Ny tiltakspakke for næringslivet

M&A

Når Norge nå er inne i en ny smittebølge er det innført nye innskjerpinger i smitteverntiltakene, som innebærer økte negative effekter på mange virksomheter. Regjeringen ser behov for mer omfattende støtteordninger for næringslivet, og har den 10. november 2020 lagt frem forslag om flere ordninger med en total kostnadsramme på i underkant av 18 milliarder kroner.

Blant forslagene finner vi en bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall, som bygger på den tidligere ordningen, som gjaldt til og med august 2020, men dekker mer enn den tidligere ordningen. Videre er det fremmet forslag om forlengelse av andre midlertidige ordninger, og enkelte bransjespesifikke ordninger.

Foreslått kompensasjonspakke for foretak med stort omsetningsfall

Forslaget innebærer en midlertidig tilskuddsordning for virksomheter med stort omsetningsfall som følge av koronavirusutbruddet og smitteverntiltak i Norge og utlandet. Formålet med ordningen er å hindre at ellers levedyktige og omstillingsdyktige bedrifter går konkurs som følge av virusutbruddet og myndighetenes smitteverntiltak, slik at arbeidsplasser trygges og bedriftene får tid og rom til å tilpasse seg situasjonen. Ordningen er foreslått å gjelde for perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021.

I forslaget regjeringen har fremlagt er alle skattepliktige registrerte foretak i Norge i utgangspunktet kvalifisert til å motta støtte. Enkelte foretak er likevel unntatt, se lenger ned. For å motta støtte er det foreslått som et inngangsvilkår at bedriftene kan dokumentere et omsetningsfall på minst 30 %, hvor omsetningsfallet beregnes med utgangspunkt i tomånedersperioder sammenlignet med tilsvarende periode året før – samlet omsetning i september-oktober 2020 måles mot omsetningen i september-oktober 2019.

Slik regner du ut hva du har krav på av kompensasjon

Det er først og fremst løpende utgifter som ikke kan avvikles raskt tiltakene er ment å kompensere – omtalt som faste, uunngåelige kostnader. Eksempler på dette er utgifter til husleie, leie av utstyr, forsikringer og til regnskapsføring. Dekningsgraden er ment å være utformet slik at bedriftene vil komme seg gjennom krisen, men ikke slik at bedriftene får dekket alle sine løpende utgifter fullt ut.

Størrelsen på et tildelt tilskudd vil regnes ut etter følgende formel:

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent * (faste kostnader) * justeringsfaktor.

Justeringsfaktoren er foreslått å være 0,6 for perioden september-oktober 2020 og deretter 0,7.

Det er foreslått beløpsbegrensninger, slik at støtte beregnet i henhold til ovenstående opp til 30 millioner kroner per foretak per måned vil utbetales i sin helhet, mens overskytende beregnet beløp vil avkortes med 50%. Maksimalt tilskudd per måned per foretak/konsern foreslås satt til 50 millioner kroner.

Til forskjell fra den tidligere kompensasjonsordningen som gjaldt fra mars og ut august 2020, blir det ikke noen sesong- eller vekstfaktor som skal inngå i beregning av tilskudd.

Dette må du vite dersom bedriften din har behov for støttetiltak:

 • Ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene, og det arbeides med å opprette en portal med informasjon om ordningen og lenke til søknadsskjema i Altinn.
 • Det vil opprettes en søknadsportal som er ventet å være operativ i januar 2021
 • Søknad for perioden september-desember 2020 skal sendes i januar 2021, mens søknad for januar og februar 2021 sendes inn i mars 2021
 • Søknadene vil være gjenstand for større grad av forhåndskontroll enn under tidligere ordning, og det legges opp til at søknader skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører

En rekke foretak er likevel unntatt de foreslåtte støtteordningene

I forslaget er det innført viktige unntak som innebærer at følgende foretak ikke vil kunne motta støtte: foretak som er begjært konkurs eller under konkursbehandling, foretak uten aktivitet, foretak uten ansatte (utenom enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde), flyselskaper og private barnehager med egen støtteordning, foretak i finansnæringen (avgrenses basert på finansskatt) og foretak innen produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, utenriks sjøfart -varetransport, olje- og gassutvinning (avgrenset til de som er under oljeskatteregimet).

Kort om øvrige tiltak

Forslag i tiltakspakken omfatter også følgende:

 • Videreføring av midlertidige regler for sykepenger og omsorgspenger, samt dagpengeordningen. Midlertidige regler for sykepenger ved koronarelatert fravær for arbeidstakere, frilansere og selvstendige næringsdrivende, samt høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen, videreføres frem til 31. mars 2021. Midlertidig regelverk for omsorgspenger knyttet til pandemien videreføres også frem til 30. juni 2021, og kvotene for omsorgspenger dobles i 2021. Les våre tidligere nyhetsbrev om sykepenger og omsorgspenger her, og om rettighetene til selvstendig næringsdrivende og frilansere her.
 • Økning av bevilgning til midlertidige flyrutekjøp også i 2021. Som følge av pandemien har det vært et betydelig fall i etterspørselen etter flyreiser. Staten har derfor kjøpt et minstetilbud av flyruter på strekninger som tidligere ble drevet på kommersielle vilkår (samt gitt merkompensasjon til eksiterende kjøpsruter omfattet av ordningen med forpliktelser til offentlig tjenesteytelse). Prognoser viser at det også i 2021 kan bli behov for å videreføre denne typen tiltak, både for å opprettholde et tilstrekkelig flytilbud samt sikre en konkurransedyktig norsk luftfartsbransje etter korona.
 • Tilskuddsordning for bedriftsutvikling i reiselivsnæringen. Tilskuddsordningen for bedriftsutvikling i reiselivsnæringen videreføres og utvides. Videreføringen innebærer at bedrifter med mer enn 30 % omsetningsfall de to siste månedene før søknadstidspunktet (sammenlignet med året før), kan søke om støtte. Messe- og konferansearrangører innlemmes også i ordningen. Det er også foreslått en egen midlertidig tilskuddsordning for reiseliv på Svalbard som kommer i tillegg til den landsdekkende ordningen.
 • Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer. Kort om ordningen:
 • Omfatter arrangementer som skulle vært avholdt i perioden 5. mars til 31. desember 2020, og som er avlyst pga. statlige pålegg i forbindelse med pandemien. Arrangementene må være åpne for et bredt publikum og være av nasjonal eller regional verdi, med forventet besøkstall på minst 500 deltakere.
 • Målgruppen er arrangører og medarrangører (dvs. virksomheter som er juridisk eier av arrangementet og/eller har hovedansvar for gjennomføring).
 • Ordningen skal dekke 60 % av faktisk underskudd tilknyttet arrangementet (inkl. lønnskostnader), hvor støtten utbetales som et tilskudd. Herunder gis 20 % av tilskuddet på den betingelse at et lignende arrangement avholdes i fremtiden.
 • Ordningen vil være søknadsbasert med Innovasjon Norge som forvalter, og utbetaling av tilskudd vil skje i første kvartal 2021.
 • Ordningen må fastsettes innenfor rammene av EØS-avtalens statsstøtteregler og godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan).
 • Kompensasjonsordning for smittevernutgifter tilknyttet utenlandsk arbeidskraft. Relevant for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskrav som ikke benytter offentlige karantenehotell.

I tillegg omfatter forslaget (i) kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien, (ii) 1 milliard kroner til helsesektoren (blant annet for å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr), (iii) tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belasting (som følge av pandemien og smitteverntiltakene), og (iv) karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte.

Vedtakelse av tiltakspakken

Før forslagene blir endelig vedtatt, gjenstår det for partiene på Stortinget å forhandle seg frem til en endelig versjon. Fordi deler av tiltakspakken vil kreve ny eller endret lovgivning, vil den endelige tiltakspakken måtte vedtas av Stortinget to ganger. Vi har p.t. ikke informasjon om forventet tidspunkt for behandling, og tiltakspakken har møtt noe kritikk både fra næringsliv og opposisjon, så hvordan endelig tiltakspakke faktisk vil se ut er ikke klart. SANDS vil gi en oppdatering på endelig tiltakspakke når den foreligger.