere husker at en innleid arbeidstaker minst skal sikres de samme lønns- og arbeidsvilkår som ville vært tilfelle dersom vedkommende hadde vært fast ansatt for å utføre samme arbeid.

Kravet om likebehandling av innleide arbeidstakere gjelder:

 • arbeidstidens lengde og plassering,
 • overtidsarbeid,
 • varighet og plassering av pauser og hvileperioder,
 • nattarbeid,
 • feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og
 • lønn og utgiftsdekning

I tillegg skal den innleide arbeidstakeren i utgangspunktet ha samme tilgang til felles goder og tjenester som deres egne arbeidstakere.

Opplysningsplikt

For det tredje har dere en opplysningsplikt til bemanningsforetaket. Dette fordi det er bemanningsforetaket som skal sørge for at den innleide arbeidstakeren har like lønns- og arbeidsvilkår som deres faste ansatte.

For å sikre dette, har dere som innleier plikt til å gi bemanningsforetaket opplysninger om den innleides lønns- og arbeidsvilkår. Dersom deres tillitsvalgte ber om det, plikter dere også å dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med den innleide arbeidstakeren, forteller Heitmann.

Solidarisk ansvarlig

Deres virksomhet er dessuten solidarisk ansvarlig som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter likebehandlingsprinsippet.   

Dette betyr at deres ansvar for lønnsutbetaling mv. inntrer så fort arbeidstakers krav er misligholdt av bemanningsforetaket. Det er ikke en forutsetning at arbeidstakeren først må forsøke å få dekket det misligholdte kravet hos bemanningsforetaket.

TIPS:

For å unngå å havne i solidaransvar er det lurt å jevnlig føre kontroll med at bemanningsforetaket forholder seg korrekt til lovverket, for eksempel ved å be om få fremlagt lønnsslipper for de innleide arbeidstakerne.

Innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak kan by på noen utfordringer. Vi anbefaler derfor at bedrifter som ønsker å leie inn arbeidstakere, tar kontakt med SANDS’ arbeidsrettsteam for veiledning i prosessen.